YTE Ana Sayfa   /   KAMİS

YTE

KAMİS

T.C. Kalkınma Bakanlığı ve TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE) tarafından hayata geçirilen Kamu İnternet Siteleri Rehberi (KAMİS) Projesi, kamu internet sitelerinin kullanılabilirlik ve erişilebilirlik standartlarına uygun hale getirilmesini hedeflemektedir. Proje ile birlikte, kamu hizmeti sunan kurumların daha kullanılabilir ve erişilebilir internet sitelerine sahip olmaları için farkındalıklarının artırılması öngörülmektedir.

YTE

KAMİS Nedir ?

Proje Hakkında
blank

T.C. Kalkınma Bakanlığı ve TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE) tarafından hayata geçirilen Kamu İnternet Siteleri Rehberi (KAMİS) Projesi, kamu internet sitelerinin kullanılabilirlik ve erişilebilirlik standartlarına uygun hale getirilmesini hedeflemektedir. Proje ile birlikte, kamu hizmeti sunan kurumların daha kullanılabilir ve erişilebilir internet sitelerine sahip olmaları için farkındalıklarının artırılması öngörülmektedir.

 

Proje kapsamında, Kamu İnternet Siteleri Rehberi (İş Paketi-1) ve Kamu İnternet Siteleri Rehberi Bilgilendirme Portali (İş Paketi-2) hazırlanmıştır.

 

Kamu İnternet Siteleri Rehberi’nde TS EN ISO 9241-151 (İnsan-Sistem Etkileşiminin Ergonomisi Standartları), WCAG ve ISO/IEC 40500:2012 (Web İçeriği Kullanılabilirlik Standartları ve Kriteri) standartlarında bulunan bilgilerin ve ölçeklerin daha kolay anlaşılmasını sağlayacak açıklama ve örnekler yer almaktadır. Ulusal ve uluslararası alanda yapılan çalışmaların, hazırlanan standart ve rehberlerin incelenmesi ile oluşturulan ve oldukça geniş bir kapsama sahip Kamu İnternet Siteleri Rehberi, akademisyenler, kullanılabilirlik uzmanları ve ilgili kurum yetkilileri tarafından verilen geri bildirimlerle olgunlaştırılmıştır. Hazırlanan rehberin, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Bilişim Teknolojileri Komisyonu tarafından verilen ISO 9241-151 ve ISO/IEC 40500 sertifikalarına yönelik yerine getirilmesi gereken kriterlerin daha anlaşılır hale getirilmesine ve örneklerle açıklanmasına katkı sağlaması beklenmektedir.

 

Kamu İnternet Siteleri Rehberi Bilgilendirme Portali ise, hazırlanacak rehberi desteklemek, yapılan çalışma sonuçlarının, görsellerin, bilgilendirme dokümanlarının ve tanıtıcı videoların paylaşılacağı bir internet sitesinin geliştirilmesini kapsamaktadır.

Paydaşlar

Kamu İnternet Siteleri Rehberi Projesi T.C. Kalkınma Bakanlığı ve TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE) tarafından yürütülmektedir.

 

Proje kapsamında TÜBİTAK BİLGEM YTE tarafından Kamu İnternet Siteleri Rehberi ve Kamu İnternet Siteleri Rehberi Bilgilendirme Portali hazırlanmaktadır.

 

Proje kapsamında TÜBİTAK BİLGEM YTE tarafından hazırlanan Kamu İnternet Siteleri Rehberi, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından ulusal bir standart/kriter haline getirilmektedir.

 

Hazırlanan kriterin, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İnsan Bilgisayar Etkileşimi (İBE) Laboratuvarı tarafından gerçekleştirilen ISO 9241-151 ve ISO/IEC 40500 sertifikalandırma sürecinde uygulanması planlanmaktadır.

blank
T.C._Kalkınma_Bakanlığı_logo.svg
blank
blank
Tarihçe
tarihce-img-1

Kamu internet sitelerinin fazla sayıda ve çeşitlilikte olması, sunulan bilgi ve hizmetlerin kapsamı ve internet sitelerini geliştiren kişi ya da birimlerin farklılık göstermesi, kamu internet sitelerinde kullanılabilirliğin etkin, verimli ve tutarlı bir şekilde ele alınmasını zorlaştırabilmektedir. Kamu internet siteleri üzerinden sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılması, tutarlılığın sağlanması ve kullanılabilirlik çalışmalarının etkili olarak uygulanabilmesi için son dönemde Türkiye’de yapılan çeşitli çalışmalar bulunmaktadır. Bu kapsamda;

