MENÜ
Ana Sayfa   /   Kurumsal  /  Politikalar

KURUMSAL

Politikalar

TÜBİTAK BİLGEM, vizyonu, misyonu ve temel değerleri doğrultusunda bilişim, bilgi güvenliği ve ileri elektronik alanlarında elde ettiği bilgi ve deneyimleri kullanarak Kalite, Kurumsal Risk Yönetimi ve Bilgi Güvenliği politikalarını uygulamaktadır. Bu çerçevede, sürekli iyileştirmelerle her daim en iyiyi hedefler.

BİLGEM Kalite Politikası

Vizyonu, misyonu ve temel değerleri doğrultusunda BİLGEM Kalite Politikası;

 • Türkiye’nin bilgi güvenliği ve bilişim alanında teknolojik bağımsızlığını sağlamak,
 • Rekabet gücünü sürekli kılacak, özgün ve katma değeri yüksek ürün ve hizmetler gerçekleştirme hedefinde, edindiği bilgi ve deneyimler ışığında, üst yönetimin de liderliğiyle Ar-Ge faaliyetlerini güvence altına almak,
 • Askerî, kamu ve özel sektör stratejik iş birlikleri ile paydaşlarımızın ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayacak teknoloji, ürün ve hizmetleri, etkin bir iletişim yoluyla geri bildirimlerini yöneterek paydaş memnuniyetini en üst düzeyde sunmak,
 • BİLGEM Kalite Yönetim Sistemi’nin uygulanabilir şartlarını etkin, verimli ve sürdürülebilir şekilde sağlamak,
 • Paydaşlarımızın katılımı, uygun teknoloji altyapısı ve etkin bir ölçüm sistematiği ile süreçlerimizin performansını, risk ve fırsatlarını izleyerek düzeltici ve iyileştirici faaliyetlerle sürekli iyileştirmek,
 • Kalite Yönetim Sistemi farkındalığı oluşturmak,
 • Paydaşlara değer katan ve yön veren çözümler sunmak amacıyla BİLGEM insan kaynağı yetkinliklerini izlemek,
 • Kalite Yönetim Sistemi’ne paydaşların katkılarını sağlayarak sistemin sürekli gelişimini desteklemek ve kaynakların yeterliliğini sağlamaktır.

BİLGEM Kurumsal Risk Yönetim Politikası

BİLGEM; paydaşlarına sunduğu teknoloji, ürün ve hizmetlerle değer üretmek, paydaş memnuniyetini artırmak, kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak etkin sonuçlar elde etmek ve bunların sürdürülebilirliğini sağlamak için risk yönetiminin önemine inanır. Bunun bir göstergesi olarak Risk Yönetimi’ni, yürüttüğü tüm yönetimsel ve operasyonel faaliyetlerinde göz önünde bulundurur.

Faaliyetlerini, misyonu doğrultusunda sürdürülebilir bir şekilde yürütmek ve stratejik planı kapsamında belirlenen amaç ve hedeflerine ulaşabilmek için kurumsal riskleri uygun teknoloji altyapısı ve etkin bir sistematik ile belirler, derecelendirir, gerekli önlemleri alır, izler ve düzenli olarak raporlar. Ayrıca risk yönetimi yaklaşımını gözden geçirmelerle sürekli iyileştirir. Risklerin entegre bir şekilde yönetimi için ulusal ve uluslararası uygulamalarda kabul görmüş risk yönetim modellerini kullanır.

Riski yönetme ile ilgili yükümlülükleri yerine getirmek ve aksiyonları yürütmek için gerekli kaynakların bulundurulmasını taahhüt eder. Takip ettiği riskleri şu temel kategoriler altında gruplamaktadır: stratejik riskler, yasal riskler, finansal riskler, çevresel riskler, süreç riskleri, proje riskleri, iş sağlığı ve güvenliği riskleri ve bilgi güvenliği riskleri.

