BTE Ana Sayfa   /   Projeler ve Programlar   /   BTE AB Projeleri

BTE

Projeler

Bilişim, bilgi güvenliği ve ileri elektronik alanlarında savunma sanayii, kamu kurumları ve özel sektörle stratejik iş birlikleri ve Ar-Ge çalışmaları yaparak ülkemizin rekabet gücünü sürekli kılacak özgün ve katma değeri yüksek teknolojiler geliştirmek için çalışan TÜBİTAK BİLGEM, ulusal ve uluslararası alanda ses getiren projeler ortaya koymaktadır. UEKAE, çatısı altında faaliyetlerini sürdürdüğü BİLGEM’in geleceğe yön vererek geleceğin bilim ve teknolojisini yönlendirme misyonu doğrultusunda yürüttüğü Ar-Ge çalışmalarıyla ulusal elektronik ve kriptoloji alanında pek çok başarılı projeye imza atmıştır.

Tamamlanan Avrupa Birliği Projeleri

5g-mobix-projesi-img-1

5G-MOBIX Projesi

5G-MOBIX (5G for Cooperative & Connected Automated Mobility on X-border corridors), Avrupa Birliği Ufuk 2020 Projesi olarak gerçekleştirilen bir projedir. Temel hedefi, 5G teknolojisinin sağladığı düşük gecikme, yüksek bant genişliği gibi yenilikleri ve ileri yapay zekâ tekniklerini kullanarak otomatikleştirilmiş araç fonksiyonlarını geliştirmektir. Proje, 10 ülkeden 59 ortakla birlikte gerçekleştirilmiştir. Altı farklı ülkede deneme sahaları oluşturulmuş ve geliştirilen teknolojilerin ön gösterimleri gerçekleştirilmiştir. İspanya-Portekiz ve Türkiye-Yunanistan sınırları olmak üzere iki farklı sınır geçiş koridorunda, projenin kapsamında geliştirilen teknolojilerin çeşitli kullanım senaryolarıyla gösterimleri yapılmıştır. Kurumunuz, Türkiye-Yunanistan sınır geçiş koridorundaki gösterim çalışmalarına dâhil olmuştur. Bu sahada yerli ortaklar olan Ford Otosan, Turkcell ve Ericsson TR ile birlikte çalışmıştır. Yunanistan tarafında ise Cosmote, WINGS ve Ericsson GR gibi kuruluşlar yer almıştır. Bu alandaki çalışmalar, Türk-Yunan ortakların öncülüğünde diğer ortakların da desteğiyle tamamlanmış ve dört ana kullanım senaryosu başarıyla gerçekleştirilmiştir. İçinde yer aldığınız ve geliştirmekte olduğunuz “TIR Yönlendirme” kullanım senaryosunda, İpsala Gümrük Sahası içinde bulunan X-Ray TIR Tarama binasına yönlendirilen bir TIR’ın binaya otonom şekilde gidip giriş ve çıkış yapması başarıyla tamamlanmıştır. Bu sayede, şoförün aracını bırakırken ve alırken kaybettiği zamandan tasarruf sağladığı gösterilmiştir. Ayrıca, Kurumumuzun diğer projeleri kapsamında geliştirilmekte olan uygulama, elde edilen tarama görüntülerini otomatik olarak analiz ederek sonuçları döndürmüştür. Bu şekilde, zaman tasarrufu sağlanarak günlük olarak daha fazla TIR, X-Ray taranabilmiş ve sınır güvenliği artırılmıştır. Sahada uygulanacak diğer kullanım senaryoları arasında, araçların konvoy hâlinde ilerlemesi (platooning), öndeki araçtan arkadaki araca canlı yüksek çözünürlüklü görüntü aktarımı (Gördüğümü Gör uygulaması) ve gümrük sahasında işlemlerin hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesine yönelik diğer yardımcı senaryolar bulunmaktadır. Bu hedefler başarıyla tamamlanmış ve 5G-MOBIX Projesi, planlanan hedefleri başarıyla gerçekleştirmiştir.