 

 • T.C Kalkınma Bakanlığı tarafından 2005 yılında elektronik ortamda kamu hizmeti sunan kurumların birlikte çalışılabilirliğinin desteklenmesi amacıyla “Birlikte Çalışabilirlik Esasları Rehberi” hazırlanmıştır. Rehber 2009 yılında güncellenerek ikinci sürümüyayınlanmıştır.
 • TÜBİTAK tarafından 2006 yılında hazırlanan “Kamu Kurumları İnternet Sitesi Kılavuzu” ile kamu internet sitelerinde yer alan içeriklere yönelik standartlar belirlemiştir. Farklı ülkeler tarafından gerçekleştirilen benzer çalışmalar ve standartların incelemesi ile hazırlanan doküman güncellenmemiştir.
 • TÜRKSAT tarafından 2009 yılında “Kamu Kurumları İnternet Siteleri Standartları ve Önerileri Rehberi” hazırlanmış, kamu internet sitelerinin geliştirilmesi aşamasında kullanılabilecek standartlar ve önerilerin sunulması planlanmıştır. Oldukça kapsamlı hazırlanan rehberi desteklemek amacıyla bir de internet sitesi hazırlanmış fakat zaman içinde yeni teknolojilere göre güncellenmemiştir.
Nedir ?

Kullanılabilirlik, bir uygulamada belirlenen görevlerin, hedef kitle olarak tespit edilen kullanıcılar tarafından, gerekli eğitim ve teknik desteğin verilmesinin ardından, uygun çevre koşullarında kolaylıkla ve etkili biçimde kullanılabilmesi olarak tanımlanır.

Uluslararası Standartlar Kuruluşu (ISO) tarafından hazırlanan ISO 9241-11 numaralı standarda göre kullanılabilirlik, bir ürünün, belirli bir kullanıcı gurubu tarafından, belirlenen bağlam ve amaçlar çerçevesinde etkililiği, verimliliği ve kullanıcı memnuniyeti olarak tanımlanmaktadır. Diğer bir ifadeyle, kullanıcıların işlemlerini gerçekleştirirken deneyimledikleri etkililik, verimlilik ve memnuniyetleri internet sitesinin kullanılabilirlik derecesini belirlemektedir.

Etkililik, kullanıcıların aradıkları içeriklere erişebilmelerinin ya da işlemlerini doğru bir şekilde tamamlayabilmelerinin göstergesidir. Verimlilik, kullanıcıların en kolay ve en hızlı bir şekilde erişmek istedikleri içeriklere ulaşabilmeleri ve işlemlerini gerçekleştirebilmeleri olarak ifade edilmektedir. Memnuniyet ise, internet sitesinin sağlamış olduğu etkililik ve verimlik ile bağlantılı olarak, kullanıcıların internet sitesini kullanırken yaşadıkları deneyimden ne kadar memnun olduklarını göstermektedir.

blank

Bunun yanında, Nielsen’a göre kullanılabilirlik temel olarak öğrenilebilirlik, verimlilik, hatırlanabilirlik, hatalar ve memnuniyet olmak üzere 5 başlık altında incelenmektedir. Öğrenilebilirlik, sistemin ne kadar kolay öğrenilebildiğini; verimlilik, öğrenilen sistemin ne kadar verimli kullanılabildiğini; hatırlanabilirlik, belirli bir süre kullanılmasa bile daha sonra tekrar kullanıldığında sistem kullanımının kolaylıkla hatırlanabilmesini; hatalar, kullanıcıların hata yapma oranının düşük olmasını ve hata yapıldığında kolaylıkla düzeltilebilmesini; memnuniyet, kullanıcıların sistemi kullanırken ne kadar tatmin olup ve olumlu veya olumsuz düşüncelerinin ölçüsünü ifade etmektedir.

Neden Önemlidir ?

