MENÜ
Ana Sayfa   /   Eğitimler  /   TDD Eğitimleri

EĞİTİMLER

Test ve Değerlendirme Direktörlüğü Eğitimleri

Temelleri 1968 yılına dayanan Merkezimiz bünyesinde Kriptoloji, Bilgi Güvenliği, E-imza Uygulamaları, Yazılım Test ve Kalite Değerlendirmeleri ve TEMPEST konularında, Kamu Kurumları ve Özel Sektör Kuruluşlarına eğitimler verilmektedir.

TEMPEST Eğitimleri

Genel TEMPEST Eğitimi

Eğitimin Süresi

• 1 gün

Ön Şartlar

• Bilgi güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak.

Kimler Katılabilir?

• Bilgi güvenliği konusunda çalışanlar,

• Muhabereciler,

• TEMPEST (bilgi kaçakları) konusunda bilgi sahibiolmak isteyenler,

• BT ürünlerini ve sistemlerini denetleme, tasarlama/ geliştirme, kullanma rollerine sahip kişiler.

Eğitim Hedefleri

• Bilgi güvenliği ve TEMPEST kavramlarının neler olduğunun öğrenilmesi,

• TEMPEST’in tarihçesinin öğrenilmesi,

• TEMPEST ile ilgili standartlar hakkında bilgi sahibi olunması,

• Bilgi kaçağını engelleme amaçlı ne gibi tedbirlerin alınması gerektiği hakkında kazanımlar.

Konu Başlıkları

• Bilgi Güvenliği

• TEMPEST Nedir?

• TEMPEST Tarihçesi

• Tanımlar ve Önemli Kavramlar

• Cihaz TEMPEST Riskleri

• TEMPEST Standartları

• TEMPEST Politikası

• TEMPEST Karşı Tedbirler

TEMPEST Genel Tesisat Rehberi Eğitimi

Eğitimin Süresi

• 0.5 gün

Ön Şartlar

• Bilgi güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak.

Kimler Katılabilir?

• Bilgi güvenliği konusunda çalışanlar,
•Muhabereciler,
• TEMPEST (bilgi kaçakları) konusunda bilgi sahibi olmak isteyenler,
• BT ürünlerini ve sistemlerini denetleme, tasarlama/geliştirme, kullanma rollerine sahip kişiler.

Eğitim Hedefleri

• Bilgi güvenliği ve TEMPEST kavramlarının neler olduğunun öğrenilmesi,

• TEMPEST’in tarihçesinin öğrenilmesi,

• TEMPEST ile ilgili standartlar hakkında bilgi sahibi olunması,

• Bilgi kaçağını engelleme amaçlı ne gibi tedbirlerin alınması gerektiği hakkında kazanımlar.

Konu Başlıkları

• Bilgi Güvenliği

• TEMPEST Nedir?

• TEMPEST Tarihçesi

• Tanımlar ve Önemli Kavramlar

• Cihaz TEMPEST Riskleri

• TEMPEST Standartları

• TEMPEST Politikası

• TEMPEST Karşı Tedbirler

(YTKDL) Yazılım Test ve Kalite Değerlendirme Laboratuvarı Eğitimleri

Yazılım Test Eğitimi

Eğitimin Süresi

• 1 gün

Ön Şartlar

• Belirli bir ön şart bulunmamaktadır.

Kimler Katılabilir?

• Yazılım test mühendisleri,
• Yazılım geliştiriciler,
• Proje yöneticileri,
• İş analistleri,
• Sistem mühendisleri.

Eğitim Hedefleri

• Yazılım testi kavramlarının,
• Yazılım felaketleri ile yazılım testlerinin öneminin,
• Yazılım geliştirme projelerinde yazılım testlerinin nasıl yapılacağının, test sürecinin nasıl işletileceği ve yönetileceğinin, yazılım test tekniklerinin, gözden geçirmelerinin, test dokümantasyonu ve test otomasyonu konularının öğrenilmesi.

