MENÜ
Ana Sayfa   /   Eğitimler  /   TDD Eğitimleri

EĞİTİMLER

Test ve Değerlendirme Direktörlüğü Eğitimleri

Temelleri 1968 yılına dayanan Merkezimiz bünyesinde Kriptoloji, Bilgi Güvenliği, E-imza Uygulamaları, Yazılım Test ve Kalite Değerlendirmeleri ve TEMPEST konularında, Kamu Kurumları ve Özel Sektör Kuruluşlarına eğitimler verilmektedir.

TEMPEST Eğitimleri

Genel TEMPEST Eğitimi

Eğitimin Süresi

• 1 gün

Ön Şartlar

• Bilgi güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak.

Kimler Katılabilir?

• Bilgi güvenliği konusunda çalışanlar,

• Muhabereciler,

• TEMPEST (bilgi kaçakları) konusunda bilgi sahibiolmak isteyenler,

• BT ürünlerini ve sistemlerini denetleme, tasarlama/ geliştirme, kullanma rollerine sahip kişiler.

Eğitim Hedefleri

• Bilgi güvenliği ve TEMPEST kavramlarının neler olduğunun öğrenilmesi,

• TEMPEST’in tarihçesinin öğrenilmesi,

• TEMPEST ile ilgili standartlar hakkında bilgi sahibi olunması,

• Bilgi kaçağını engelleme amaçlı ne gibi tedbirlerin alınması gerektiği hakkında kazanımlar.

Konu Başlıkları

• Bilgi Güvenliği

• TEMPEST Nedir?

• TEMPEST Tarihçesi

• Tanımlar ve Önemli Kavramlar

• Cihaz TEMPEST Riskleri

• TEMPEST Standartları

• TEMPEST Politikası

• TEMPEST Karşı Tedbirler

TEMPEST Genel Tesisat Rehberi Eğitimi

Eğitimin Süresi

• 0.5 gün

Ön Şartlar

• Bilgi güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak.

Kimler Katılabilir?

• Bilgi güvenliği konusunda çalışanlar,
•Muhabereciler,
• TEMPEST (bilgi kaçakları) konusunda bilgi sahibi olmak isteyenler,
• BT ürünlerini ve sistemlerini denetleme, tasarlama/geliştirme, kullanma rollerine sahip kişiler.

Eğitim Hedefleri

• Bilgi güvenliği ve TEMPEST kavramlarının neler olduğunun öğrenilmesi,

• TEMPEST’in tarihçesinin öğrenilmesi,

• TEMPEST ile ilgili standartlar hakkında bilgi sahibi olunması,

• Bilgi kaçağını engelleme amaçlı ne gibi tedbirlerin alınması gerektiği hakkında kazanımlar.

Konu Başlıkları

• Bilgi Güvenliği

• TEMPEST Nedir?

• TEMPEST Tarihçesi

• Tanımlar ve Önemli Kavramlar

• Cihaz TEMPEST Riskleri

• TEMPEST Standartları

• TEMPEST Politikası

• TEMPEST Karşı Tedbirler

(YTKDL) Yazılım Test ve Kalite Değerlendirme Laboratuvarı Eğitimleri

Yazılım Test Eğitimi

Eğitimin Süresi

• 1 gün

Ön Şartlar

• Belirli bir ön şart bulunmamaktadır.

Kimler Katılabilir?

• Yazılım test mühendisleri,
• Yazılım geliştiriciler,
• Proje yöneticileri,
• İş analistleri,
• Sistem mühendisleri.

Eğitim Hedefleri

• Yazılım testi kavramlarının,
• Yazılım felaketleri ile yazılım testlerinin öneminin,
• Yazılım geliştirme projelerinde yazılım testlerinin nasıl yapılacağının, test sürecinin nasıl işletileceği ve yönetileceğinin, yazılım test tekniklerinin, gözden geçirmelerinin, test dokümantasyonu ve test otomasyonu konularının öğrenilmesi.