Kullanılabilirlik, kullanıcıların internet sitesini daha etkin ve verimli kullanmalarını sağlamanın yanında, kullanıcıların ilgili kuruma karşı olumlu bir algıya sahip olmalarını da desteklemektedir. Aradıkları bilgiye kolayca ulaşabilen ve işlemlerini zorlanmadan internet sitesi üzerinden tamamlayabilen kullanıcıların, kurumun verdiği hizmete karşı duyduğu memnuniyetleri de artacaktır. Bununla birlikte, kullanılabilirliğin internet sitesi geliştirme süreçlerine dâhil edilmesiyle, süreç sonunda yapılan kullanılabilirlik çalışması karşılaştırıldığında daha fazla maliyet ve zaman kaybına neden olabilecek sorunların önüne geçilmesi hedeflenmektedir.

blank

Kullanılabilirliğin getirdiği mali kazanca, en yaygın kullanılan ve nüfus ve vatandaşlık hizmetinin verildiği bir e-Devlet servisi örnek olarak verilebilir. Vatandaşların bu sitede nüfus cüzdanlarına yönelik bir işlem yapılması için ilgili internet sitesini kullanmaları gerekmektedir. Tasarım sorunu nedeni ile her işlemde 10 saniye gereksiz zaman harcanıyorsa ve ülkede yaşayan 70 milyon kayıtlı vatandaş olduğu düşünüldüğünde;

70 Milyon * 10 saniye = 700 Msn => 8083 gün verim kaybı oluşmaktadır.

Özellikle kamu kurumlarının internet sitelerinin milyonlarca kullanıcısı olduğu düşünüldüğünde, bu siteler üzerinden e-Devlet hizmetleri almak isteyen vatandaşların kişi başına 1 saniyelik bir kayıplarının olması bile toplamda milyonlarca saniyelik verimlilik kaybına neden olabilmektedir.

 

Kullanılabilirlik prensiplerinin kamu internet sitelerine uygulanması ile birlikte,

 

 • Kamu hizmetlerinin etkili, verimli ve memnuniyet verici bir şekilde sunulmasını kolaylaştırılacaktır.
 • Vatandaşların hizmet almak ve bilgi edinmek için internet sitelerini kullanmaları sağlanacak, telefon görüşmeleri veya birebir kurum içinden hizmet alma gibi çalışanlara iş yükü getiren uygulamalar ve bunlara ayrılan kaynaklar azalacaktır.
 • Kamu kurumlarına olan saygınlık ve güven artacak, kullanıcı memnuniyeti sağlanmış olacaktır.
Nedir ?

Erişilebilirlik, herhangi bir ürünün, servisin, hizmetin, teknolojinin ya da ortamın engelliler ve yaşlılar dâhil olmak üzere herkes tarafından ulaşılabilir ve kullanılabilir olmasını ifade etmektedir. İnternet sitesi erişilebilirliği ise, hedef kullanıcı kitlesinin tamamının internet sitesine erişebilmesi, siteyi kullanabilmesi ve site içeriğini anlayabilmesi olarak ifade edilmektedir. Diğer bir ifadeyle, internet siteleri, belirli bir kullanıcı kitlesine değil engelli, yaşlı gibi farklı kullanıcı kitlelerine de hitap edecek tasarım ve içeriğe sahip olmalıdır.

blank

İnternet siteleri geliştirilirken, görme, işitme, konuşma, fiziksel, algılama, sinirsel vb. engellere sahip kullanıcıların internet sitesine sorunsuzca erişebilmesi ve işlemlerini gerçekleştirebilmesi beklenmektedir. İnternet sitesi erişilebilirliğinin sağlanması için, sadece site arayüzünün değil kullanılan teknolojilerin de erişilebilirliği desteklemesi gerekmektedir. Bu nedenle, internet sitesi erişilebilirliğine yönelik hazırlanan uluslararası ilkelerin ve düzenlemelerin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

 

Türkiye, 2008 yılında imzaladığı Birleşmiş Milletler (BM) Engelli Hakları Sözleşmesi kapsamında “Fiziksel, sosyal, ekonomik ve kültürel çevreye, sağlık ve eğitim hizmetlerine, bilgiye ve iletişime erişimin engellilerin tüm insan haklarından ve temel özgürlüklerden tam yararlanmasını sağlamadaki öneminin kabul edileceğini” belirtmiştir.

