MENÜ
Ana Sayfa   /   Kurumsal  /  Politikalar

KURUMSAL

Politikalar

TÜBİTAK BİLGEM, vizyonu, misyonu ve temel değerleri doğrultusunda bilişim, bilgi güvenliği ve ileri elektronik alanlarında elde ettiği bilgi ve deneyimleri kullanarak Kalite, Kurumsal Risk Yönetimi ve Bilgi Güvenliği politikalarını uygulamaktadır. Bu çerçevede, sürekli iyileştirmelerle her daim en iyiyi hedefler.

BİLGEM Kalite Politikası

Vizyonu, misyonu ve temel değerleri doğrultusunda BİLGEM Kalite Politikası;

 • Türkiye’nin bilgi güvenliği ve bilişim alanında teknolojik bağımsızlığını sağlamak,
 • Rekabet gücünü sürekli kılacak, özgün ve katma değeri yüksek ürün ve hizmetler gerçekleştirme hedefinde, edindiği bilgi ve deneyimler ışığında, üst yönetimin de liderliğiyle Ar-Ge faaliyetlerini güvence altına almak,
 • Askerî, kamu ve özel sektör stratejik iş birlikleri ile paydaşlarımızın ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayacak teknoloji, ürün ve hizmetleri, etkin bir iletişim yoluyla geri bildirimlerini yöneterek paydaş memnuniyetini en üst düzeyde sunmak,
 • BİLGEM Kalite Yönetim Sistemi’nin uygulanabilir şartlarını etkin, verimli ve sürdürülebilir şekilde sağlamak,
 • Paydaşlarımızın katılımı, uygun teknoloji altyapısı ve etkin bir ölçüm sistematiği ile süreçlerimizin performansını, risk ve fırsatlarını izleyerek düzeltici ve iyileştirici faaliyetlerle sürekli iyileştirmek,
 • Kalite Yönetim Sistemi farkındalığı oluşturmak,
 • Paydaşlara değer katan ve yön veren çözümler sunmak amacıyla BİLGEM insan kaynağı yetkinliklerini izlemek,
 • Kalite Yönetim Sistemi’ne paydaşların katkılarını sağlayarak sistemin sürekli gelişimini desteklemek ve kaynakların yeterliliğini sağlamaktır.

BİLGEM Kurumsal Risk Yönetim Politikası

BİLGEM; paydaşlarına sunduğu teknoloji, ürün ve hizmetlerle değer üretmek, paydaş memnuniyetini artırmak, kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak etkin sonuçlar elde etmek ve bunların sürdürülebilirliğini sağlamak için risk yönetiminin önemine inanır. Bunun bir göstergesi olarak Risk Yönetimi’ni, yürüttüğü tüm yönetimsel ve operasyonel faaliyetlerinde göz önünde bulundurur.

Faaliyetlerini, misyonu doğrultusunda sürdürülebilir bir şekilde yürütmek ve stratejik planı kapsamında belirlenen amaç ve hedeflerine ulaşabilmek için kurumsal riskleri uygun teknoloji altyapısı ve etkin bir sistematik ile belirler, derecelendirir, gerekli önlemleri alır, izler ve düzenli olarak raporlar. Ayrıca risk yönetimi yaklaşımını gözden geçirmelerle sürekli iyileştirir. Risklerin entegre bir şekilde yönetimi için ulusal ve uluslararası uygulamalarda kabul görmüş risk yönetim modellerini kullanır.

Riski yönetme ile ilgili yükümlülükleri yerine getirmek ve aksiyonları yürütmek için gerekli kaynakların bulundurulmasını taahhüt eder. Takip ettiği riskleri şu temel kategoriler altında gruplamaktadır: stratejik riskler, yasal riskler, finansal riskler, çevresel riskler, süreç riskleri, proje riskleri, iş sağlığı ve güvenliği riskleri ve bilgi güvenliği riskleri.