Konu Başlıkları

• Yazılım Testinin Temelleri ve Önemi
• Yazılım Felaketleri
• Yazılım Yaşam Döngüsünde Test
• Yazılım Gereksinim Analizi
• Yazılım Test Seviyeleri
• Yazılım Test Teknikleri
• Test Dokümantasyonu
• Test Otomasyonu
• Test Yönetimi ve Hata Yaşam Döngüsü
• Test Standartları
• Gözden Geçirme Süreci
• Pratik Uygulamalar/Öğrenilen Dersler

Yazılım Kalite Metrikleri

Eğitimin Süresi

• 0.5 gün

Ön Şartlar

• Temel programlama bilgisine sahip olmak.

Kimler Katılabilir?

• Yazılım test mühendisleri,
• Yazılım geliştiriciler,
• Proje yöneticileri,
• İş analistleri,
• Sistem mühendisleri.

Eğitim Hedefleri

• Kaliteli kod yazmanın getireceği zorluk ve maliyet yanında kazandıracaklarının öneminin kavranması,
• Kod kalitesini arttırmanın önemi,
• Koda ve projeye hakim olmanın yolunun iyi bir
ölçüm ve değerlendirme mekanizması sayesinde
gerçekleşebileceğinin kavranması.

Konu Başlıkları

• Yazılım Kod Kalitesini Etkileyen Faktörler
• Yazılımda Hataların Ortaya Çıkarılması ve Giderilmesi
– Statik Yöntemler (Gözden Geçirmeler, Kod Analizi vs.)
– Dinamik Yöntemler (Birim Testler, Sistem Testleri vs.)
• Ölçme Süreçleri ve Yöntemleri
• Statik Kod Analizi
• Yazılım Metrikleri
– Karmaşıklık Metrikleri
– Satır Sayısı Metrikleri
– Nesne Yönelimli Metrikler
– Halstead Metrikleri
– Bakım Yapılabilirlik Metrikleri
– Paket Metrikleri
• Araçlar ve Teknikler
• Karmaşıklık İndirgeme
• Ölçme Sürecinin Otomasyonu

Statik Kod Analizi ile Kritik Uygulama Açıklarının Tespiti

Eğitimin Süresi

• 0.5 gün

Ön Şartlar

• Temel programlama bilgisine sahip olmak.

Kimler Katılabilir?

• Yazılım geliştiriciler,
• Yazılım test mühendisleri,
• Proje yöneticileri,
• Yazılım kalite mühendisleri.

Eğitim Hedefleri

• Güvenli kod geliştirmek için hangi kılavuzlardan faydalanacaklarının,
• Kod geliştirirken hatalardan kaçınma yöntemlerinin, kod iyileştirmeye yönelik temel bilgilerinin edinimi.

Konu Başlıkları

• Statik Kod Analizi Nedir?
• Uluslararası Kod Güvenlik Rehberleri Nelerdir?
– OWASP, SANS, CWE
• En Çok Karşılaşılan Kodlama Sorunları
– En Çok Yapılan Hatalar
– Örnekler Üzerinden Anlatım
• Kodlama Dillerine Özgü Öne Çıkan Sorunlar
• Araçlar
• Pratik Kod İyileştirme Örnekleri

Yazılım Güvenilirliği ve Güvenilir Yazılım Geliştirme Süreçleri

Eğitimin Süresi

• 1 gün

Ön Şartlar

• Belirli bir ön şart bulunmamaktadır.

Kimler Katılabilir?

• Yazılım geliştiriciler,
• Yazılım test mühendisleri,
• Proje yöneticileri,
• Yazılım kalite mühendisleri.

Eğitim Hedefleri

• Güvenilirlik kavramının,
• Yazılım kalitesi, yazılım testleri ve güvenilirliliğin,
• Yazılımın güvenilirliğini arttırmanın öneminin,
• Güvenilirlik modellerinin,
• Güvenilirlik için gerekli ölçümlerin öğrenimi.