sinir-yonetimi-yol-haritası-img-1

Sınır Yönetimi Yol Haritası (Border Management Roadmap / BORGAS)

Türkiye’de Sınır Yönetimi Yol Haritasının Geliştirilmesi ve Sınır Yönetimi Tetkikinin Gerçekleştirilmesi için Teknik Destek (Technical Assistance for Development of the Border Management Roadmap and Execution of a Border Gate Survey in Turkey / BORGAS), AB’nin Entegre Sınır Yönetimi (Integrated Border Management – IBM) politikasına Türkiye’nin yasal, kurumsal ve teknik olarak uyum sağlamasını ve güçlendirmesini hedeflemektedir. Bu çerçevede, mevcut sınır yönetimi politikasının entegre bir sınır yönetimi politikasına dönüştürülmesi için Türk Hükûmeti’nin desteklenmesi, bu yönde bir “Eylem Planı”nın ayrıntılandırılmasıyla bir “Yol Haritası”nın oluşturulması amaçlanmaktadır. Ayrıca, sınır yönetimi altyapısının daha da geliştirilmesi ve AB’nin Entegre Sınır Yönetimi politika ve stratejilerine uygun standartların geliştirilmesi hedeflenmektedir.

borgas-projesi-img-1

Türkiye’de Sınır Yönetimi Yol Haritasının Geliştirilmesi ve Sınır Yönetimi Tetkikinin Gerçekleştirilmesi için Teknik Destek (BORGAS)

T.C. İçişleri Bakanlığı Sınır Yönetimi Bürosu’nun ana faydalanıcısı olduğu proje, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı Programı (IPA – Instrument for Preaccession Assistance) kapsamında gerçekleştirilmektedir. Bu proje, ülkemizdeki sınır kapılarının teknik ve idari kapasitelerinin araştırıldığı ve sınır yönetim sistemi mimarisine ve standartlarına ilişkin öneriler içeren bir teknik çerçeve ile idari ve örgütsel konuları kapsayan bir prosedürel çerçeve ve önceliklerin belirlendiği çok yıllı mali bir programa dayanmaktadır. Proje kapsamında, Türkiye’de entegre sınır yönetimi için yol haritasının hazırlanmıştır.

Devam EdenAvrupa Birliği Projeleri

storaige-uctan-uca-yz-storaige-img-1

Uçta Yapay Zekâya (StorAIge) Hazır, Yeni MCU Neslinde Yerleşik Depolama Öğeleri

StorAIge Projesi’nin temel amacı, yapay zekâ yeteneklerine sahip birinci sınıf bir üretim platformu oluşturmaktır. Proje, yüksek performanslı, düşük güç tüketimi ve güvenlik bileşenleriyle uç uygulamalarda rekabetçi yapay zekâ sağlayan prototiplemeyi hedeflemektedir. Proje, iki ana zorluk üzerinde yoğunlaşmaktadır. İlki, 28nm altı “moore’dan daha fazla” teknolojilerin karmaşıklığıyla başa çıkmak ve bu teknolojileri yüksek olgunluk düzeyine getirmektir. İkincisi ise daha akıllı, güvenli, esnek, düşük güç tüketimi ve uygun maliyetli karmaşık SoC’lerin tasarımını ele almaktır. Projede, Watt başına 10 Top hedefine sahip yüksek verimli belleklere ve yüksek hesaplama gücüne sahip çip setleri ve çözümler geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu proje kapsamında kestirimci bakım, sensörler, hareket tanıma, otomotiv, akıllı güç, çamaşır makineleri ve insansız/otonom araçlar dahil olmak üzere çeşitli kullanım durumları hedeflenmektedir. B3LAB, StorAIge Projesi’nde Arçelik ile iş birliği yaparak yapay zekâ destekli çamaşır makinesi kullanım durumunu ele almaktadır.

ipa-gumruk-muhafaza-img-1

IPA Gümrük Muhafaza (Customs Enforcement)

