YTE Ana Sayfa   /   KAMİS   /   Kullanılabilirlik İlkeleri   /   Sitenin İsimlendirilmesi

KAMİS

Sitenin İsimlendirilmesi

Alan Adı

İlke

Kamu kurumlarının internet siteleri için alan adı (site ismi) belirlenirken kurumun dâhil olduğu hizmet alanı göz önünde bulundurulmalıdır.

Açıklama

Site ismi ise kurum ismi ya da birim ismi olabilir. Genellikle alan adı ile kurum adı ilişkili ya da aynı seçilir. Site adı, meta etiketi içine yazılmak üzere tarayıcı penceresinde çıkacak biçimde ve kurum adını mümkün olduğunca içerecek biçimde oluşturulmalıdır. Site adının ana sayfada ve alt sayfalarda üst başlıkta belirli ve tutarlı bir büyüklükte varsa logo ve motto gibi bileşenlerle birlikte verilmesi ve tüm site çapında kurumsal kimlik oluşturmada etkin olması beklenir.

Kamu kurumlarının internet siteleri mutlaka “.tr” uzantısı ile bitmelidir. Kamu kurumları hizmet alanlarına göre aşağıdaki alan adı uzantılarını kullanabilir.

“.gov.tr”Devlet kurum ve kuruluşları için alan adı
“.bel.tr”İl, ilçe ve belde belediye teşkilatları için alan adı
“.pol.tr”Emniyet teşkilatı için alan adı
“.k12.tr”MEB tarafından onaylanmış ilkokul, ortaokul ve liseler için alt alan adı
“.edu.tr”YÖK tarafından onaylanmış yükseköğretim kurumları için alt alan adı
“.org.tr”Vakıf, dernek, sivil toplum örgütü vb. kuruluşlar için alt alan adı

Yönergeler

 • İnternet sitesi alan adı uzantıları standartlara uygun olacak şekilde belirlenmelidir.
 • Kurum internet sitelerinin Türkçe karakter içeren alan adlarını da kaydettirmesi tavsiye edilmektedir. Örneğin, “sağlık.gov.tr” ve “saglik.gov.tr” adreslerinin ikisinin de aynı siteye erişim sağlaması beklenmektedir. Böylelikle kullanıcıların her iki koşulda da siteye erişimi mümkün olacaktır.
 • Klavyelerde görece zor bulunan karakterler, hecelemesinde tereddüt olabilecek kelimeler zorunlu olmadıkça alan adı seçilmesinde tercih edilmemelidir.
 • Türkçe kelimelerden seçili alan adlarının kullanılması, kamu kurumları için önem taşımaktadır.
 • Sunucu adlarında anlamlı sunucu adlarını tercih edilmesi, hatırlanabilirliği artıracaktır. “kms13.saglik.gov.tr” yerine “kimliksunucusu.saglik.gov.tr” alan adı kullanımı daha çok tercih edilmelidir.

Referanslar

Faydalı Kaynaklar

Önem Derecesi

3/5

Örnek

Örnek siteye, “türkiye.gov.tr” ve “turkiye.gov.tr” adresleri ile erişilebilmektedir.
Alt Kurum Sitelerinin Tutarlılığı

İlke

Alt kurumlara ait internet sitelerinin tasarımı, bağlı oldukları kurumun internet sitesi ile tutarlı olmalıdır.

Açıklama

Bir kuruma ait alt kurumların (Örn. Taşra teşkilatı, bağlı müdürlükler vb.) internet siteleri tasarlanırken, site görünümünün ve içerik organizasyonunun, bağlı olunan kurumun internet sitesi ile tutarlı olması gerekmektedir. Bunun için ara yüz görünümünün, menü yapısının ve site içi dolaşımın ana site ile uyumlu olmasına dikkat edilmelidir. Ayrıca, kurumun kullandığı internet sitesine ait temanın alt kurumlar tarafından da kullanılması gereklilik haline getirilebilir. Böylelikle, internet siteleri geliştirilirken ortak kurum kültürünün ve standartlarının oluşturulması sağlanacaktır.

