SGE Ana Sayfa   /   SGE Hizmetler

SGE

Hizmetler

TÜBİTAK BİLGEM SGE siber güvenlik alanında araştırma-geliştirme faaliyetleri yürütmekte; askerî kurumlara, kamu kurum ve kuruluşlarına ve özel sektöre çözüm odaklı projeler gerçekleştirmektedir. Bu çalışmalar ile kurumların bilgi güvenliği problemlerini minimize etme ve kurumsal bilgi güvenliği bilinci kazandırma adına gayret göstermektedir. Bugüne dek başarı ile gerçekleştirdiği pek çok proje ile ülkemizde siber güvenlik bilgi birikimi oluşturulması kapsamında hizmetler vermektedir.

IOT Güvenlik Araştırmaları

Nesnelerin İnterneti (IoT), internet üzerinden diğer cihaz ve sistemlerle veri bağlantısı ve paylaşımı amacıyla sensörler, yazılımlar ve diğer teknolojilerle gömülü olan fiziksel nesneler ağıdır.
Statista’nın öngörülerine göre, 2018 yılında internete bağlı olan cihaz sayısı 22 milyar iken, 2025 yılında bu sayının 38,6 milyarı bulması beklenmektedir. 2030 yılında ise bu sayının 50 milyara çıkması beklenmektedir. Business Insider ise Statista’nın tahmininden daha yukarıda veriler olacağını öngörüyor. Business Insider’ın 2016 ve 2017 yılları için yayınladığı IoT Pazarı Raporu’na göre, 2025 yılında 55 milyardan fazla IoT cihazı olacağı öngörülüyor. Rapora göre, 2017-2025 yılları arasında 15 trilyon dolara yakın IoT yatırımı yapılması bekleniyor. 2025 yılının sonunda 75 milyar cihazın internete bağlı olması bekleniyor. 2026 yılında IoT pazarının 3 trilyon doların üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Tipik bir IoT Sızma Testi aşağıdaki adımları içerir:

1. IoT Hizmet Kapsamının Tespiti
2. Bilgi Toplama
3. Güvenlik Açığı Değerlendirmesi
4. Sömürü Aşaması
5. Raporlama

 • Güvenlik testlerinin en etkin şekilde yapılmasını sağlamak için bütün ihtiyaçlarınız dinlenir ve bilgi alışverişinde bulunulur. Böylece ilk güvenlik toplantısında kapsam, tür ve gerekli bilgiler belirlenir.
 • IoT cihazlarında fiziksel güvenlik testlerine ihtiyaç duyulup duyulmayacağına, hangi bileşenlerin teste dâhil olacağına bu toplantıda karar verilir.

Bu adımda ilk olarak IoT cihazlarındaki saldırı vektörleri belirlenir. Bir IoT cihazındaki temel saldırı vektörleri aşağıdaki gibidir:

 • Donanım Saldırılarının Uygulanması
 • Firmware İncelemeleri (Tersine Müh Çalışmaları vs.)
 • Ağ Saldırılarının Uygulanması
 • Kablosuz Ağ Saldırılarının Uygulanması
 • Mobil ve Web Uygulamaları
 • Sızma Testleri
 • Bulut Hizmetleri Sızma Testleri

Güvenlik açığı değerlendirmesi, ürün yazılımı ve uygulama analizi ile başlanır. Firmware analizinde aşağıdaki adımlar kullanılır:

 • İkili Analiz (Binary Analiz):
  • Tersine mühendislik,
  • Sistemde doküman analizi (hassas bilgi veya sertifika bulma amaçlı),
  • Uygulama analizi sırasında uygulamanın türüne göre gerekli tüm uygulama testlerinin yapılması.
 • İletişim Protokolleri Araştırılması:
  • Haberleşme protokollerinin belirlenmesi (BLE, Zigbee, LoRA, 6LoWPAN),
  • İletişim protokollerini dinleme (sniffing), değiştirme ve yeniden yürütme (relay-replay saldırıları),
  • Sıkışma tabanlı saldırılar,
  • Daha sonra bilgi toplama adımında belirlenen IoT cihazları ile iletişim kuran üçüncü parti servisler (mobil uygulama API servisleri vb.).
 • Fiziksel Güvenlik Testleri:
  • Haricî USB Erişimi,
  • Dış bağlantı noktaları erişimi,
  • Konum ve depolama ortamı,
  • Hata ayıklama konsolu erişiminin kullanılabilirliği,
  • Seri konsol erişiminin kullanılabilirliği,
  • İzin verilen bağlantı yöntemleri (kablosuz, kablolu, Bluetooth vb.),
  • Test kontrolleri.
 • Bu aşama, bilgi toplama ve güvenlik açığı değerlendirme bölümlerinde
  toplanan güvenlik açıklarından yararlanmayı amaçlar. Bu sayede sızma
  testi hizmeti alan taraf, gerçek bir siber saldırı sonrası olası hasarı görebilir.
  Ayrıca bulunan zafiyetler için riskler değerlendirilir. Benzer güvenlik
  açıkları, yararlanma kolaylığına, yararlanmak için gereken bilgilere
  erişime ve benzeri hususlara göre farklı kritiklik seviyelerine sahip olabilir.
 • Siber güvenlik uzmanları, kötü niyetli bir saldırganın bu adımda neler
  yapabileceğini göstermek adına -mümkün olduğunca sistemlere zarar
  vermeden- gerekli saldırı tekniklerini kullanır.
 • Tespit edilen tüm güvenlik açıkları ve bulgular raporlanır. Rapor,
  basit bir dilde, geliştiriciler tarafından anlaşılabilir şekilde, ekran görüntüleri ile desteklenen bir standartta hazırlanarak taraflara sunulur.
 • Rapor, testin amacı, kapsamı, genel test metodolojisi, gerçekleştirilen
  güvenlik testleri ve son olarak değerlendirme ve yöneticiler için özet
  bilgiler içeren bölümlerden oluşur.

Bu sistemlerin kullanımının yaygınlaşması, dramatik etkiler yaratabilecek güvenlik açıklarına sebep olur. Siber Güvenlik Enstitüsü, IoT sistemler hakkında güvenlik araştırmaları yapar, güncel zafiyetleri takip ederek donanımsal ve yazılımsal sızma testleri gerçekleştirir. Sızma testleri sonucunda detaylı teknik raporlar ve yönetici özetleri sunar. Kurumların güvenlik konusunda
bilinçlendirilmesine ve olası güvenlik zafiyetlerinin giderilmesine katkı sağlar.

 • Yazılım Planlama ve Ön Geliştirme Aşamasında:
  • Güvenli bir mimari tasarlamanıza yardımcı olmak,
  • Geliştiriciler için izlenecek en iyi uygulamaları önermek,
  • DevOps döngüsüne sürekli IoT güvenlik testini entegre etmek.
 • Geliştirme Sırasında:
  • Ürünü güvenlik gereksinimleri ile yinelemeli olarak değerlendirmek,
  • Sürekli güvenli kod incelemesi yapmak,
  • Otomatik bir sürecin parçası olarak güvenlik bakış açısını dâhil etmek.
 • Geliştirme Sonrası:
  • Tüm ana sürümler için sızma testleri gerçekleştirmek,
  • Güvenlik programını yönetmek ve haricî geliştiricilerle etkileşim
   kurmak,
  • Yama yönetimi ve güvenlik güncellemeleri önerileri sunmak.

Sızma Testleri

SGE hem kamu kurum/kuruluşları hem de özel sektör şirketlerine sızma testleri ve güvenlik denetlemeleri yapar. Sızma testleri ve güvenlik denetlemeleri bilişim altyapısındaki tüm bileşenleri kapsar. Testler tamamlandıktan sonra detaylı teknik raporlar ve yönetici özetleri üretilir. Ayrıca, çalışanların güvenlik bilincini arttırmak için teknik güvenlik testlerinin yanında sosyal mühendislik testleri de yapılır.