Gümrük Muhafaza’nın Tespit Kapasitesi’nin Geliştirilmesi için Teknik Yardım Projesi, Türkiye Gümrük Bölgesi’nin tamamında Ticaret Bakanlığı’nın gümrük gözetim ve kontrol fonksiyonunu güçlendirmeyi amaçlayan bir veri yönetimi projesidir. Bu amaç doğrultusunda, idari, teknik ve operasyonel kapasitelerin artırılması ve Gümrük İdaresi Koordinasyon Merkezi’nin (CECC) yapısının geliştirilmesi için büyük veri ve makine öğrenmesi teknikleri kullanılmaktadır. Projenin genel amacı, entegre sınır yönetimini, AB Müktesebatı ve Avrupa Standartları ile uyumlu hâle getirmek ve iyileştirmektir. Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığı’nın gümrük gözetim ve kontrol fonksiyonlarına ilişkin kapasite artırımı sağlanarak sınır yönetimi güçlendirilecektir. Veri yönetimi projesi, büyük veri analizi ve makine öğrenmesi tekniklerini kullanarak gümrük işlemlerinin etkin bir şekilde yönetilmesini ve denetlenmesini destekleyecektir. Bu sayede, Türkiye Gümrük Bölgesi’nde entegre sınır yönetimi uygulamaları AB standartlarına uyumlu hâle getirilerek iyileştirilecektir.

human-ai-net

HumanE-AI-Net

Sağlam ve güvenilir yapay zekâ (YZ) sistemlerinin geliştirilmesi, insanları anlama, karmaşık gerçek dünya ortamlarına uyum sağlama ve karmaşık sosyal ortamlarda uygun şekilde etkileşimde bulunma gibi temel zorluklar içermektedir. Genel vizyon, insan yeteneklerini geliştiren, aynı zamanda insanın özgürlüğünü ve bireyselliğini gözeterek bireyleri ve toplumu güçlendiren YZ sistemlerini kolaylaştırmaktır. Bu tür sistemlerin geliştirilmesi için, sadece geleneksel YZ sistemlerinin yerine geçmeyecek, aynı zamanda insan-bilgisayar etkileşimi, bilişsel bilim, sosyal bilimler, karmaşık sistemler gibi çeşitli alanların ara yüzlerinde atılımlar gerekmektedir. HumanE-AI-Net Projesi, bu alanlarda uzmanlığı olan bir topluluğu bir araya getirmektedir. Projenin vizyonu, etik değerler ve güven (Sorumlu YZ) üzerine kuruludur. Bu değerler, ağa bağlı YZ sistemleri, çevre ve insanlar arasındaki karmaşık dinamik etkileşimleri içeren toplum üzerindeki YZ etkisiyle yakından ilişkilidir. Bu nedenle, proje içeriğinde, temel YZ konularıyla ilgili olarak, bilgi ve teknolojideki temel boşluklar, yakından ilişkili üç alanda ele alınmaktadır: 1) Öğrenme, akıl yürütme ve planlama, 2) Dinamik gerçek dünya ortamlarının ve sosyal ortamların multimodal algısı, 3) Karma insan-yapay zekâ ortamlarında insan dostu iş birliği ve birlikte yaratma. HumanE-AI-Net Projesi, bu zorluklara odaklanarak ve multidisipliner bir yaklaşım benimseyerek, insan merkezli ve sorumlu yapay zekâ sistemlerinin geliştirilmesini hedeflemektedir.

degisken-yenilenebilir-enerji-kaynakları-img-1

Değişken Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının (VRES) Yüksek Penetrasyonu Altında Güvenilir Enerji Şebekeleri için FLEXIndustries Dijital olarak etkinleştirilmiş Esnek Endüstriler