Konu Başlıkları

• Yazılım Testinin Temelleri ve Önemi
• Yazılım Felaketleri
• Yazılım Yaşam Döngüsünde Test
• Yazılım Gereksinim Analizi
• Yazılım Test Seviyeleri
• Yazılım Test Teknikleri
• Test Dokümantasyonu
• Test Otomasyonu
• Test Yönetimi ve Hata Yaşam Döngüsü
• Test Standartları
• Gözden Geçirme Süreci
• Pratik Uygulamalar/Öğrenilen Dersler

Yazılım Kalite Metrikleri

Eğitimin Süresi

• 0.5 gün

Ön Şartlar

• Temel programlama bilgisine sahip olmak.

Kimler Katılabilir?

• Yazılım test mühendisleri,
• Yazılım geliştiriciler,
• Proje yöneticileri,
• İş analistleri,
• Sistem mühendisleri.

Eğitim Hedefleri

• Kaliteli kod yazmanın getireceği zorluk ve maliyet yanında kazandıracaklarının öneminin kavranması,
• Kod kalitesini arttırmanın önemi,
• Koda ve projeye hakim olmanın yolunun iyi bir
ölçüm ve değerlendirme mekanizması sayesinde
gerçekleşebileceğinin kavranması.

Konu Başlıkları

• Yazılım Kod Kalitesini Etkileyen Faktörler
• Yazılımda Hataların Ortaya Çıkarılması ve Giderilmesi
– Statik Yöntemler (Gözden Geçirmeler, Kod Analizi vs.)
– Dinamik Yöntemler (Birim Testler, Sistem Testleri vs.)
• Ölçme Süreçleri ve Yöntemleri
• Statik Kod Analizi
• Yazılım Metrikleri
– Karmaşıklık Metrikleri
– Satır Sayısı Metrikleri
– Nesne Yönelimli Metrikler
– Halstead Metrikleri
– Bakım Yapılabilirlik Metrikleri
– Paket Metrikleri
• Araçlar ve Teknikler
• Karmaşıklık İndirgeme
• Ölçme Sürecinin Otomasyonu

Statik Kod Analizi ile Kritik Uygulama Açıklarının Tespiti

Eğitimin Süresi

• 0.5 gün

Ön Şartlar

• Temel programlama bilgisine sahip olmak.

Kimler Katılabilir?

• Yazılım geliştiriciler,
• Yazılım test mühendisleri,
• Proje yöneticileri,
• Yazılım kalite mühendisleri.

Eğitim Hedefleri

• Güvenli kod geliştirmek için hangi kılavuzlardan faydalanacaklarının,
• Kod geliştirirken hatalardan kaçınma yöntemlerinin, kod iyileştirmeye yönelik temel bilgilerinin edinimi.

Konu Başlıkları

• Statik Kod Analizi Nedir?
• Uluslararası Kod Güvenlik Rehberleri Nelerdir?
– OWASP, SANS, CWE
• En Çok Karşılaşılan Kodlama Sorunları
– En Çok Yapılan Hatalar
– Örnekler Üzerinden Anlatım
• Kodlama Dillerine Özgü Öne Çıkan Sorunlar
• Araçlar
• Pratik Kod İyileştirme Örnekleri

Yazılım Güvenilirliği ve Güvenilir Yazılım Geliştirme Süreçleri

Eğitimin Süresi

• 1 gün

Ön Şartlar

• Belirli bir ön şart bulunmamaktadır.

Kimler Katılabilir?

• Yazılım geliştiriciler,
• Yazılım test mühendisleri,
• Proje yöneticileri,
• Yazılım kalite mühendisleri.

Eğitim Hedefleri

• Güvenilirlik kavramının,
• Yazılım kalitesi, yazılım testleri ve güvenilirliliğin,
• Yazılımın güvenilirliğini arttırmanın öneminin,
• Güvenilirlik modellerinin,
• Güvenilirlik için gerekli ölçümlerin öğrenimi.