BGYS Risk Yönetim Politikası

BGYS Risk Yönetim Politikası

BİLGEM, Türkiye’nin savunma gücüne katkıda bulunmak amacıyla, sivil ve askeri sektörün ihtiyacı olan bilişim, bilgi güvenliği ve ileri elektronik teknolojileri konularında araştırmalar yapmaktadır. Bu çerçevede, BİLGEM sorunları ortaya koyar, çözer ve bu çözümlerin uygulanmasını sağlar. BİLGEM, üniversite, kamu ve özel sektör arasında köprü görevi üstlenerek işbirliklerini geliştiren ve bu paydaşların teknolojik birikimlerine katkı veren bir araştırma, geliştirme ve uygulama merkezidir.

BİLGEM Başkanlığı;

Paydaşlarına sunduğu teknoloji, ürün ve hizmetlerle değer üretmek, paydaş memnuniyetini arttırmak, kaynaklarını etkin, verimli kullanmak, bunların sürdürülebilirliği ile kişisel veriler dâhil işlediği bilginin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini sağlamak için risk yönetiminin önemine inanır ve risk yönetimini her türlü yönetim faaliyetinde göz önünde bulundurur.
Kurum Entegre Yönetim Sistemi kapsamında belirlenen amaç ve hedefleri yerine getirebilmek maksadıyla riskleri uygun teknoloji altyapısı ve etkin bir ölçüm sistematiği ile belirler, izler, işler, sonuçları düzenli olarak raporlar ve bu politikayı periyodik olarak gözden geçirir.
Risk yönetimi ile ilgili yükümlülük ve sorumluluklara yardımcı olmak için gerekli kaynakların tahsisini taahhüt eder.

BİLGEM Bilgi Güvenliği Politikası

BİLGEM, Türkiye’nin savunma gücüne katkıda bulunmak amacıyla, sivil ve askerî sektörün ihtiyacı olan bilişim, bilgi güvenliği ve ileri elektronik teknolojileri konularında araştırmalar yapmaktadır. Bu çerçevede BİLGEM, sorunları ortaya koyar, çözer ve bu çözümlerin uygulanmasını sağlar. BİLGEM, üniversite, kamu ve özel sektör arasında köprü görevi üstlenerek iş birliklerini geliştiren ve bu paydaşların teknolojik birikimlerine katkı veren bir araştırma, geliştirme ve uygulama merkezidir. BİLGEM, bu doğrultuda, TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) standardı çerçevesinde, bilginin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini sağlamak amacı ile aşağıdaki hususları taahhüt eder:

 • Bilgi güvenliği hedeflerini ve faaliyetlerini belirleyerek BGYS‘yi planlar, uygular, kontrol eder ve sistemin sürekli olarak iyileştirilmesini sağlar.
 • Yürütülen faaliyetlerin mevzuat, sözleşme, standart ve iş gereksinimlerini nasıl karşıladığını tanımlar.
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) gereksinimlerini nasıl karşıladığını tanımlar.
 • Bünyesinde kurulu olan diğer yönetim sistemleri ile beraber BGYS çalışmalarını bütünleşik olarak yürütür.
 • BGYS kapsamı çerçevesinde görev, rol ve sorumluluklar ile gerekli kaynakları belirler.
 • Gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik kriterlerini belirleyerek bilgi varlıklarının envanterini çıkarır.
 • Bilgi güvenliğini yönetmek için mevcut ve potansiyel riskleri tanımlar, değerlendirir ve uygun risk işleme seçeneklerini devreye alır.
 • İş sürekliliği planlamaları yapar, bu planları uygular ve sürecin sürekli iyileştirilmesini sağlar.
 • Bilgi güvenliği konusundaki güncel teknolojileri ve yenilikleri takip ederek çözümler geliştirir.
 • Tüm paydaşların bilgi güvenliği ile ilgili belirlenen hususlara uyması için gerekli önlemleri alır.
 • Bu politikanın duyurulmasını, erişilebilir olmasını, farkındalığının oluşmasını ve uygulanmasını sağlar.
 • Bu politikanın ihlali durumunda ilgili süreçleri başlatır ve takip eder.
sge

(SGE) Siber Güvenlik Enstitüsü

Ulusal siber güvenlik kapasitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirmek amacıyla kurulan Siber Güvenlik Enstitüsü, siber güvenlik alanında araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmekte; askeri kurumlara, kamu kurum ve kuruluşlarına ve özel sektöre çözüme yönelik projeler gerçekleştirmektedir.