FLEXIndustries Projesi’nin ana hedefi, otomotiv, biyoyakıtlar, polimerler, çelik, kağıt hamuru ve kağıt, ilaç ve çimento gibi enerji yoğunluğu yüksek 7 farklı sektöre odaklanarak endüstriyel ortamlar için en uygun enerji verimliliği önlemlerini ve proses esnekliği yöntemlerini tasarlamak ve uygulamaktır. Ayrıca, elektrik ve ısıtma ağları ile bağlantıları üzerinde olumlu bir etki yaratan bütünsel bir yaklaşım benimseyerek, çok disiplinli ve çok ölçekli bir çerçeve oluşturmayı hedeflemektedir. FLEXIndustries, enerji yoğun endüstriyel süreçleri izlemek, analiz etmek ve optimize etmek için bir Dinamik Enerji ve Süreç Yönetim Platformu geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu platform, talep yanıt mekanizmalarını yönetme, tesis ve proses esnekliği sağlama ve şebeke hizmetleri sunma yeteneklerine sahip olacaktır. TÜBİTAK BİLGEM, Ford Otosan, Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ, Mutlu Akü ve Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ gibi paydaşların yer aldığı FLEXIndustries, AB endüstrilerini enerji esnekliği geçişine hazırlamayı hedeflemektedir. Proje, genel proje konsepti ve dijital platformun piyasaya sürülmesiyle birlikte, teknik ve teknik olmayan engelleri aşmayı amaçlamaktadır.

adacorsa-img1

ADACORSA Projesi

Avrupa drone endüstrisinin, hizmet sağlayıcılarının karmaşık drone operasyonları gerçekleştirmesine ve herhangi bir insan müdahalesi olmadan gezinmesine olanak tanıyan yeni, görsel görüş hattının ötesinde (BVLOS) teknolojiler geliştirmesi gerekiyor. AB tarafından finanse edilen ADACORSA projesi, her koşulda ve uçuş fazında güvenli, güvenilir ve emniyetli drone uçuşu için teknolojiler geliştirerek BVLOS’un kamu ve düzenleyici kabulünü artıracaktır. Proje kapsamında algılama, telekomünikasyon ve veri işleme amaçlı bileşenlerin ve sistemlerin araştırma ve geliştirme faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Paydaşlar radar, LiDAR sensörleri ve 3D kameralar için otomotiv sektöründeki teknolojileri drone pazarına uyarlayacak; ayrıca, doğru sensör birleştirme ve veri analitiği için donanım ve yazılımın yanı sıra güvenli ve güvenilir drone iletişimi için teknolojiler sunacaktır. ADACORSA, tüm durumlarda ve uçuş aşamalarında güvenli, güvenilir ve emniyetli drone operasyonu için teknolojiler göstererek Avrupa drone endüstrisini güçlendirmeyi ve BVLOS (görsel görüş hattının ötesinde) drone’ların kamu ve düzenleyici kabulünü artırmayı hedeflemektedir. Buna ek olarak yapılan gösterim ve çalışmalarla drone teknolojilerinin kamu/endüstri tarafından daha fazla kabul görmesinin önünü açacak olan drone liderliğindeki akıllı endüstriler geliştirilmesi sağlanacaktır. Bu hedeflere ulaşmak için proje kapsamında 35 fiziksel ve sanal BVLOS gösterimi gerçekleştirilecektir. Projeye 7 numaralı tedarik zincirinde yer alan gösterim ile katkı sağlayan TÜBİTAK BİLGEM’in gösterimdeki görevi, inşaat alanı gösteriminde yer alan kamyon ve ekskavatör için yapay zekâ tabanlı üst düzey görev ve rota planlayıcı modülü içeren yer istasyonu yazılımını geliştirmektir. TÜBİTAK BİLGEM bu gösterimi tedarik zincirinde yer alan ve yine Türkiye’den katılım sağlayan paydaşlardan Ford Otosan (kamyon geliştiricisi), Buyutech (ekskavatör geliştiricisi), Turkcell (haberleşme sağlayıcısı) ve Robonik (drone geliştiricisi olarak) ile beraber gerçekleştirecektir. Bu tedarik zincirinde yer alan bir başka gösterimde ise yine Türkiye’den katılım sağlayan TAI, kendi geliştirdiği drone aracılığıyla görsel görüş hattının ötesine (BVLOS) yük taşıyarak gösterimini tamamlayacaktır. 2023 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan gösterim kapsamında inşaat sahası içerisinde yer alan otonom drone, kamyon ve kepçe araçları tarafından yer istasyonu yazılımı vasıtasıyla temel inşaat sahası operasyonları gerçekleştirilecektir. Bu gösterim sırasında otonom kamyon ve otonom kepçe araçları görev tabanlı bir şekilde yer istasyonu arayüzü üzerinden, geliştirilen rota planlama algoritmaları ve araçlar arası mesajlaşma altyapısını kullanarak toprak kazma ve boşaltma görevlerini gerçekleştirirken, drone görev öncesi alana ulaşarak üzerinde yer alan sensörler aracılığıyla operasyonun güvenliğini tehlikeye atacak bir durum olup olmadığı hakkında yer istasyonunu bilgilendirecektir.