Daha etkin ve yüksek standartlarda testler gerçekleştirmek için SGE araştırmacıları tarafından yeni açıklık istismar (exploitation) yöntemleri ve araçları araştırılmakta ve geliştirilmektedir.

Bu alandaki en temel hedeflerden biri güvenli bilgi paylaşımıdır. Hem kamu hem de özel sektörde gerçekleştirilen güvenlik testlerine ek olarak sektörde bu kapsamda gerçekleştirilen testlerin kalitesini yükseltecek çalışmalar yapılmaktadır. Testlerin kapsamının ve derinliğinin belirlenmesine, test sonuç raporlarının kalitesinin ve objektivitesinin arttırılmasına yönelik çalıştaylar organize edilmekte, düzenleyici kurumlarla ortak projeler gerçekleştirilmektedir.

Güvenlik Denetimleri

Güvenlik, yazılımlara ve sisteme sonradan eklenebilecek bir özellik değildir. Geliştirme sürecinin parçası olarak ele alınmalıdır. Geliştirme ve kurulum süreçlerinde güvenlik işlevlerini uygulamak hem daha kolay hem daha etkilidir. SGE bu bağlamda “Güvenlik Denetimleri” hizmeti vermektedir.

SGE kamu kurum/kuruluşlarına ve özel sektöre aşağıda belirtilen destekleri vermektedir:
 • Güvenli yazılım geliştirme eğitimleri,
 • Yazılım geliştirirken yapılan yanlışlıklar sonucunda oluşan açıklıkları tespit etmek için yazılım kaynak kodu analizi,
 • Güvenli yazılım geliştirme süreçlerini daha etkin kılmak için risk analizi ve tehdit modelleme,
 • Yeni güvenli yazılım geliştirme yöntemlerini araştırma ve uygulama,
 • Güvenli yazılım geliştirme çalıştayları ve konferansları gerçekleştirme.
Bu konuda SGE birden fazla NATO bilgi sistem geliştirme projesinde görev almıştır. Bu projelerin sistem ve yazılım güvenlik akreditasyonu süreci kapsamında güvenli sistem tasarımı, akreditasyon dokümanlarının hazırlanması konusunda destek vermiş ve geliştirilen sistemlerin güvenlik testlerini gerçekleştirmiştir.​

Risk Analizi

SGE, askerî ve kamu kurumlarıyla özel sektör kuruluşları için bilgi güvenliği risk analizi hizmeti sunmaktadır. Risk analizi projeleri, yazılım ve sistem bazında yapılabilmektedir. Kurumsal bazda ISO 27001 sertifikasyonu kapsamında da risk analiz hizmeti verilmektedir. 

Bu kapsamda kurumun iş süreçleri analiz edilmekte, kritik iş süreçleri belirlenmekte; bu iş süreçlerinde yer alan varlıklar ve varlıklar arası bağımlılıklar çıkarılıp varlık değerlemesi çalışması gerçekleştirilmektedir. Sonrasında bu varlıklar üzerinde etkili olan riskler için olasılık ve etki değerleri belirlenerek varlık ya da süreç için risk değerleri hesaplanmaktadır. Riskler projenin içeriğine uygun olarak detaylı bir şekilde dokümante edilmektedir. Tehditlerle uyumlu bir şekilde önlemler ISO 27001 ve NIST SP 800-53 standartlarında tanımlı isterlere göre çıkartılmakta, müşteri ile birlikte önlem olgunluk seviyeleri belirlenmekte ve proje içeriğine uygun şekilde dokümante edilmektedir. Son olarak risk çalışması yapılarak önlemlerin uygulanmasından sonra kalan riskin değerlendirmesi yapılmaktadır.

sge

(SGE) Siber Güvenlik Enstitüsü

Ulusal siber güvenlik kapasitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirmek amacıyla kurulan Siber Güvenlik Enstitüsü, siber güvenlik alanında araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmekte; askeri kurumlara, kamu kurum ve kuruluşlarına ve özel sektöre çözüme yönelik projeler gerçekleştirmektedir.