Neden Önemlidir ?

Kamu kurumlarının vatandaşların tamamına eşit olarak hizmet etmesi beklenmektedir. Dolayısı ile kamu internet sitelerinin de toplumun her kesiminden vatandaşlar tarafından erişilebilir ve kullanılabilir olması gerekmektedir. Erişilebilir internet sitelerinin geliştirilmesi birçok ülkede yasal zorunluluk haline getirilmiştir. Özellikle kamu internet sitelerinin vatandaşların tamamına hitap edebilmesi için erişilebilirlik standartlarını yerine getirmesi önemlidir. Kamu internet sitelerinin bütün kullanıcılar tarafından erişilebilir olmasıyla, kuruma gidemeyecek durumda olan vatandaşların ya da engelli kullanıcıların da sunulan hizmetlerden faydalanması ve hayatlarının kolaylaştırılması sağlanacaktır.

blank

BM Engelli Hakları Sözleşmesinde yer alan “Erişilebilirlik” başlıklı maddede (Madde 9);

 

“Taraf Devletler engellilerin bağımsız yaşayabilmelerini ve yaşamın tüm alanlarına etkin katılımını sağlamak ve engellilerin diğer bireylerle eşit koşullarda fiziki çevreye, ulaşıma, bilgi ve iletişim teknolojileri ve sistemleri dahil olacak şekilde bilgi ve iletişim olanaklarına, hem kırsal hem de kentsel alanlarda halka açık diğer tesislere ve hizmetlere erişimini sağlamak için uygun tedbirleri alacaklardır. Erişim önündeki engellerin tespitini ve ortadan kaldırılmasını da içeren bu tedbirler diğerlerinin yanında, aşağıda belirtilenlere de uygulanır:

 

(a) Binalar, yollar, ulaşım araçları ve okullar, evler, sağlık tesisleri ve iş yerleri dâhil diğer kapalı ve açık tesisler;

 

(b) Elektronik hizmetler ve acil hizmetler de dâhil olmak üzere bilgi ve iletişim araçları ile diğer hizmetler” ifadesi yer almaktadır. Dolayısıyla, kamu internet sitelerinin ve elektronik kamu hizmetlerinin engelli vatandaşlar tarafından erişilebilir ve kullanılabilir olması gerekmektedir.

 

İnternet sitelerinin erişilebilirliği ile ilgili temel ilkeler ISO/IEC 40500:2012 standardı ve WCAG 2.0’da (Web Content Accessibility Guidelines – Web İçeriği Erişebilirlik Kılavuzu) ele alınmaktadır. WCAG 2.0 kılavuzu, Dünya Çapında Ağ Birliği (W3C) tarafından belirlenmiş ve uluslararası geçerliliğe sahip 61 kriterden oluşmaktadır. Belirlenen 61 kriter A Düzeyi (25 kriter), AA Düzeyi (13 kriter) ve AAA Düzeyi (23 kriter) olmak üzere 3 seviyeden oluşmaktadır. A Düzeyi ilkeler, temel seviyede yerine getirilmesi beklenen standartları; AA düzeyi ilkeler yerine getirilmesi tavsiye edilen standartları, AAA düzeyi ilkeler ise yerine getirilmesi ideal olan standartları kapsamaktadır.

YTE

KAMİS Rehber Bölümleri

Kullanılabilirlik ve Erişilebilirlik

Bu bölümde, kullanılabilirlik ve erişilebilirlik kavramlarından ve kamu internet siteleri için bu öneminden bahsedilmektedir.

Kullanılabilirlik İlkeleri

Bu bölümde, kamu internet sitelerinin kullanılabilirliğini geliştirmeye yönelik iyileştirici yönergelerin bulunduğu kullanılabilirlik ilkelerine yer verilmiştir.

Erişilebilirlik İlkeleri

Bu bölümde,  ISO/IEC 40500:2012 standardı ve WCAG 2.0 temel alınarak hazırlanan erişilebilirlik ilkeleri yer almaktadır.

Kamu İnternet Siteleri Mevzuat Bilgileri

Bu bölümde, Kamu internet siteleri ile ilgili dikkat edilmesi gerekenler kanun, yönetmelik ve genelgeler yer almaktadır.