Konu Başlıkları

• Yazılım Güvenilirliği ve Güvenilir Yazılım Geliştirme
• Emniyet, Güvenilirlik ve Güvenlik Tanımları
• Hata Yoğunluğu Öngörüsü (Prediction) ve Arıza
(Sorun) Tahmini (Estimation)
• Yazılım Güvenilirlik Modelleri
• Bir Teknik Performans Metriği Olarak Güvenilirlik –
Roma Lab. Modeli
• Emniyet Kritik Yazılım Geliştirme Süreçleri
– DO 178 C Tanıtımı, Seviyeleri ve Amaçları
– CENELEC 50128 Tanıtımı, Seviyeleri ve Amaçları

Kullanılabilirlik Eğitimi

Eğitimin Süresi

• 0.5 gün

Ön Şartlar

• Belirli bir ön şart bulunmamaktadır.

Kimler Katılabilir?

• Yazılım test mühendisleri,
• Yazılım geliştiriciler,
• Proje yöneticileri,
• İş analistleri,
• Kullanıcı grafik arayüz tasarımcıları.

Eğitim Hedefleri

• Kullanılabilirlik ve kullanıcı deneyimi kavramlarının öğrenimi,
• Kullanılabilirlik değerlendirme ve test yöntemlerinin kavranması,
• Kullanılabilir yazılım geliştirmenin öneminin kavranması,
• Standartlara ve rehberlere uygun yazılımların geliştirilmesi.

Konu Başlıkları

• Kullanılabilirlik ve Kullanıcı Deneyimi
• Kullanılabilirlik Problemleri
• Kullanıcı Merkezli Tasarım
• Kullanılabilirlik Testi ve Yöntemleri
• Göz İzleme Uygulaması
• Kullanılabilirlik Değerlendirmesi ve Yöntemleri
• Kullanılabilirlik Standartları ve Rehberleri
• Pratik Uygulamalar/Öğrenilen Dersler
• 50128 Tanıtımı, Seviyeleri ve Amaçları

Performans Test Eğitimi

Eğitimin Süresi

• 0.5 gün

Ön Şartlar

• Belirli bir ön şart bulunmamaktadır.

Kimler Katılabilir?

• Yazılım test mühendisleri,
• Yazılım geliştiriciler,
• Proje yöneticileri,
• İş analistleri,
• Sistem mühendisleri.

Eğitim Hedefleri

• Yazılımın performansının nasıl belirleneceğinin tanımlanması,
• Yazılımların performansını etkileyen faktörlerin tanımlanması,
• Yazılım performans testlerinde dikkat edilmesi gereken hususların öğrenilmesi.

Konu Başlıkları

• Performans Testinin Temelleri
• Performans Gereksinimleri
• Performans Test Çeşitleri
• Performansı Etkileyen Faktörler Kullanılan Araçlar
• Performans Test Süreci
• Performans Testlerinde Yaşanan Riskler
• Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Rafta Hazır Ticari Ürünler (TSE ISO EN 25051) Sertifikasyonu

Eğitimin Süresi

• 0.5 gün

Ön Şartlar

• Belirli bir ön şart bulunmamaktadır.

Kimler Katılabilir?

• Yazılım geliştiricileri,
• Yazılım tedarikçileri,
• Yazılım test ve kalite mühendisleri,
• Proje yöneticileri,
• Cots ürünü satın alacak müşteriler.

Eğitim Hedefleri

• TS ISO/IEC 25051 standardı ve yazılım kalitesinin öneminin kavranması,
• TS ISO/IEC 25051 Standardı içeriği, standarda uygunluk değerlendirme süreci ve yöntemleri
konusunda farkındalık oluşturulması,
• COTS (RUSP) ürün satın alacak kişiler/kurumlar için güvenin oluşması ve memnuniyetin artırılması.