Konu Başlıkları

• Yazılım Güvenilirliği ve Güvenilir Yazılım Geliştirme
• Emniyet, Güvenilirlik ve Güvenlik Tanımları
• Hata Yoğunluğu Öngörüsü (Prediction) ve Arıza
(Sorun) Tahmini (Estimation)
• Yazılım Güvenilirlik Modelleri
• Bir Teknik Performans Metriği Olarak Güvenilirlik –
Roma Lab. Modeli
• Emniyet Kritik Yazılım Geliştirme Süreçleri
– DO 178 C Tanıtımı, Seviyeleri ve Amaçları
– CENELEC 50128 Tanıtımı, Seviyeleri ve Amaçları

Kullanılabilirlik Eğitimi

Eğitimin Süresi

• 0.5 gün

Ön Şartlar

• Belirli bir ön şart bulunmamaktadır.

Kimler Katılabilir?

• Yazılım test mühendisleri,
• Yazılım geliştiriciler,
• Proje yöneticileri,
• İş analistleri,
• Kullanıcı grafik arayüz tasarımcıları.

Eğitim Hedefleri

• Kullanılabilirlik ve kullanıcı deneyimi kavramlarının öğrenimi,
• Kullanılabilirlik değerlendirme ve test yöntemlerinin kavranması,
• Kullanılabilir yazılım geliştirmenin öneminin kavranması,
• Standartlara ve rehberlere uygun yazılımların geliştirilmesi.

Konu Başlıkları

• Kullanılabilirlik ve Kullanıcı Deneyimi
• Kullanılabilirlik Problemleri
• Kullanıcı Merkezli Tasarım
• Kullanılabilirlik Testi ve Yöntemleri
• Göz İzleme Uygulaması
• Kullanılabilirlik Değerlendirmesi ve Yöntemleri
• Kullanılabilirlik Standartları ve Rehberleri
• Pratik Uygulamalar/Öğrenilen Dersler
• 50128 Tanıtımı, Seviyeleri ve Amaçları

Performans Test Eğitimi

Eğitimin Süresi

• 0.5 gün

Ön Şartlar

• Belirli bir ön şart bulunmamaktadır.

Kimler Katılabilir?

• Yazılım test mühendisleri,
• Yazılım geliştiriciler,
• Proje yöneticileri,
• İş analistleri,
• Sistem mühendisleri.

Eğitim Hedefleri

• Yazılımın performansının nasıl belirleneceğinin tanımlanması,
• Yazılımların performansını etkileyen faktörlerin tanımlanması,
• Yazılım performans testlerinde dikkat edilmesi gereken hususların öğrenilmesi.

Konu Başlıkları

• Performans Testinin Temelleri
• Performans Gereksinimleri
• Performans Test Çeşitleri
• Performansı Etkileyen Faktörler Kullanılan Araçlar
• Performans Test Süreci
• Performans Testlerinde Yaşanan Riskler
• Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Rafta Hazır Ticari Ürünler (TSE ISO EN 25051) Sertifikasyonu

Eğitimin Süresi

• 0.5 gün

Ön Şartlar

• Belirli bir ön şart bulunmamaktadır.

Kimler Katılabilir?

• Yazılım geliştiricileri,
• Yazılım tedarikçileri,
• Yazılım test ve kalite mühendisleri,
• Proje yöneticileri,
• Cots ürünü satın alacak müşteriler.

Eğitim Hedefleri

• TS ISO/IEC 25051 standardı ve yazılım kalitesinin öneminin kavranması,
• TS ISO/IEC 25051 Standardı içeriği, standarda uygunluk değerlendirme süreci ve yöntemleri
konusunda farkındalık oluşturulması,
• COTS (RUSP) ürün satın alacak kişiler/kurumlar için güvenin oluşması ve memnuniyetin artırılması.