Bugüne kadar başarı ile gerçekleştirdiği pek çok proje ile ülkemizde siber güvenlik bilgi birikimi ve taktik altya-pının oluşturulmasına önemli katkı yapan enstitümüzün ana faaliyet alanları güvenli yazılım geliştirme, sızma testleri ve zaafiyet analizleridir.

blank
6-yze kart logo

(YZE) Yapay Zekâ Enstitüsü

Yapay Zekâ Enstitüsü, TÜBİTAK merkez ve enstitüleri kapsamında sektörler’ ve araştırma alanlarını yatay olarak kesen ve yükselen teknoloji alanına doğrudan odaklı olarak kurulan ilk enstitü olma özelliğini taşımaktadır. Bu nedenle enstitünün hem açık yenilik ve birlikte geliştirme yaklaşımı, hem de yükselen teknoloji alanına odaklı olması itibariyle yenilikçi bir model teşkil etmektedir.

Yapay Zeka Enstitüsü, yapay zeka alanında çekirdek teknolojiler geliştirip, bu yenilikleri, mümkün olan en kısa sürede bilimin ön safiarından, sektörün kullanımına taşımayı hedefiemektedir. Yapay zekanın dönüştürücü potansiyeline odaklanarak, Türkiye’de yapay zeka tabanlı inovasyon, büyüme ve üretkenlik oluşturma ve sür-dürme çabalarına öncülük etme konusunda üzerine düşen görevleri sürdürecektir. Yapay zeka ekosistemi içinde yer alan diğer kuruluşlarla birlikte, Türkiye’deki sanayi ve kamu kurumlarıyla çalışarak, yapay zekanın kullanımının yaygınlaştırılması ve bu konuda uzmanlaşmış işgücü kaynağının artırılması öncelikli hedeflerindendir.

blank

Araştırmacı

TÜBİTAK BİLGEM bünyesinde Araştırmacı personelimiz olarak yer alarak bilişim, bilgi güvenliği ve ileri elektronik alanlarındaki gelişmelere imza atabilir, yenilikleri en yakından takip edebilir, kendinizi geliştirebilir, kariyerinizde yükselerek geleceğinize yön verebilirsiniz.

TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi üzerinden yayında olan ilanlarımıza ulaşarak başvuru yapabilirsiniz.

Başvuru Koşulları

İş Başvurusu için koşullarımız;

 • Yabancı dil yeterliliği; ilanda yer alan sınav türlerinden uygun puanları almak veya lisans öğrenimini %100 İngilizce bölümde okumak,
 • İlana özel şartları (lisans bölümü, deneyim süresi, uzmanlık alanı vb.) sağlamak,
 • Formül puanını sağlamak:

Deneyimi 3 Yıldan Az Olan Adaylar için:

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + (10.000 / Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) + Ek Puan*  >= 3,20

 

Deneyimi 3 Yıl ve Üzeri Olan Adaylar için:

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + (10.000 / Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) + 5*[1 / (1 + e (5 – tecrübe yılı) ) ] + Ek Puan*  >= 3,20


*Ulusal ve uluslararası yarışmalarda yarışma derecesi ve ödül sahibi olan adaylarımız 0,3 ek puan alacaktır.

arastırmacı-img-1

Yetkinlik Merkezleri

Aday Araştırmacı

Üniversitelerin ilgili mühendislik bölümlerinin 3. ve 4. sınıflarında öğrenim gören öğrenciler, kariyer.tubitak.gov.tr adresli İş Başvuru Sistemi’miz aracılığıyla Kısmi Süreli Aday Araştırmacı ilanlarımıza başvurarak, üniversite dönemlerinde TÜBİTAK BİLGEM’de çalışma deneyimi yaşayabilmektedir.