Konu Başlıkları

• TS ISO/IEC 25051 Standardı Önemi
– Yazılım Kalitesinin Önemi
– Yazılım Testinin Önemi
• TS ISO IEC 25051 Standardına Genel Bakış
• TS ISO IEC 25051 Standardı İçeriği
• COTS Yazılım Ürünü Gereksinimleri
– Ürün Açıklaması Gereksinimleri
– Kullanıcı Dokümantasyonu Gereksinimleri
– Yazılım için Kalite Gereksinimleri Kullanılan Araçlar
• Test Dokümantasyonu için Gereksinimler
– Test Planı Gereksinimleri
– Test Açıklamaları Gereksinimleri
– Test Sonuçları Gereksinimleri
• Standarda Uygunluk Değerlendirme Yöntemleri
• Standarda Uygunluk Değerlendirme Süreci

Elektronik Belge Yönetimi (TSE ISO EN 13298) Sertifikasyonu

Eğitimin Süresi

• 0.5 gün

Ön Şartlar

• Belirli bir ön şart bulunmamaktadır.

Kimler Katılabilir?

• EBYS yazılım geliştiricileri,
• EBYS yazılım tedarikçileri,
• EBYS yazılım test mühendisleri,
• Proje yöneticileri,
• EBYS ürünü satın alacak müşteriler.

Eğitim Hedefleri

• EBYS belge yönetim tekniklerini ve uygulamalarının öğrenimi,
• EBYS gereksinimlerinin kavranması,
• Sertifikasyon sürecinde gerçekleştirilecek faaliyetlerin öğrenimi.

Konu Başlıkları

• EBYS için Gerekli Belge Yönetim Teknikleri ve
Uygulamaları
• Elektronik Belgelerin Yönetilebilmesi için Gerekli
Gereksinimler
• Elektronik Ortamda Üretilmemiş Belgelerin Yönetim
Fonksiyonlarının Elektronik Ortamda Yürütülebilmesi
için Gerekli Gereksinimler
• Elektronik Belgelerde Bulunması Gereken Diplomatik
Özellikler
• Elektronik Belgelerin Hukuki Geçerliliklerinin
Sağlanması için Alınması Gereken Önlemler
• Güvenli Elektronik İmza ve Mühür Sistemlerinin
Uygulanması için Gerekli Sistem Altyapısı
• Sertifikasyon Sürecinde Yapılması Gerekenler

(OKTEM) Ortak Kriterler Test ve Değerlendirme Laboratuvarı Eğitimleri

Ortak Kriterler (TS ISO/IEC 15408) Eğitimi

Eğitimin Süresi

• 1 gün

Ön Şartlar

• Ortak Kriterler standardı Bölüm-1’in “Introduction and General Model” (Giriş ve Genel Model) eğitimden önce gözden geçirilmesi, eğitimin daha verimli olmasını sağlayacaktır.

Kimler Katılabilir?

• Bilişim teknolojisi (BT) ürünlerini ve sistemlerini denetleyenler,
• BT ürünlerini tasarlama/geliştirme ve kullanma sorumluluğuna sahip kişiler.

Eğitim Hedefleri

• Ortak Kriterler standardı, kullanımı, uygulamaları setifikasyon süreci hakkında temel bilgilere sahip olunması.

Konu Başlıkları

• Ortak Kriterler Standardı, Uygulama Alanı ve Standardın Bölümleri Hakkında Özet Bilgi
• Ortak Kriterler Standardının, BT Ürün/Sistem Denetçileri, Tasarımcıları ve Tüketicileri Tarafından Nasıl Kullanılabileceği
• Türkiye’deki Ortak Kriterler Yapısı (Sertifika Makamı – Laboratuvar), Ortak Kriterler Değerlendirme Süreci ve Ortak Kriterler Sertifika Yayınlama Süreci
• Uluslararası Alanda Ortak Kriterler Standardının Yaygınlığı
• Ortak Kriterler Standardına Uygun Olarak Güvenlik, Kullanılabilirlik, Bütünlük ve Güvenilirlik
Değerlendirmesi Gerçekleştirilebilecek Olan BT Ürün ve Sistem Türleri (Akıllı Kart, Sınır Koruma Cihazları, İşletim Sistemleri vb.)