Ekler

Bu bölümde, TS EN ISO 9241-151 ile WCAG 2.0 ve ISO/IEC 40500:2012 standartlarına ait eşleştirme ve kontrol listelerine yer verilmiştir.

Teknoloji Rehberi

Bu bölümde, Kamu internet sitelerinin geliştirilmesi sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar ele alınmıştır.

Menü

© 2024 TÜBİTAK BİLGEM | Her Hakkı Saklıdır.

sge

(SGE) Siber Güvenlik Enstitüsü

Ulusal siber güvenlik kapasitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirmek amacıyla kurulan Siber Güvenlik Enstitüsü, siber güvenlik alanında araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmekte; askeri kurumlara, kamu kurum ve kuruluşlarına ve özel sektöre çözüme yönelik projeler gerçekleştirmektedir.

Bugüne kadar başarı ile gerçekleştirdiği pek çok proje ile ülkemizde siber güvenlik bilgi birikimi ve taktik altya-pının oluşturulmasına önemli katkı yapan enstitümüzün ana faaliyet alanları güvenli yazılım geliştirme, sızma testleri ve zaafiyet analizleridir.

blank
6-yze kart logo

(YZE) Yapay Zekâ Enstitüsü

Yapay Zekâ Enstitüsü, TÜBİTAK merkez ve enstitüleri kapsamında sektörler’ ve araştırma alanlarını yatay olarak kesen ve yükselen teknoloji alanına doğrudan odaklı olarak kurulan ilk enstitü olma özelliğini taşımaktadır. Bu nedenle enstitünün hem açık yenilik ve birlikte geliştirme yaklaşımı, hem de yükselen teknoloji alanına odaklı olması itibariyle yenilikçi bir model teşkil etmektedir.

Yapay Zeka Enstitüsü, yapay zeka alanında çekirdek teknolojiler geliştirip, bu yenilikleri, mümkün olan en kısa sürede bilimin ön safiarından, sektörün kullanımına taşımayı hedefiemektedir. Yapay zekanın dönüştürücü potansiyeline odaklanarak, Türkiye’de yapay zeka tabanlı inovasyon, büyüme ve üretkenlik oluşturma ve sür-dürme çabalarına öncülük etme konusunda üzerine düşen görevleri sürdürecektir. Yapay zeka ekosistemi içinde yer alan diğer kuruluşlarla birlikte, Türkiye’deki sanayi ve kamu kurumlarıyla çalışarak, yapay zekanın kullanımının yaygınlaştırılması ve bu konuda uzmanlaşmış işgücü kaynağının artırılması öncelikli hedeflerindendir.

blank

Araştırmacı

TÜBİTAK BİLGEM bünyesinde Araştırmacı personelimiz olarak yer alarak bilişim, bilgi güvenliği ve ileri elektronik alanlarındaki gelişmelere imza atabilir, yenilikleri en yakından takip edebilir, kendinizi geliştirebilir, kariyerinizde yükselerek geleceğinize yön verebilirsiniz.

TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi üzerinden yayında olan ilanlarımıza ulaşarak başvuru yapabilirsiniz.

Başvuru Koşulları

İş Başvurusu için koşullarımız;

 • Yabancı dil yeterliliği; ilanda yer alan sınav türlerinden uygun puanları almak veya lisans öğrenimini %100 İngilizce bölümde okumak,
 • İlana özel şartları (lisans bölümü, deneyim süresi, uzmanlık alanı vb.) sağlamak,
 • Formül puanını sağlamak:

Deneyimi 3 Yıldan Az Olan Adaylar için:

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + (10.000 / Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) + Ek Puan*  >= 3,20

 

Deneyimi 3 Yıl ve Üzeri Olan Adaylar için:

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + (10.000 / Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) + 5*[1 / (1 + e (5 – tecrübe yılı) ) ] + Ek Puan*  >= 3,20


*Ulusal ve uluslararası yarışmalarda yarışma derecesi ve ödül sahibi olan adaylarımız 0,3 ek puan alacaktır.

arastırmacı-img-1

Yetkinlik Merkezleri

Aday Araştırmacı

Üniversitelerin ilgili mühendislik bölümlerinin 3. ve 4. sınıflarında öğrenim gören öğrenciler, kariyer.tubitak.gov.tr adresli İş Başvuru Sistemi’miz aracılığıyla Kısmi Süreli Aday Araştırmacı ilanlarımıza başvurarak, üniversite dönemlerinde TÜBİTAK BİLGEM’de çalışma deneyimi yaşayabilmektedir.