BGYS Risk Yönetim Politikası

BGYS Risk Yönetim Politikası

BİLGEM, Türkiye’nin savunma gücüne katkıda bulunmak amacıyla, sivil ve askeri sektörün ihtiyacı olan bilişim, bilgi güvenliği ve ileri elektronik teknolojileri konularında araştırmalar yapmaktadır. Bu çerçevede, BİLGEM sorunları ortaya koyar, çözer ve bu çözümlerin uygulanmasını sağlar. BİLGEM, üniversite, kamu ve özel sektör arasında köprü görevi üstlenerek işbirliklerini geliştiren ve bu paydaşların teknolojik birikimlerine katkı veren bir araştırma, geliştirme ve uygulama merkezidir.

BİLGEM Başkanlığı;

Paydaşlarına sunduğu teknoloji, ürün ve hizmetlerle değer üretmek, paydaş memnuniyetini arttırmak, kaynaklarını etkin, verimli kullanmak, bunların sürdürülebilirliği ile kişisel veriler dâhil işlediği bilginin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini sağlamak için risk yönetiminin önemine inanır ve risk yönetimini her türlü yönetim faaliyetinde göz önünde bulundurur.
Kurum Entegre Yönetim Sistemi kapsamında belirlenen amaç ve hedefleri yerine getirebilmek maksadıyla riskleri uygun teknoloji altyapısı ve etkin bir ölçüm sistematiği ile belirler, izler, işler, sonuçları düzenli olarak raporlar ve bu politikayı periyodik olarak gözden geçirir.
Risk yönetimi ile ilgili yükümlülük ve sorumluluklara yardımcı olmak için gerekli kaynakların tahsisini taahhüt eder.

BİLGEM Bilgi Güvenliği Politikası

BİLGEM, Türkiye’nin savunma gücüne katkıda bulunmak amacıyla, sivil ve askerî sektörün ihtiyacı olan bilişim, bilgi güvenliği ve ileri elektronik teknolojileri konularında araştırmalar yapmaktadır. Bu çerçevede BİLGEM, sorunları ortaya koyar, çözer ve bu çözümlerin uygulanmasını sağlar. BİLGEM, üniversite, kamu ve özel sektör arasında köprü görevi üstlenerek iş birliklerini geliştiren ve bu paydaşların teknolojik birikimlerine katkı veren bir araştırma, geliştirme ve uygulama merkezidir. BİLGEM, bu doğrultuda, TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) standardı çerçevesinde, bilginin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini sağlamak amacı ile aşağıdaki hususları taahhüt eder:

 • Bilgi güvenliği hedeflerini ve faaliyetlerini belirleyerek BGYS‘yi planlar, uygular, kontrol eder ve sistemin sürekli olarak iyileştirilmesini sağlar.
 • Yürütülen faaliyetlerin mevzuat, sözleşme, standart ve iş gereksinimlerini nasıl karşıladığını tanımlar.
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) gereksinimlerini nasıl karşıladığını tanımlar.
 • Bünyesinde kurulu olan diğer yönetim sistemleri ile beraber BGYS çalışmalarını bütünleşik olarak yürütür.
 • BGYS kapsamı çerçevesinde görev, rol ve sorumluluklar ile gerekli kaynakları belirler.
 • Gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik kriterlerini belirleyerek bilgi varlıklarının envanterini çıkarır.
 • Bilgi güvenliğini yönetmek için mevcut ve potansiyel riskleri tanımlar, değerlendirir ve uygun risk işleme seçeneklerini devreye alır.
 • İş sürekliliği planlamaları yapar, bu planları uygular ve sürecin sürekli iyileştirilmesini sağlar.
 • Bilgi güvenliği konusundaki güncel teknolojileri ve yenilikleri takip ederek çözümler geliştirir.
 • Tüm paydaşların bilgi güvenliği ile ilgili belirlenen hususlara uyması için gerekli önlemleri alır.
 • Bu politikanın duyurulmasını, erişilebilir olmasını, farkındalığının oluşmasını ve uygulanmasını sağlar.
 • Bu politikanın ihlali durumunda ilgili süreçleri başlatır ve takip eder.
sge

(SGE) Siber Güvenlik Enstitüsü

Ulusal siber güvenlik kapasitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirmek amacıyla kurulan Siber Güvenlik Enstitüsü, siber güvenlik alanında araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmekte; askeri kurumlara, kamu kurum ve kuruluşlarına ve özel sektöre çözüme yönelik projeler gerçekleştirmektedir.