Akıllı Kart Yan Kanal Analizi ve Tersine Mühendislik Eğitimi

Eğitimin Süresi

• 5 gün (1 gün teorik, 4 gün pratik)

Ön Şartlar

• RSA (Rivest Shamir Adleman), DES (Data Encryption Standard) ve AES (Advanced Encryption Standard) kripto algoritmalarının işleyişi ile ilgili temel düzeyde bilgiye sahip olunması.

Kimler Katılabilir?

• Bilişim teknolojisi (BT) ürünlerini ve sistemlerini denetleyenler
• BT ürünlerini tasarlama/geliştirme ve kullanma sorumluluğuna sahip kişiler

Eğitim Hedefleri

• Akıllı kartlar için gerçeklenebilir olan Yan Kanal Analizi hakkında bilgi sahibi olunması,
• Akıllı kartlar için Tersine Mühendislik saldırı teknikleri hakkında bilgi sahibi olunması,
• Saldırı tekniklerine karşı alınabilecek önlemler hakkında bilgi sahibi olunması.

Konu Başlıkları

• Teorik Bölüm:
– Yan Kanal Analizi (Side Channel Analysis) Saldırı Teknikleri
– Tersine Mühendislik (Reverse Engineering) Saldırı Teknikleri
• Pratik Bölüm:
– RSA Algoritması Basit Güç Analizi (Simple Power Analysis)
– RSA Algoritması Farksal Güç Analizi (Differential Power Analysis)
– AES Algoritması Güç Analizi (Power Analysis)
– DES Algoritması Güç Analizi
– RSA Algoritması Hata Analizi (Fault Analysis)
– DES Algoritması Hata Analizi
– AES Algoritması Hata Analizi
– Odaklanmış İyon Işını (Focused Ion Beam) Cihazı ile Akıllı Kart Veri Yolu Dinleme (Bus Probing) ve Yonga Biçimlendirme (Circuit Edit)

(RAPSİM)Radar Performans ve İz Analiz Merkezi Eğitimleri

Hedef Sınıflandırma Eğitimi

Eğitimin Süresi

• 1 gün

Ön Şartlar

• Temel matematik, lineer cebir, olasılık teorisi ve temel seviyede optimizasyon bilgisine sahip olmak.

Kimler Katılabilir?

• Radar hedef sınıflandırma alanında araştırma yapan bilim insanları veya mühendisler

Eğitim Hedefleri

• Hedef sınıflandırma hakkında genel bilgi ve beceri kazanımı,
• Hedef sınıflandırma ile ilgili temel teorik bilgilerin edinimi,
• Hedef sınıflandırma problemlerinin tanımlanması ve tasarlanmasına yönelik kabiliyetlerin kazanımı

Konu Başlıkları

• Hedef Sınıflandırma Temelleri
• Öznitelik Kavramı
• Öznitelik Üretimi, Öznitelik Seçimi Ve Boyut Azaltımı
• Parametre Kestirimi
• Bayes Karar Kuralı Tabanlı Sınıflandırıcılar
• Lineer Sınıflandırıcılar
• Lineer Olmayan Sınıflandırıcılar
• Saklı Markov Modelleri
• Öğreticisiz Sınıflandırma

sge

(SGE) Siber Güvenlik Enstitüsü

Ulusal siber güvenlik kapasitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirmek amacıyla kurulan Siber Güvenlik Enstitüsü, siber güvenlik alanında araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmekte; askeri kurumlara, kamu kurum ve kuruluşlarına ve özel sektöre çözüme yönelik projeler gerçekleştirmektedir.