Yönergeler

 • Alt kurumların internet siteleri bağlı oldukları ana kurumun sitesiyle tutarlı ve uyumlu olmalıdır.
 • Mümkünse ana site ve alt sitelerde aynı tema ve standart tasarım ilkeleri uygulanmalıdır.
 • Mümkün olduğu kadar ortak medya kütüphanesinden çekilen resimler kullanılmalı, bu sayede tarayıcıların bant genişliği ve görüntü oluşturma performansı yükseltilmelidir.
 • Alt kurum internet sitelerinin kendi içlerinde ve ana kurumun internet sitesi ile tutarlılığının sağlanmasına yönelik, tasarımcıların kullanabileceği ortak bir şablon ve tasarım rehberi hazırlanması tavsiye edilmektedir.

Referanslar

 • ISO 9241-151 / 6.12 – Coherent multi-site strategy
 • ISO 9241-151 / 9.3.13 – Consistency across related websites

Faydalı Kaynaklar

Önem Derecesi

4/5

Örnek

Örnek alt kurum siteleri, bağlı oldukları kurum (en arkada) ile tutarlı olacak şekilde tasarlanmıştır.
Alternatif Alan Adları

İlke

Gerekli durumlarda internet siteleri için alternatif alan adları kullanılabilir.

Açıklama

Bağlantı isimleri belirlenirken kurumun ismi, ait olduğu hizmet alanı ve kullanıcı kitlesinin alışkanlıkları göz önünde bulundurulmalıdır.

Yönergeler

 • İnternet sitelerinin bağlantı (URL) adreslerinde, internet protokol (IP) adresi (Örn. 212.175.169.156 vb.) kullanılmamalıdır.
 • İnternet siteleri isimlerinde kullanıcıların aşina olmadığı ya da kurumla ilgili olmayan kısaltmaların kullanımı tavsiye edilmemektedir.
 • Bazı kurumların isimleri çok uzun olabilir ya da kurum adının kısaltması anlaşılır olmayabilir. Bu gibi durumlarda, her iki alan adı da kaydettirilerek, aynı siteye erişim sağlanmalıdır. Örneğin, “uab.gov.tr” ve “ubak.gov.tr” adreslerinin ikisi de T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na erişim sağlamak için kullanılabilmektedir.
 • Yurtdışı ve yurtiçinde Türkçe bilmeyen kullanıcılara hitap eden kurum alan adları alternatif olarak İngilizce kayıt altına alınabilir.

Referanslar

Faydalı Kaynaklar

Önem Derecesi

3/5

Örnek

Örnek siteye, hem “uab.gov.tr” adresi ile hem de “ubak.gov.tr” adresi ile erişim sağlanabilmektedir.
URL Adresi

İlke

İnternet siteleri için uygun URL isimleri seçilmelidir.

Açıklama

Kullanıcılar bir internet sitesinin ana sayfasına ya da alt sayfalarına, tarayıcıya ilgili sayfanın URL adresini doğrudan yazarak erişmek isteyebilir. Bu nedenle, internet sitelerinde URL adreslerinin kullanıcıların beklentilerini karşılayacak şekilde, açık ve anlamlı olarak isimlendirilmesi gerekmektedir. URL adreslerinin tutarlı ve okunabilir yapıda oluşturulması, hem ilgili adresin hatırlanabilir olmasını artırmakta hem de kullanıcıların site içinde dolaşımını kolaylaştırmaktadır.

Yönergeler

 • URL isimlendirmelerinde anlamsız ifadeler ve işaretler kullanmak yerine, mümkün olduğunca kısa ve açık isimlendirmeler tercih edilmelidir.
 • Gereksiz kısaltmalardan kaçınılmalıdır.
 • Türkçe kelime kullanılmasına özellikle dikkat edilmeli, “store”, “info”,”publications”, “server” gibi yabancı kelimeler kullanılmamalıdır.