Avrupa Birliği Projelerimiz

Sınır Yönetimi Yol Haritası (Border Management Roadmap / BORGAS)

Türkiye’de Sınır Yönetimi Yol Haritasının Geliştirilmesi ve Sınır Yönetimi Tetkikinin Gerçekleştirilmesi için Teknik Destek (Technical Assistance for Development of the Border Management Roadmap and Execution of a Border Gate Survey in Turkey / BORGAS), AB’nin Entegre Sınır Yönetimi (Integrated Border Management – IBM) politikasına Türkiye’nin yasal, kurumsal ve teknik uyumunun sağlanmasını ve güçlendirilmesini, bu yöndeki “Eylem Planı”nın detaylandırılarak bir “Yol Haritası”nın oluşturulmasıyla mevcut sınır yönetimi politikasının bütünleşmiş (entegre) sınır yönetimi politikasına dönüştürülmesinde Türk Hükûmetinin desteklenmesini, sınır yönetimi altyapısının daha da geliştirilmesinin sağlanmasını ve AB’nin Entegre Sınır Yönetimi politika ve stratejilerine uygun standartların geliştirilmesini amaçlamaktadır.

Türkiye’de Sınır Yönetimi Yol Haritasının Geliştirilmesi ve Sınır Yönetimi Tetkikinin Gerçekleştirilmesi için Teknik Destek (BORGAS)

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı Programı (IPA – Instrument for Preaccession Assistance) kapsamında T.C. İçişleri Bakanlığı Sınır Yönetimi Bürosu’nun ana faydalanıcısı olduğu projede, ülkemizdeki sınır kapılarının teknik ve idari kapasitesinin araştırıldığı, sınır yönetim sistemi mimari ve standartlarıyla ilgili öneriler içeren teknik bir çerçeve ve idari ve örgütsel konuların önerildiği bir prosedürel çerçeve ve önceliklerin tanımlandığı çok yıllı mali programdan oluşan, Türkiye’de entegre sınır yönetimi için yol haritası hazırlanmıştır.

Uçta Yapay Zekâya (StorAIge) Hazır, Yeni MCU Neslinde Yerleşik Depolama Öğeleri

StorAIge projesinin temel amacı, yapay zeka yetenekleri olan silikon için birinci sınıf bir üretim platformu kurmaktır. Yüksek performanslı, FD-SOI düşük güç, güvenli ve güvenlik bileşenleri ile uç uygulamalarda rekabetçi yapay zeka sağlayan prototipleme hedeflenmektedir.
Projenin ele aldığı ana zorluk, bir yanda 28nm altı “moore’dan daha fazla” teknolojilerin karmaşıklığını ele almak ve onları yüksek bir olgunluk düzeyine getirmek ve diğer yandan daha akıllı, güvenli, esnek, düşük güç tüketimi ve uygun maliyetli karmaşık SoC’lerin tasarımını ele almaktır. Proje, Watt başına 10 Top’u hedefleyen çok verimli belleklere ve yüksek bilgi işlem gücüne sahip yonga seti ve çözümleri amaçlamaktadır.
Bu proje kapsamında kestirimci bakım, sensörler, hareket tanıma, otomotiv, akıllı güç, çamaşır makineleri ve insansız/otonom araçlar dahil olmak üzere çeşitli kullanım durumları hedeflenecek ve gösterilecektir. B3LAB, StorAIge Projesi’nde Yapay Zeka destekli Çamaşır Makinesi Kullanım Durumu için Arçelik ile işbirliği gerçekleştirmektedir. B3LAB, projede aşağıdaki birbiriyle ilişkili iş paketlerinde yer almaktadır.