Bugüne kadar başarı ile gerçekleştirdiği pek çok proje ile ülkemizde siber güvenlik bilgi birikimi ve taktik altya-pının oluşturulmasına önemli katkı yapan enstitümüzün ana faaliyet alanları güvenli yazılım geliştirme, sızma testleri ve zaafiyet analizleridir.

blank
6-yze kart logo

(YZE) Yapay Zekâ Enstitüsü

Yapay Zekâ Enstitüsü, TÜBİTAK merkez ve enstitüleri kapsamında sektörler’ ve araştırma alanlarını yatay olarak kesen ve yükselen teknoloji alanına doğrudan odaklı olarak kurulan ilk enstitü olma özelliğini taşımaktadır. Bu nedenle enstitünün hem açık yenilik ve birlikte geliştirme yaklaşımı, hem de yükselen teknoloji alanına odaklı olması itibariyle yenilikçi bir model teşkil etmektedir.

Yapay Zeka Enstitüsü, yapay zeka alanında çekirdek teknolojiler geliştirip, bu yenilikleri, mümkün olan en kısa sürede bilimin ön safiarından, sektörün kullanımına taşımayı hedefiemektedir. Yapay zekanın dönüştürücü potansiyeline odaklanarak, Türkiye’de yapay zeka tabanlı inovasyon, büyüme ve üretkenlik oluşturma ve sür-dürme çabalarına öncülük etme konusunda üzerine düşen görevleri sürdürecektir. Yapay zeka ekosistemi içinde yer alan diğer kuruluşlarla birlikte, Türkiye’deki sanayi ve kamu kurumlarıyla çalışarak, yapay zekanın kullanımının yaygınlaştırılması ve bu konuda uzmanlaşmış işgücü kaynağının artırılması öncelikli hedeflerindendir.

blank

BİLGEM Enstitülerini Laboratuvarlarını Teknolojilerini Ürünlerini Projelerini keşfedin.

Yetkinlik Merkezleri

MİLSEC 4 - Emniyetli IP Terminal

EMNİYETLİ IP TERMİNAL

MİLSEC-4 terminali, IP ağlarda yeni nesil güvenli haberleşme (ses, veri ve görüntü) için güncel bir çözüm sunarken kullanımda olan PSTN emniyetli telefonlar ile de PSTN ağlarda güvenli ses haberleşmesi uyumluluğunu koruyarak kesintisiz bir iletişim hizmeti
sağlamaktadır.

MİLSEC-4 terminallerinin konfigürasyon, gözetim ve yazılım güncelleme işlemleri Güvenlik Yönetim Merkezi (GYM) kullanılarak uzaktan emniyetli olarak gerçekleştirilir. MİLSEC-4 terminali ek bir cihaz gerektirmeden GYM ile kurduğu emniyetli iletişim aracılığıyla IP Ağdan Anahtar Yükleme (IPAAY) yeteneğine sahiptir.

MİLSEC-4 terminalleri MİLSEC-1A ve MİLSEC-2 telefonlarıyla birlikte işlerlik özelliğine sahiptir ve PSTN ağların yeni nesil IP ağlara kademeli dönüşümü sürecinde MİLSEC-1A ve MİLSEC-2 telefonlarının iletişim ağında kesinti olmadan değiştirilebilmesi imkanını sunmaktadır.

ÖZELLİKLER

  • PSTN ağlarda uçtan uca emniyetli ses haberleşmesi
  • IP ağlarda uçtan uca emniyetli ses, görüntü ve data iletimi
  • IP ağlarda NATO SCIP uyumluluğu
  • Ticari SIP ürünleri ile uyumluluk
  • MİLSEC1A ve MİLSEC2 emniyetli telefonlar ile birlikte çalışabilirlik
  • Milli ve AES kripto algoritmaları
  • Uzaktan yazılım güncelleme
  • Dokunmatik ekran ile kolay kullanım

Milli Savunma Bakanlığı Tarafından Verilecek Satış İznine Tabidir.

Geri Bildirim