Referanslar

 • ISO 9241-151 / 10.4 – URL names

Faydalı Kaynaklar

Önem Derecesi

3/5

Örnek

Örnek sitede, URL isimlendirmesinde anlamsız karakterlere (Örn. “?”,”4”,”&” gibi) yer verilmiş, isimlendirme kullanıcılar için anlamlı olacak şekilde oluşturulmamıştır. İnternet sitelerinin URL isimlendirmesinin açık ve anlamlı olması beklenmektedir.
sge

(SGE) Siber Güvenlik Enstitüsü

Ulusal siber güvenlik kapasitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirmek amacıyla kurulan Siber Güvenlik Enstitüsü, siber güvenlik alanında araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmekte; askeri kurumlara, kamu kurum ve kuruluşlarına ve özel sektöre çözüme yönelik projeler gerçekleştirmektedir.

Bugüne kadar başarı ile gerçekleştirdiği pek çok proje ile ülkemizde siber güvenlik bilgi birikimi ve taktik altya-pının oluşturulmasına önemli katkı yapan enstitümüzün ana faaliyet alanları güvenli yazılım geliştirme, sızma testleri ve zaafiyet analizleridir.

blank
6-yze kart logo

(YZE) Yapay Zekâ Enstitüsü

Yapay Zekâ Enstitüsü, TÜBİTAK merkez ve enstitüleri kapsamında sektörler’ ve araştırma alanlarını yatay olarak kesen ve yükselen teknoloji alanına doğrudan odaklı olarak kurulan ilk enstitü olma özelliğini taşımaktadır. Bu nedenle enstitünün hem açık yenilik ve birlikte geliştirme yaklaşımı, hem de yükselen teknoloji alanına odaklı olması itibariyle yenilikçi bir model teşkil etmektedir.

Yapay Zeka Enstitüsü, yapay zeka alanında çekirdek teknolojiler geliştirip, bu yenilikleri, mümkün olan en kısa sürede bilimin ön safiarından, sektörün kullanımına taşımayı hedefiemektedir. Yapay zekanın dönüştürücü potansiyeline odaklanarak, Türkiye’de yapay zeka tabanlı inovasyon, büyüme ve üretkenlik oluşturma ve sür-dürme çabalarına öncülük etme konusunda üzerine düşen görevleri sürdürecektir. Yapay zeka ekosistemi içinde yer alan diğer kuruluşlarla birlikte, Türkiye’deki sanayi ve kamu kurumlarıyla çalışarak, yapay zekanın kullanımının yaygınlaştırılması ve bu konuda uzmanlaşmış işgücü kaynağının artırılması öncelikli hedeflerindendir.

blank

Yetkinlik Merkezleri

BİLGEM Enstitülerini Laboratuvarlarını Teknolojilerini Ürünlerini Projelerini keşfedin.

Stajyer

TÜBİTAK BİLGEM geleceğe yönelik temel stratejisini araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik ekosisteminde millî hedeflere odaklanmış, nitelikli bilgi ve nitelikli insan üzerine kurgulamaktadır.

“Bir ülkenin en önemli kaynağı genelde insan, özelde ise bilim insanlarıdır.” anlayışından yola çıkarak TÜBİTAK olarak erken yaşlardan itibaren gençlerimiz teşvik edilmekte ve desteklenmektedir. Bu doğrultuda ülkemizin Millî Teknoloji Hamlesi’nin başarıya ulaşması için teknoloji üretimine genç beyinlerin erken kazandırılması önem arz etmektedir. Bu doğrultuda TÜBİTAK BİLGEM olarak her yıl üniversitelerin lisans öğrencilerine staj yapma imkânı sunuyoruz.

Staj ilanlarını Kariyer Kapısı https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden takip ederek başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

TÜBİTAK BİLGEM’de stajla ilgili sık sorulan sorulara buradan ulaşabilirsiniz.

Başvuru Koşulları
 • Sigorta işlemleri bağlı bulunduğu yükseköğretim kurumu tarafından yürütülen ve üniversitelerin lisans (2. sınıf ve üzerinde) ve ön lisans eğitimi veren bölümlerinde öğrenimine devam eden öğrenciler staj imkânından yararlanabilmektedir.
 • Lisans ve ön lisans öğrencileri için Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının     4 üzerinden en az 2,50 olması şartı aranır. Üniversite not sistemleri 100’lük sistemde olan adayların not ortalamaları, Yüksek Öğretim Kurulunun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürmektedir.
 • Staj başvuru sürecinde yabancı dil belgesi şartı aranmamaktadır.
 • Üniversitelerin; Adli Bilişim Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Fizik, Fizik Mühendisliği, İstatistik, İstatistik Ve Bilgisayar Bilimleri, Kontrol Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Matematik, Matematik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Mekatronik Sistemler Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinin birinde öğrenim gören öğrenciler başvuru yapabilmektedir.