Bu programın bir bitiş tarihi bulunmamaktadır. Üniversite dönemi boyunca yarı zamanlı olarak çalışan Aday Araştırmacı personelimiz, lisans bölümünden mezun olduktan sonra kariyer yolculuğuna ara vermeden, Araştırmacı personelimiz olarak tam zamanlı şekilde çalışmaya devam edebilmektedir.

Başvuru Koşulları

Aday Araştırmacı Programı için koşullarımız:

 • Üniversitelerin, ilanlarda yer alan ilgili bölümlerinde 3. ve 4. sınıf öğrencisi olmak,
 • Yabancı dil yeterliliği: İlanda yer alan sınav türlerinden uygun puanları almak veya lisans öğrenimini %100 İngilizce bölümde okumak,
 • Formül puanını sağlamak:

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + (10.000/Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) + Ek Puan* >= 3,20

*Ulusal ve uluslararası yarışmalarda yarışma derecesi ve ödül sahibi olan adaylarımız 0,3 ek puan alacaktır.

aday-arastırmacı-img-1

BİLGEM Enstitülerini Laboratuvarlarını Teknolojilerini Ürünlerini Projelerini keşfedin.

Stajyer

TÜBİTAK BİLGEM geleceğe yönelik temel stratejisini araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik ekosisteminde millî hedeflere odaklanmış, nitelikli bilgi ve nitelikli insan üzerine kurgulamaktadır.

“Bir ülkenin en önemli kaynağı genelde insan, özelde ise bilim insanlarıdır.” anlayışından yola çıkarak TÜBİTAK olarak erken yaşlardan itibaren gençlerimiz teşvik edilmekte ve desteklenmektedir. Bu doğrultuda ülkemizin Millî Teknoloji Hamlesi’nin başarıya ulaşması için teknoloji üretimine genç beyinlerin erken kazandırılması önem arz etmektedir. Bu doğrultuda TÜBİTAK BİLGEM olarak her yıl üniversitelerin lisans öğrencilerine staj yapma imkânı sunuyoruz.

Staj ilanlarını Kariyer Kapısı https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden takip ederek başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

Başvuru Koşulları
 • Sigorta işlemleri bağlı bulunduğu yükseköğretim kurumu tarafından yürütülen ve üniversitelerin lisans (2. sınıf ve üzerinde) ve ön lisans eğitimi veren bölümlerinde öğrenimine devam eden öğrenciler staj imkânından yararlanabilmektedir.
 • Lisans ve ön lisans öğrencileri için Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının     4 üzerinden en az 2,50 olması şartı aranır. Üniversite not sistemleri 100’lük sistemde olan adayların not ortalamaları, Yüksek Öğretim Kurulunun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürmektedir.
 • Staj başvuru sürecinde yabancı dil belgesi şartı aranmamaktadır.
 • Üniversitelerin; Adli Bilişim Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Fizik, Fizik Mühendisliği, İstatistik, İstatistik Ve Bilgisayar Bilimleri, Kontrol Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Matematik, Matematik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Mekatronik Sistemler Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinin birinde öğrenim gören öğrenciler başvuru yapabilmektedir.

Staj başvuruları Aralık – Ocak tarihleri arasında yapılmaktadır. Staj dönemi ise Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsamaktadır.

stajyer-img-1

Bursiyer

Lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ile doktora sonrasına yönelik araştırma-geliştirme faaliyetlerini ilerletmeye yönelik bursiyer görevlendirilmesi yapılmaktadır. Merkezimizde dış destekli, TARAL ya da Avrupa Birliği projelerinde tatbikat amacıyla bursiyerler görevlidir.