Bugüne kadar başarı ile gerçekleştirdiği pek çok proje ile ülkemizde siber güvenlik bilgi birikimi ve taktik altya-pının oluşturulmasına önemli katkı yapan enstitümüzün ana faaliyet alanları güvenli yazılım geliştirme, sızma testleri ve zaafiyet analizleridir.

blank
6-yze kart logo

(YZE) Yapay Zekâ Enstitüsü

Yapay Zekâ Enstitüsü, TÜBİTAK merkez ve enstitüleri kapsamında sektörler’ ve araştırma alanlarını yatay olarak kesen ve yükselen teknoloji alanına doğrudan odaklı olarak kurulan ilk enstitü olma özelliğini taşımaktadır. Bu nedenle enstitünün hem açık yenilik ve birlikte geliştirme yaklaşımı, hem de yükselen teknoloji alanına odaklı olması itibariyle yenilikçi bir model teşkil etmektedir.

Yapay Zeka Enstitüsü, yapay zeka alanında çekirdek teknolojiler geliştirip, bu yenilikleri, mümkün olan en kısa sürede bilimin ön safiarından, sektörün kullanımına taşımayı hedefiemektedir. Yapay zekanın dönüştürücü potansiyeline odaklanarak, Türkiye’de yapay zeka tabanlı inovasyon, büyüme ve üretkenlik oluşturma ve sür-dürme çabalarına öncülük etme konusunda üzerine düşen görevleri sürdürecektir. Yapay zeka ekosistemi içinde yer alan diğer kuruluşlarla birlikte, Türkiye’deki sanayi ve kamu kurumlarıyla çalışarak, yapay zekanın kullanımının yaygınlaştırılması ve bu konuda uzmanlaşmış işgücü kaynağının artırılması öncelikli hedeflerindendir.

blank

Araştırmacı

TÜBİTAK BİLGEM bünyesinde Araştırmacı personelimiz olarak yer alarak bilişim, bilgi güvenliği ve ileri elektronik alanlarındaki gelişmelere imza atabilir, yenilikleri en yakından takip edebilir, kendinizi geliştirebilir, kariyerinizde yükselerek geleceğinize yön verebilirsiniz.

TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi üzerinden yayında olan ilanlarımıza ulaşarak başvuru yapabilirsiniz.

Başvuru Koşulları

İş Başvurusu için koşullarımız;

 • Yabancı dil yeterliliği; ilanda yer alan sınav türlerinden uygun puanları almak veya lisans öğrenimini %100 İngilizce bölümde okumak,
 • İlana özel şartları (lisans bölümü, deneyim süresi, uzmanlık alanı vb.) sağlamak,
 • Formül puanını sağlamak:

Deneyimi 3 Yıldan Az Olan Adaylar için:

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + (10.000 / Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) + Ek Puan*  >= 3,20

 

Deneyimi 3 Yıl ve Üzeri Olan Adaylar için:

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + (10.000 / Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) + 5*[1 / (1 + e (5 – tecrübe yılı) ) ] + Ek Puan*  >= 3,20


*Ulusal ve uluslararası yarışmalarda yarışma derecesi ve ödül sahibi olan adaylarımız 0,3 ek puan alacaktır.

arastırmacı-img-1

Yetkinlik Merkezleri

Aday Araştırmacı

Üniversitelerin ilgili mühendislik bölümlerinin 3. ve 4. sınıflarında öğrenim gören öğrenciler, kariyer.tubitak.gov.tr adresli İş Başvuru Sistemi’miz aracılığıyla Kısmi Süreli Aday Araştırmacı ilanlarımıza başvurarak, üniversite dönemlerinde TÜBİTAK BİLGEM’de çalışma deneyimi yaşayabilmektedir.