Staj başvuruları Aralık – Ocak tarihleri arasında yapılmaktadır. Staj dönemi ise Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsamaktadır.

stajyer-img-1

Bursiyer

Lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ile doktora sonrasına yönelik araştırma-geliştirme faaliyetlerini ilerletmeye yönelik bursiyer görevlendirilmesi yapılmaktadır. Merkezimizde dış destekli, TARAL ya da Avrupa Birliği projelerinde tatbikat amacıyla bursiyerler görevlidir.

Bursiyerlik başvurusunda bulunmak için bilgem.yetenekkazanimi@tubitak.gov.tr e-posta adresi üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Başvuru Koşulları

(1) Kurum tarafından yürütülen dış destekli projelerde lisans öğrencisi olan bursiyerlerde aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:

 •  Türkiye’de kurulu yüksek öğretim kurumlarında lisans öğrenimine devam eden öğrenci (yabancı dil hazırlık öğrencisi hariç) olmak.
 • Üniversitenin not sistemi esas olmak üzere, hazırlık hariç önceki yılların ağırlıklı genel not ortalamasının, işe alım esaslarında yer alan formül puanını ve yabancı dil şartını sağlar durumda olmak.
 • Lisans öğreniminin en az birinci sınıfının birinci dönemini tamamlamış olmak.
 • Lisans Genel Not Ortalaması “+3,00” ve Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması “10.000 ≥” şartını sağlamak
 • ÖSYM sınavına girmeden Türkiye’deki üniversitelere yerleştirilmiş yabancı öğrenciler veya Dikey Geçiş Sınavı vb. ile lisans öğrenimini tamamlamış öğrenciler için sıralama formülünde, üniversite yerleştirme sıralaması olarak mezun oldukları bölümün, adayın lisans bölümüne başladığı yıldaki en düşük üniversite yerleştirme sıralaması dikkate alınır.

(2) Kurum tarafından yürütülen dış destekli projelerde yüksek lisans öğrencisi olan bursiyerlerde aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:

 • Türkiye’de kurulu yüksek öğretim kurumlarında yüksek lisans öğrenimine devam eden (özel öğrenci ve yabancı dil hazırlık öğrencisi hariç) öğrenci olmak.
 • Yer alacağı projenin görev alanında yüksek lisans yapıyor olmak.

(3) Kurum tarafından yürütülen dış destekli projelerde doktora öğrencisi olan bursiyerlerde aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:

 • Türkiye’de kurulu yüksek öğretim kurumlarında doktora öğrenimine devam eden (özel öğrenci ve yabancı dil hazırlık öğrencisi hariç) öğrenci olmak.
 • Yer alacağı projenin görev alanında doktora yapıyor olmak veya YÖK-TÜBİTAK Doktora Programı Projesi’ne İlişkin İş Birliği Protokolü kapsamında belirlenen alanlarda doktora yapıyor olmak. (Tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlik öğrencileri doktora öğrencisi olarak kabul edilir.)
bursiyer-img-1

Aday Araştırmacı

Üniversitelerin ilgili mühendislik bölümlerinin 3. ve 4. sınıflarında öğrenim gören öğrenciler, kariyer.tubitak.gov.tr adresli İş Başvuru Sistemi’miz aracılığıyla Kısmi Süreli Aday Araştırmacı ilanlarımıza başvurarak, üniversite dönemlerinde TÜBİTAK BİLGEM’de çalışma deneyimi yaşayabilmektedir.

Bu programın bir bitiş tarihi bulunmamaktadır. Üniversite dönemi boyunca yarı zamanlı olarak çalışan Aday Araştırmacı personelimiz, lisans bölümünden mezun olduktan sonra kariyer yolculuğuna ara vermeden, Araştırmacı personelimiz olarak tam zamanlı şekilde çalışmaya devam edebilmektedir.