IPA Gümrük Muhafaza (Customs Enforcement)

Gümrük Muhafaza’nın Tespit Kapasitesi’nin Geliştirilmesi için Teknik Yardım Projesi; Türkiye Gümrük Bölgesi’nin tamamında Ticaret Bakanlığı’nın gümrük gözetim ve kontrol fonksiyonunu, idari, teknik ve operasyonel kapasitesini artırarak ve Gümrük İdaresi Koordinasyon Merkezinin (CECC) yapısını geliştirerek güçlendirmek için büyük veri ve makine öğrenmesi tekniklerinin kullanıldığı bir veri yönetim projesidir. Projenin genel amacı, entegre sınır yönetimini AB Müktesebatı ve Avrupa Standartları ile uyumlu olarak iyileştirmektir.

HumanE-AI-Net

Sağlam ve güvenilir yapay zekâ (YZ/AI) sistemlerinin geliştirilmesinde insanları anlama, karmaşık gerçek dünya ortamlarına uyum sağlama ve karmaşık sosyal ortamlarda uygun şekilde etkileşimde bulunma gibi temel zorluklar bulunmaktadır. Bu noktada genel vizyon insan yeteneklerini geliştiren, bununla birlikte insanın özgürlüğünü ve bireyselliğini gözeterek bireyleri ve toplumu bir bütün olarak güçlendiren AI sistemlerini kolaylaştırmaktır. Bu tür sistemlerin geliştirilmesi için sadece geleneksel AI sistemlerin yerine insan-bilgisayar etkileşimi, bilişsel bilim, sosyal bilimler, karmaşık sistemler gibi çeşitli alanların ara yüzlerinde atılımlar gerekmektedir. HumanE-AI-Net projesi tüm bu alanlarda ve aralarındaki ara yüzlerde uzmanlığı bulunan bir topluluğu bir araya getirmektedir.
Proje vizyonu, etik değerleri ve güven (Sorumlu YZ) üzerine kuruludur. Bunlar, ağa bağlı YZ sistemleri, çevre ve insanlar arasındaki karmaşık dinamik etkileşimlerle ilgili sorunlar da dahil olmak üzere, YZ’nin toplum üzerindeki etkisiyle yakından iç içe geçmiştir. Dolayısıyla proje içeriğinde temel YZ konuları ile ilgili olarak, bilgi ve teknolojideki temel boşluklar, yakından ilişkili üç alanda ele alınmaktadır:
• Öğrenmek, akıl yürütmek ve planlamak
• Dinamik gerçek dünya ortamlarının ve sosyal ortamların multimodal algısı
• Karma insan-yapay zeka ortamlarında insan dostu işbirliği ve birlikte yaratma

Değişken Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının (VRES) Yüksek Penetrasyonu Altında Güvenilir Enerji Şebekeleri için FLEXIndustries Dijital olarak etkinleştirilmiş Esnek Endüstriler

FLEXIndustries Projesi’nin ana hedefi, 7 çok sektörlü (otomotiv, biyoyakıtlar, polimerler, çelik, kağıt hamuru ve kağıt, ilaç, çimento) enerji yoğun endüstrileri, endüstriyel ortamları için en uygun enerji verimliliği önlemlerini ve proses esnekliği yöntemlerini tasarlamanın ve devreye almanın yanı sıra elektrik ve ısıtma ağları ile ara bağlantıları üzerinde olumlu bir etki yaratan bütünsel çok disiplinli ve çok ölçekli bir yaklaşım üzerine inşa etmektir.
FLEXIndustries, ortaya çıkan talep yanıt mekanizmalarını uygun şekilde yönetmek ve tesis ve proses esnekliği sağlamanın yanı sıra şebeke hizmetleri de sunarak en enerji yoğun endüstriyel süreçleri izlemek, analiz etmek ve optimize etmek için bir Dinamik Enerji ve Süreç Yönetim Platformu geliştirmeyi hedeflemektedir.
TÜBİTAK BİLGEM’in Ford Otosan , Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ, Mutlu Akü ve Türkiye Petrol Rafineleri AŞ ile paydaş olarak yer aldığı FLEXIndustries, AB endüstrilerini genel proje konsepti ve dijital platformun piyasa tarafından ele geçirilmesiyle sağlanan bir enerji esnekliği geçişine hazırlamak için teknik ve teknik olmayan engellerin üstesinden gelmeyi amaçlıyor.