Bursiyerlik başvurusunda bulunmak için bilgem.yetenekkazanimi@tubitak.gov.tr e-posta adresi üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Başvuru Koşulları

(1) Kurum tarafından yürütülen dış destekli projelerde lisans öğrencisi olan bursiyerlerde aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:

 •  Türkiye’de kurulu yüksek öğretim kurumlarında lisans öğrenimine devam eden öğrenci (yabancı dil hazırlık öğrencisi hariç) olmak.
 • Üniversitenin not sistemi esas olmak üzere, hazırlık hariç önceki yılların ağırlıklı genel not ortalamasının, işe alım esaslarında yer alan formül puanını ve yabancı dil şartını sağlar durumda olmak.
 • Lisans öğreniminin en az birinci sınıfının birinci dönemini tamamlamış olmak.
 • Lisans Genel Not Ortalaması “+3,00” ve Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması “10.000 ≥” şartını sağlamak
 • ÖSYM sınavına girmeden Türkiye’deki üniversitelere yerleştirilmiş yabancı öğrenciler veya Dikey Geçiş Sınavı vb. ile lisans öğrenimini tamamlamış öğrenciler için sıralama formülünde, üniversite yerleştirme sıralaması olarak mezun oldukları bölümün, adayın lisans bölümüne başladığı yıldaki en düşük üniversite yerleştirme sıralaması dikkate alınır.

(2) Kurum tarafından yürütülen dış destekli projelerde yüksek lisans öğrencisi olan bursiyerlerde aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:

 • Türkiye’de kurulu yüksek öğretim kurumlarında yüksek lisans öğrenimine devam eden (özel öğrenci ve yabancı dil hazırlık öğrencisi hariç) öğrenci olmak.
 • Yer alacağı projenin görev alanında yüksek lisans yapıyor olmak.

(3) Kurum tarafından yürütülen dış destekli projelerde doktora öğrencisi olan bursiyerlerde aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:

 • Türkiye’de kurulu yüksek öğretim kurumlarında doktora öğrenimine devam eden (özel öğrenci ve yabancı dil hazırlık öğrencisi hariç) öğrenci olmak.
 • Yer alacağı projenin görev alanında doktora yapıyor olmak veya YÖK-TÜBİTAK Doktora Programı Projesi’ne İlişkin İş Birliği Protokolü kapsamında belirlenen alanlarda doktora yapıyor olmak. (Tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlik öğrencileri doktora öğrencisi olarak kabul edilir.)
bursiyer-img-1

MİLSEC 4 - Emniyetli IP Terminal

EMNİYETLİ IP TERMİNAL

MİLSEC-4 terminali, IP ağlarda yeni nesil güvenli haberleşme (ses, veri ve görüntü) için güncel bir çözüm sunarken kullanımda olan PSTN emniyetli telefonlar ile de PSTN ağlarda güvenli ses haberleşmesi uyumluluğunu koruyarak kesintisiz bir iletişim hizmeti
sağlamaktadır.

MİLSEC-4 terminallerinin konfigürasyon, gözetim ve yazılım güncelleme işlemleri Güvenlik Yönetim Merkezi (GYM) kullanılarak uzaktan emniyetli olarak gerçekleştirilir. MİLSEC-4 terminali ek bir cihaz gerektirmeden GYM ile kurduğu emniyetli iletişim aracılığıyla IP Ağdan Anahtar Yükleme (IPAAY) yeteneğine sahiptir.

MİLSEC-4 terminalleri MİLSEC-1A ve MİLSEC-2 telefonlarıyla birlikte işlerlik özelliğine sahiptir ve PSTN ağların yeni nesil IP ağlara kademeli dönüşümü sürecinde MİLSEC-1A ve MİLSEC-2 telefonlarının iletişim ağında kesinti olmadan değiştirilebilmesi imkanını sunmaktadır.

ÖZELLİKLER

 • PSTN ağlarda uçtan uca emniyetli ses haberleşmesi
 • IP ağlarda uçtan uca emniyetli ses, görüntü ve data iletimi
 • IP ağlarda NATO SCIP uyumluluğu
 • Ticari SIP ürünleri ile uyumluluk
 • MİLSEC1A ve MİLSEC2 emniyetli telefonlar ile birlikte çalışabilirlik
 • Milli ve AES kripto algoritmaları
 • Uzaktan yazılım güncelleme
 • Dokunmatik ekran ile kolay kullanım

Milli Savunma Bakanlığı Tarafından Verilecek Satış İznine Tabidir.