Bu programın bir bitiş tarihi bulunmamaktadır. Üniversite dönemi boyunca yarı zamanlı olarak çalışan Aday Araştırmacı personelimiz, lisans bölümünden mezun olduktan sonra kariyer yolculuğuna ara vermeden, Araştırmacı personelimiz olarak tam zamanlı şekilde çalışmaya devam edebilmektedir.

Başvuru Koşulları

Aday Araştırmacı Programı için koşullarımız:

 • Üniversitelerin, ilanlarda yer alan ilgili bölümlerinde 3. ve 4. sınıf öğrencisi olmak,
 • Yabancı dil yeterliliği: İlanda yer alan sınav türlerinden uygun puanları almak veya lisans öğrenimini %100 İngilizce bölümde okumak,
 • Formül puanını sağlamak:

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + (10.000/Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) + Ek Puan* >= 3,20

*Ulusal ve uluslararası yarışmalarda yarışma derecesi ve ödül sahibi olan adaylarımız 0,3 ek puan alacaktır.

aday-arastırmacı-img-1

BİLGEM Enstitülerini Laboratuvarlarını Teknolojilerini Ürünlerini Projelerini keşfedin.

Stajyer

TÜBİTAK BİLGEM geleceğe yönelik temel stratejisini araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik ekosisteminde millî hedeflere odaklanmış, nitelikli bilgi ve nitelikli insan üzerine kurgulamaktadır.

“Bir ülkenin en önemli kaynağı genelde insan, özelde ise bilim insanlarıdır.” anlayışından yola çıkarak TÜBİTAK olarak erken yaşlardan itibaren gençlerimiz teşvik edilmekte ve desteklenmektedir. Bu doğrultuda ülkemizin Millî Teknoloji Hamlesi’nin başarıya ulaşması için teknoloji üretimine genç beyinlerin erken kazandırılması önem arz etmektedir. Bu doğrultuda TÜBİTAK BİLGEM olarak her yıl üniversitelerin lisans öğrencilerine staj yapma imkânı sunuyoruz.

Staj ilanlarını Kariyer Kapısı https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden takip ederek başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

TÜBİTAK BİLGEM’de stajla ilgili sık sorulan sorulara buradan ulaşabilirsiniz.

Başvuru Koşulları
 • Sigorta işlemleri bağlı bulunduğu yükseköğretim kurumu tarafından yürütülen ve üniversitelerin lisans (2. sınıf ve üzerinde) ve ön lisans eğitimi veren bölümlerinde öğrenimine devam eden öğrenciler staj imkânından yararlanabilmektedir.
 • Lisans ve ön lisans öğrencileri için Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının     4 üzerinden en az 2,50 olması şartı aranır. Üniversite not sistemleri 100’lük sistemde olan adayların not ortalamaları, Yüksek Öğretim Kurulunun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürmektedir.
 • Staj başvuru sürecinde yabancı dil belgesi şartı aranmamaktadır.
 • Üniversitelerin; Adli Bilişim Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Fizik, Fizik Mühendisliği, İstatistik, İstatistik Ve Bilgisayar Bilimleri, Kontrol Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Matematik, Matematik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Mekatronik Sistemler Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinin birinde öğrenim gören öğrenciler başvuru yapabilmektedir.

Staj başvuruları Aralık – Ocak tarihleri arasında yapılmaktadır. Staj dönemi ise Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsamaktadır.

stajyer-img-1

Bursiyer

Lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ile doktora sonrasına yönelik araştırma-geliştirme faaliyetlerini ilerletmeye yönelik bursiyer görevlendirilmesi yapılmaktadır. Merkezimizde dış destekli, TARAL ya da Avrupa Birliği projelerinde tatbikat amacıyla bursiyerler görevlidir.