5G-MOBIX Projesi

Bir Avrupa Birliği Ufuk 2020 projesi olan 5G-MOBIX (5G for Cooperative & Connected Automated Mobility on X-border corridors), 5G teknolojisinin sağladığı düşük gecikme, yüksek band genişliği gibi temel yeniliklerden ve ileri yapay zeka tekniklerinden faydalanarak, otomatikleştirilmiş araç fonksiyonları geliştirmeyi hedeflemektedir.
Proje, 10 ülkeden 59 ortakla sürdürülmektedir. Altı farklı ülkede deneme sahaları oluşturularak, geliştirilen teknolojilerin ön gösterimleri gerçekleştirilecektir. İspanya-Portekiz ve Türkiye-Yunanistan sınırları olmak üzere iki farklı sınır geçiş koridorunda ise tüm proje kapsamında geliştirilen teknolojilerin, çeşitli kullanım senaryoları ile gösterimi yapılacaktır.
Kurumumuz, Türkiye-Yunanistan sınır geçiş koridorundaki gerçekleştirilecek gösterim kapsamında projeye dahil olmuştur. Kurumumuz dışında yerli ortaklar olarak Ford Otosan, Turkcell, ve Ericcsson TR,; Yunanistan tarafında ise Cosmote, WINGS ve Ericcsson GR gibi kuruluşlar yer almaktadır. Bu sahadaki çalışmalar, diğer ortakların da desteği ile Türk-Yunan ortakların öncülüğünde ilerlemekte ve dört ana kullanım senaryosundan oluşmaktadır.
İçinde yer aldığımız ve uygulamasını geliştirmekte olduğumuz “TIR Yönlendirme” kullanım senaryosunda, İpsala Gümrük Sahası içinde, X-Ray TIR Tarama binasına yönlendirilen bir TIR’ın binaya gidiş, giriş ve çıkışını otonom şekilde yapması hedeflenmektedir. Bu sayede, şoförün aracını bırakırken ve alırken kaybettiği zamandan tasarruf sağlanabileceği gösterilecektir. Elde edilen tarama görüntüsü de Kurumumuzun bir diğer projesi kapsamında geliştirmekte olduğu uygulama tarafından otomatik olarak analiz edilip sonuçları döndürülecektir. Bu şekilde tasarruf edilecek zaman ile gün içinde daha fazla TIR, X-Ray tarafından taranarak sınır geçişlerinde güvenlik aynı oranda arttırılabilecektir.
Sahada uygulanacak diğer kullanım senaryoları, arkadaki aracın otonom olarak öndekini takip ettiği “konvoy halinde ilerleme (platooning)”, öndeki araçtan canlı olarak arkadakine yüksek çözünürlüklü görüntü aktarıldığı “gördüğümü-gör uygulaması” ve gümrük sahası içinde işlemlerin daha hızlı ve güvenli olarak gerçekleştirilmesine yönelik diğer çeşitli yardımcı senaryoları kapsamaktadır.

Menü

© 2023 TÜBİTAK BİLGEM | Her Hakkı Saklıdır.

sge

(SGE) Siber Güvenlik Enstitüsü

Ulusal siber güvenlik kapasitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirmek amacıyla kurulan Siber Güvenlik Enstitüsü, siber güvenlik alanında araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmekte; askeri kurumlara, kamu kurum ve kuruluşlarına ve özel sektöre çözüme yönelik projeler gerçekleştirmektedir.