Bu programın bir bitiş tarihi bulunmamaktadır. Üniversite dönemi boyunca yarı zamanlı olarak çalışan Aday Araştırmacı personelimiz, lisans bölümünden mezun olduktan sonra kariyer yolculuğuna ara vermeden, Araştırmacı personelimiz olarak tam zamanlı şekilde çalışmaya devam edebilmektedir.

Başvuru Koşulları

Aday Araştırmacı Programı için koşullarımız:

 • Üniversitelerin, ilanlarda yer alan ilgili bölümlerinde 3. ve 4. sınıf öğrencisi olmak,
 • Yabancı dil yeterliliği: İlanda yer alan sınav türlerinden uygun puanları almak veya lisans öğrenimini %100 İngilizce bölümde okumak,
 • Formül puanını sağlamak:

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + (10.000/Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) + Ek Puan* >= 3,20

*Ulusal ve uluslararası yarışmalarda yarışma derecesi ve ödül sahibi olan adaylarımız 0,3 ek puan alacaktır.

aday-arastırmacı-img-1

BİLGEM Enstitülerini Laboratuvarlarını Teknolojilerini Ürünlerini Projelerini keşfedin.

Stajyer

TÜBİTAK BİLGEM geleceğe yönelik temel stratejisini araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik ekosisteminde millî hedeflere odaklanmış, nitelikli bilgi ve nitelikli insan üzerine kurgulamaktadır.

“Bir ülkenin en önemli kaynağı genelde insan, özelde ise bilim insanlarıdır.” anlayışından yola çıkarak TÜBİTAK olarak erken yaşlardan itibaren gençlerimiz teşvik edilmekte ve desteklenmektedir. Bu doğrultuda ülkemizin Millî Teknoloji Hamlesi’nin başarıya ulaşması için teknoloji üretimine genç beyinlerin erken kazandırılması önem arz etmektedir. Bu doğrultuda TÜBİTAK BİLGEM olarak her yıl üniversitelerin lisans öğrencilerine staj yapma imkânı sunuyoruz.

Staj ilanlarını Kariyer Kapısı https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden takip ederek başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

Başvuru Koşulları
 • Sigorta işlemleri bağlı bulunduğu yükseköğretim kurumu tarafından yürütülen ve üniversitelerin lisans (2. sınıf ve üzerinde) ve ön lisans eğitimi veren bölümlerinde öğrenimine devam eden öğrenciler staj imkânından yararlanabilmektedir.
 • Lisans ve ön lisans öğrencileri için Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının     4 üzerinden en az 2,50 olması şartı aranır. Üniversite not sistemleri 100’lük sistemde olan adayların not ortalamaları, Yüksek Öğretim Kurulunun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürmektedir.
 • Staj başvuru sürecinde yabancı dil belgesi şartı aranmamaktadır.
 • Üniversitelerin; Adli Bilişim Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Fizik, Fizik Mühendisliği, İstatistik, İstatistik Ve Bilgisayar Bilimleri, Kontrol Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Matematik, Matematik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Mekatronik Sistemler Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinin birinde öğrenim gören öğrenciler başvuru yapabilmektedir.

Staj başvuruları Aralık – Ocak tarihleri arasında yapılmaktadır. Staj dönemi ise Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsamaktadır.

stajyer-img-1

Bursiyer

Lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ile doktora sonrasına yönelik araştırma-geliştirme faaliyetlerini ilerletmeye yönelik bursiyer görevlendirilmesi yapılmaktadır. Merkezimizde dış destekli, TARAL ya da Avrupa Birliği projelerinde tatbikat amacıyla bursiyerler görevlidir.