Bursiyerlik başvurusunda bulunmak için bilgem.yetenekkazanimi@tubitak.gov.tr e-posta adresi üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Başvuru Koşulları

(1) Kurum tarafından yürütülen dış destekli projelerde lisans öğrencisi olan bursiyerlerde aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:

 •  Türkiye’de kurulu yüksek öğretim kurumlarında lisans öğrenimine devam eden öğrenci (yabancı dil hazırlık öğrencisi hariç) olmak.
 • Üniversitenin not sistemi esas olmak üzere, hazırlık hariç önceki yılların ağırlıklı genel not ortalamasının, işe alım esaslarında yer alan formül puanını ve yabancı dil şartını sağlar durumda olmak.
 • Lisans öğreniminin en az birinci sınıfının birinci dönemini tamamlamış olmak.
 • Lisans Genel Not Ortalaması “+3,00” ve Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması “10.000 ≥” şartını sağlamak
 • ÖSYM sınavına girmeden Türkiye’deki üniversitelere yerleştirilmiş yabancı öğrenciler veya Dikey Geçiş Sınavı vb. ile lisans öğrenimini tamamlamış öğrenciler için sıralama formülünde, üniversite yerleştirme sıralaması olarak mezun oldukları bölümün, adayın lisans bölümüne başladığı yıldaki en düşük üniversite yerleştirme sıralaması dikkate alınır.

(2) Kurum tarafından yürütülen dış destekli projelerde yüksek lisans öğrencisi olan bursiyerlerde aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:

 • Türkiye’de kurulu yüksek öğretim kurumlarında yüksek lisans öğrenimine devam eden (özel öğrenci ve yabancı dil hazırlık öğrencisi hariç) öğrenci olmak.
 • Yer alacağı projenin görev alanında yüksek lisans yapıyor olmak.

(3) Kurum tarafından yürütülen dış destekli projelerde doktora öğrencisi olan bursiyerlerde aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:

 • Türkiye’de kurulu yüksek öğretim kurumlarında doktora öğrenimine devam eden (özel öğrenci ve yabancı dil hazırlık öğrencisi hariç) öğrenci olmak.
 • Yer alacağı projenin görev alanında doktora yapıyor olmak veya YÖK-TÜBİTAK Doktora Programı Projesi’ne İlişkin İş Birliği Protokolü kapsamında belirlenen alanlarda doktora yapıyor olmak. (Tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlik öğrencileri doktora öğrencisi olarak kabul edilir.)
bursiyer-img-1

MİLSEC 4 - Emniyetli IP Terminal

EMNİYETLİ IP TERMİNAL

MİLSEC-4 terminali, IP ağlarda yeni nesil güvenli haberleşme (ses, veri ve görüntü) için güncel bir çözüm sunarken kullanımda olan PSTN emniyetli telefonlar ile de PSTN ağlarda güvenli ses haberleşmesi uyumluluğunu koruyarak kesintisiz bir iletişim hizmeti
sağlamaktadır.

MİLSEC-4 terminallerinin konfigürasyon, gözetim ve yazılım güncelleme işlemleri Güvenlik Yönetim Merkezi (GYM) kullanılarak uzaktan emniyetli olarak gerçekleştirilir. MİLSEC-4 terminali ek bir cihaz gerektirmeden GYM ile kurduğu emniyetli iletişim aracılığıyla IP Ağdan Anahtar Yükleme (IPAAY) yeteneğine sahiptir.

MİLSEC-4 terminalleri MİLSEC-1A ve MİLSEC-2 telefonlarıyla birlikte işlerlik özelliğine sahiptir ve PSTN ağların yeni nesil IP ağlara kademeli dönüşümü sürecinde MİLSEC-1A ve MİLSEC-2 telefonlarının iletişim ağında kesinti olmadan değiştirilebilmesi imkanını sunmaktadır.

ÖZELLİKLER

 • PSTN ağlarda uçtan uca emniyetli ses haberleşmesi
 • IP ağlarda uçtan uca emniyetli ses, görüntü ve data iletimi
 • IP ağlarda NATO SCIP uyumluluğu
 • Ticari SIP ürünleri ile uyumluluk
 • MİLSEC1A ve MİLSEC2 emniyetli telefonlar ile birlikte çalışabilirlik
 • Milli ve AES kripto algoritmaları
 • Uzaktan yazılım güncelleme
 • Dokunmatik ekran ile kolay kullanım

Milli Savunma Bakanlığı Tarafından Verilecek Satış İznine Tabidir.