Bugüne kadar başarı ile gerçekleştirdiği pek çok proje ile ülkemizde siber güvenlik bilgi birikimi ve taktik altya-pının oluşturulmasına önemli katkı yapan enstitümüzün ana faaliyet alanları güvenli yazılım geliştirme, sızma testleri ve zaafiyet analizleridir.

blank
6-yze kart logo

(YZE) Yapay Zekâ Enstitüsü

Yapay Zekâ Enstitüsü, TÜBİTAK merkez ve enstitüleri kapsamında sektörler’ ve araştırma alanlarını yatay olarak kesen ve yükselen teknoloji alanına doğrudan odaklı olarak kurulan ilk enstitü olma özelliğini taşımaktadır. Bu nedenle enstitünün hem açık yenilik ve birlikte geliştirme yaklaşımı, hem de yükselen teknoloji alanına odaklı olması itibariyle yenilikçi bir model teşkil etmektedir.

Yapay Zeka Enstitüsü, yapay zeka alanında çekirdek teknolojiler geliştirip, bu yenilikleri, mümkün olan en kısa sürede bilimin ön safiarından, sektörün kullanımına taşımayı hedefiemektedir. Yapay zekanın dönüştürücü potansiyeline odaklanarak, Türkiye’de yapay zeka tabanlı inovasyon, büyüme ve üretkenlik oluşturma ve sür-dürme çabalarına öncülük etme konusunda üzerine düşen görevleri sürdürecektir. Yapay zeka ekosistemi içinde yer alan diğer kuruluşlarla birlikte, Türkiye’deki sanayi ve kamu kurumlarıyla çalışarak, yapay zekanın kullanımının yaygınlaştırılması ve bu konuda uzmanlaşmış işgücü kaynağının artırılması öncelikli hedeflerindendir.

blank

BİLGEM Enstitülerini Laboratuvarlarını Teknolojilerini Ürünlerini Projelerini keşfedin.

Yetkinlik Merkezleri

MİLSEC 4 - Emniyetli IP Terminal

EMNİYETLİ IP TERMİNAL

MİLSEC-4 terminali, IP ağlarda yeni nesil güvenli haberleşme (ses, veri ve görüntü) için güncel bir çözüm sunarken kullanımda olan PSTN emniyetli telefonlar ile de PSTN ağlarda güvenli ses haberleşmesi uyumluluğunu koruyarak kesintisiz bir iletişim hizmeti
sağlamaktadır.

MİLSEC-4 terminallerinin konfigürasyon, gözetim ve yazılım güncelleme işlemleri Güvenlik Yönetim Merkezi (GYM) kullanılarak uzaktan emniyetli olarak gerçekleştirilir. MİLSEC-4 terminali ek bir cihaz gerektirmeden GYM ile kurduğu emniyetli iletişim aracılığıyla IP Ağdan Anahtar Yükleme (IPAAY) yeteneğine sahiptir.

MİLSEC-4 terminalleri MİLSEC-1A ve MİLSEC-2 telefonlarıyla birlikte işlerlik özelliğine sahiptir ve PSTN ağların yeni nesil IP ağlara kademeli dönüşümü sürecinde MİLSEC-1A ve MİLSEC-2 telefonlarının iletişim ağında kesinti olmadan değiştirilebilmesi imkanını sunmaktadır.

ÖZELLİKLER

 • PSTN ağlarda uçtan uca emniyetli ses haberleşmesi
 • IP ağlarda uçtan uca emniyetli ses, görüntü ve data iletimi
 • IP ağlarda NATO SCIP uyumluluğu
 • Ticari SIP ürünleri ile uyumluluk
 • MİLSEC1A ve MİLSEC2 emniyetli telefonlar ile birlikte çalışabilirlik
 • Milli ve AES kripto algoritmaları
 • Uzaktan yazılım güncelleme
 • Dokunmatik ekran ile kolay kullanım

Milli Savunma Bakanlığı Tarafından Verilecek Satış İznine Tabidir.

Geri Bildirim