Bursiyerlik başvurusunda bulunmak için bilgem.yetenekkazanimi@tubitak.gov.tr e-posta adresi üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Başvuru Koşulları

(1) Kurum tarafından yürütülen dış destekli projelerde lisans öğrencisi olan bursiyerlerde aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:

 •  Türkiye’de kurulu yüksek öğretim kurumlarında lisans öğrenimine devam eden öğrenci (yabancı dil hazırlık öğrencisi hariç) olmak.
 • Üniversitenin not sistemi esas olmak üzere, hazırlık hariç önceki yılların ağırlıklı genel not ortalamasının, işe alım esaslarında yer alan formül puanını ve yabancı dil şartını sağlar durumda olmak.
 • Lisans öğreniminin en az birinci sınıfının birinci dönemini tamamlamış olmak.
 • Lisans Genel Not Ortalaması “+3,00” ve Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması “10.000 ≥” şartını sağlamak
 • ÖSYM sınavına girmeden Türkiye’deki üniversitelere yerleştirilmiş yabancı öğrenciler veya Dikey Geçiş Sınavı vb. ile lisans öğrenimini tamamlamış öğrenciler için sıralama formülünde, üniversite yerleştirme sıralaması olarak mezun oldukları bölümün, adayın lisans bölümüne başladığı yıldaki en düşük üniversite yerleştirme sıralaması dikkate alınır.

(2) Kurum tarafından yürütülen dış destekli projelerde yüksek lisans öğrencisi olan bursiyerlerde aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:

 • Türkiye’de kurulu yüksek öğretim kurumlarında yüksek lisans öğrenimine devam eden (özel öğrenci ve yabancı dil hazırlık öğrencisi hariç) öğrenci olmak.
 • Yer alacağı projenin görev alanında yüksek lisans yapıyor olmak.

(3) Kurum tarafından yürütülen dış destekli projelerde doktora öğrencisi olan bursiyerlerde aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:

 • Türkiye’de kurulu yüksek öğretim kurumlarında doktora öğrenimine devam eden (özel öğrenci ve yabancı dil hazırlık öğrencisi hariç) öğrenci olmak.
 • Yer alacağı projenin görev alanında doktora yapıyor olmak veya YÖK-TÜBİTAK Doktora Programı Projesi’ne İlişkin İş Birliği Protokolü kapsamında belirlenen alanlarda doktora yapıyor olmak. (Tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlik öğrencileri doktora öğrencisi olarak kabul edilir.)
bursiyer-img-1

MİLSEC 4 - Emniyetli IP Terminal

EMNİYETLİ IP TERMİNAL

MİLSEC-4 terminali, IP ağlarda yeni nesil güvenli haberleşme (ses, veri ve görüntü) için güncel bir çözüm sunarken kullanımda olan PSTN emniyetli telefonlar ile de PSTN ağlarda güvenli ses haberleşmesi uyumluluğunu koruyarak kesintisiz bir iletişim hizmeti
sağlamaktadır.

MİLSEC-4 terminallerinin konfigürasyon, gözetim ve yazılım güncelleme işlemleri Güvenlik Yönetim Merkezi (GYM) kullanılarak uzaktan emniyetli olarak gerçekleştirilir. MİLSEC-4 terminali ek bir cihaz gerektirmeden GYM ile kurduğu emniyetli iletişim aracılığıyla IP Ağdan Anahtar Yükleme (IPAAY) yeteneğine sahiptir.

MİLSEC-4 terminalleri MİLSEC-1A ve MİLSEC-2 telefonlarıyla birlikte işlerlik özelliğine sahiptir ve PSTN ağların yeni nesil IP ağlara kademeli dönüşümü sürecinde MİLSEC-1A ve MİLSEC-2 telefonlarının iletişim ağında kesinti olmadan değiştirilebilmesi imkanını sunmaktadır.

ÖZELLİKLER

 • PSTN ağlarda uçtan uca emniyetli ses haberleşmesi
 • IP ağlarda uçtan uca emniyetli ses, görüntü ve data iletimi
 • IP ağlarda NATO SCIP uyumluluğu
 • Ticari SIP ürünleri ile uyumluluk
 • MİLSEC1A ve MİLSEC2 emniyetli telefonlar ile birlikte çalışabilirlik
 • Milli ve AES kripto algoritmaları
 • Uzaktan yazılım güncelleme
 • Dokunmatik ekran ile kolay kullanım

Milli Savunma Bakanlığı Tarafından Verilecek Satış İznine Tabidir.