Bugüne kadar başarı ile gerçekleştirdiği pek çok proje ile ülkemizde siber güvenlik bilgi birikimi ve taktik altya-pının oluşturulmasına önemli katkı yapan enstitümüzün ana faaliyet alanları güvenli yazılım geliştirme, sızma testleri ve zaafiyet analizleridir.

blank
6-yze kart logo

(YZE) Yapay Zekâ Enstitüsü

Yapay Zekâ Enstitüsü, TÜBİTAK merkez ve enstitüleri kapsamında sektörler’ ve araştırma alanlarını yatay olarak kesen ve yükselen teknoloji alanına doğrudan odaklı olarak kurulan ilk enstitü olma özelliğini taşımaktadır. Bu nedenle enstitünün hem açık yenilik ve birlikte geliştirme yaklaşımı, hem de yükselen teknoloji alanına odaklı olması itibariyle yenilikçi bir model teşkil etmektedir.

Yapay Zeka Enstitüsü, yapay zeka alanında çekirdek teknolojiler geliştirip, bu yenilikleri, mümkün olan en kısa sürede bilimin ön safiarından, sektörün kullanımına taşımayı hedefiemektedir. Yapay zekanın dönüştürücü potansiyeline odaklanarak, Türkiye’de yapay zeka tabanlı inovasyon, büyüme ve üretkenlik oluşturma ve sür-dürme çabalarına öncülük etme konusunda üzerine düşen görevleri sürdürecektir. Yapay zeka ekosistemi içinde yer alan diğer kuruluşlarla birlikte, Türkiye’deki sanayi ve kamu kurumlarıyla çalışarak, yapay zekanın kullanımının yaygınlaştırılması ve bu konuda uzmanlaşmış işgücü kaynağının artırılması öncelikli hedeflerindendir.

blank

BİLGEM Enstitülerini Laboratuvarlarını Teknolojilerini Ürünlerini Projelerini keşfedin.

Yetkinlik Merkezleri

MİLSEC 4 - Emniyetli IP Terminal

EMNİYETLİ IP TERMİNAL

MİLSEC-4 terminali, IP ağlarda yeni nesil güvenli haberleşme (ses, veri ve görüntü) için güncel bir çözüm sunarken kullanımda olan PSTN emniyetli telefonlar ile de PSTN ağlarda güvenli ses haberleşmesi uyumluluğunu koruyarak kesintisiz bir iletişim hizmeti
sağlamaktadır.

MİLSEC-4 terminallerinin konfigürasyon, gözetim ve yazılım güncelleme işlemleri Güvenlik Yönetim Merkezi (GYM) kullanılarak uzaktan emniyetli olarak gerçekleştirilir. MİLSEC-4 terminali ek bir cihaz gerektirmeden GYM ile kurduğu emniyetli iletişim aracılığıyla IP Ağdan Anahtar Yükleme (IPAAY) yeteneğine sahiptir.

MİLSEC-4 terminalleri MİLSEC-1A ve MİLSEC-2 telefonlarıyla birlikte işlerlik özelliğine sahiptir ve PSTN ağların yeni nesil IP ağlara kademeli dönüşümü sürecinde MİLSEC-1A ve MİLSEC-2 telefonlarının iletişim ağında kesinti olmadan değiştirilebilmesi imkanını sunmaktadır.

ÖZELLİKLER

  • PSTN ağlarda uçtan uca emniyetli ses haberleşmesi
  • IP ağlarda uçtan uca emniyetli ses, görüntü ve data iletimi
  • IP ağlarda NATO SCIP uyumluluğu
  • Ticari SIP ürünleri ile uyumluluk
  • MİLSEC1A ve MİLSEC2 emniyetli telefonlar ile birlikte çalışabilirlik
  • Milli ve AES kripto algoritmaları
  • Uzaktan yazılım güncelleme
  • Dokunmatik ekran ile kolay kullanım

Milli Savunma Bakanlığı Tarafından Verilecek Satış İznine Tabidir.

Geri Bildirim