Başvuru Koşulları

Aday Araştırmacı Programı için koşullarımız:

 • Üniversitelerin, ilanlarda yer alan ilgili bölümlerinde 3. ve 4. sınıf öğrencisi olmak,
 • Yabancı dil yeterliliği: İlanda yer alan sınav türlerinden uygun puanları almak veya lisans öğrenimini %100 İngilizce bölümde okumak,
 • Formül puanını sağlamak:

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + (10.000/Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) + Ek Puan* >= 3,20

*Ulusal ve uluslararası yarışmalarda yarışma derecesi ve ödül sahibi olan adaylarımız 0,3 ek puan alacaktır.

aday-arastırmacı-img-1

Araştırmacı

TÜBİTAK BİLGEM bünyesinde Araştırmacı personelimiz olarak yer alarak bilişim, bilgi güvenliği ve ileri elektronik alanlarındaki gelişmelere imza atabilir, yenilikleri en yakından takip edebilir, kendinizi geliştirebilir, kariyerinizde yükselerek geleceğinize yön verebilirsiniz.

TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi üzerinden yayında olan ilanlarımıza ulaşarak başvuru yapabilirsiniz.

Başvuru Koşulları

İş Başvurusu için koşullarımız;

 • Yabancı dil yeterliliği; ilanda yer alan sınav türlerinden uygun puanları almak veya lisans öğrenimini %100 İngilizce bölümde okumak,
 • İlana özel şartları (lisans bölümü, deneyim süresi, uzmanlık alanı vb.) sağlamak,
 • Formül puanını sağlamak:

Deneyimi 3 Yıldan Az Olan Adaylar için:

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + (10.000 / Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) + Ek Puan*  >= 3,20

 

Deneyimi 3 Yıl ve Üzeri Olan Adaylar için:

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + (10.000 / Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) + 5*[1 / (1 + e (5 – tecrübe yılı) ) ] + Ek Puan*  >= 3,20


*Ulusal ve uluslararası yarışmalarda yarışma derecesi ve ödül sahibi olan adaylarımız 0,3 ek puan alacaktır.

arastırmacı-img-1

MİLSEC 4 - Emniyetli IP Terminal

EMNİYETLİ IP TERMİNAL

MİLSEC-4 terminali, IP ağlarda yeni nesil güvenli haberleşme (ses, veri ve görüntü) için güncel bir çözüm sunarken kullanımda olan PSTN emniyetli telefonlar ile de PSTN ağlarda güvenli ses haberleşmesi uyumluluğunu koruyarak kesintisiz bir iletişim hizmeti
sağlamaktadır.

MİLSEC-4 terminallerinin konfigürasyon, gözetim ve yazılım güncelleme işlemleri Güvenlik Yönetim Merkezi (GYM) kullanılarak uzaktan emniyetli olarak gerçekleştirilir. MİLSEC-4 terminali ek bir cihaz gerektirmeden GYM ile kurduğu emniyetli iletişim aracılığıyla IP Ağdan Anahtar Yükleme (IPAAY) yeteneğine sahiptir.

MİLSEC-4 terminalleri MİLSEC-1A ve MİLSEC-2 telefonlarıyla birlikte işlerlik özelliğine sahiptir ve PSTN ağların yeni nesil IP ağlara kademeli dönüşümü sürecinde MİLSEC-1A ve MİLSEC-2 telefonlarının iletişim ağında kesinti olmadan değiştirilebilmesi imkanını sunmaktadır.

ÖZELLİKLER

 • PSTN ağlarda uçtan uca emniyetli ses haberleşmesi
 • IP ağlarda uçtan uca emniyetli ses, görüntü ve data iletimi
 • IP ağlarda NATO SCIP uyumluluğu
 • Ticari SIP ürünleri ile uyumluluk
 • MİLSEC1A ve MİLSEC2 emniyetli telefonlar ile birlikte çalışabilirlik
 • Milli ve AES kripto algoritmaları
 • Uzaktan yazılım güncelleme
 • Dokunmatik ekran ile kolay kullanım

Milli Savunma Bakanlığı Tarafından Verilecek Satış İznine Tabidir.