Konu Başlıkları

• TS ISO/IEC 25051 Standardı Önemi
– Yazılım Kalitesinin Önemi
– Yazılım Testinin Önemi
• TS ISO IEC 25051 Standardına Genel Bakış
• TS ISO IEC 25051 Standardı İçeriği
• COTS Yazılım Ürünü Gereksinimleri
– Ürün Açıklaması Gereksinimleri
– Kullanıcı Dokümantasyonu Gereksinimleri
– Yazılım için Kalite Gereksinimleri Kullanılan Araçlar
• Test Dokümantasyonu için Gereksinimler
– Test Planı Gereksinimleri
– Test Açıklamaları Gereksinimleri
– Test Sonuçları Gereksinimleri
• Standarda Uygunluk Değerlendirme Yöntemleri
• Standarda Uygunluk Değerlendirme Süreci

Elektronik Belge Yönetimi (TSE ISO EN 13298) Sertifikasyonu

Eğitimin Süresi

• 0.5 gün

Ön Şartlar

• Belirli bir ön şart bulunmamaktadır.

Kimler Katılabilir?

• EBYS yazılım geliştiricileri,
• EBYS yazılım tedarikçileri,
• EBYS yazılım test mühendisleri,
• Proje yöneticileri,
• EBYS ürünü satın alacak müşteriler.

Eğitim Hedefleri

• EBYS belge yönetim tekniklerini ve uygulamalarının öğrenimi,
• EBYS gereksinimlerinin kavranması,
• Sertifikasyon sürecinde gerçekleştirilecek faaliyetlerin öğrenimi.

Konu Başlıkları

• EBYS için Gerekli Belge Yönetim Teknikleri ve
Uygulamaları
• Elektronik Belgelerin Yönetilebilmesi için Gerekli
Gereksinimler
• Elektronik Ortamda Üretilmemiş Belgelerin Yönetim
Fonksiyonlarının Elektronik Ortamda Yürütülebilmesi
için Gerekli Gereksinimler
• Elektronik Belgelerde Bulunması Gereken Diplomatik
Özellikler
• Elektronik Belgelerin Hukuki Geçerliliklerinin
Sağlanması için Alınması Gereken Önlemler
• Güvenli Elektronik İmza ve Mühür Sistemlerinin
Uygulanması için Gerekli Sistem Altyapısı
• Sertifikasyon Sürecinde Yapılması Gerekenler

(OKTEM) Ortak Kriterler Test ve Değerlendirme Laboratuvarı Eğitimleri

Ortak Kriterler (TS ISO/IEC 15408) Eğitimi

Eğitimin Süresi

• 1 gün

Ön Şartlar

• Ortak Kriterler standardı Bölüm-1’in “Introduction and General Model” (Giriş ve Genel Model) eğitimden önce gözden geçirilmesi, eğitimin daha verimli olmasını sağlayacaktır.

Kimler Katılabilir?

• Bilişim teknolojisi (BT) ürünlerini ve sistemlerini denetleyenler,
• BT ürünlerini tasarlama/geliştirme ve kullanma sorumluluğuna sahip kişiler.

Eğitim Hedefleri

• Ortak Kriterler standardı, kullanımı, uygulamaları setifikasyon süreci hakkında temel bilgilere sahip olunması.

Konu Başlıkları

• Ortak Kriterler Standardı, Uygulama Alanı ve Standardın Bölümleri Hakkında Özet Bilgi
• Ortak Kriterler Standardının, BT Ürün/Sistem Denetçileri, Tasarımcıları ve Tüketicileri Tarafından Nasıl Kullanılabileceği
• Türkiye’deki Ortak Kriterler Yapısı (Sertifika Makamı – Laboratuvar), Ortak Kriterler Değerlendirme Süreci ve Ortak Kriterler Sertifika Yayınlama Süreci
• Uluslararası Alanda Ortak Kriterler Standardının Yaygınlığı
• Ortak Kriterler Standardına Uygun Olarak Güvenlik, Kullanılabilirlik, Bütünlük ve Güvenilirlik
Değerlendirmesi Gerçekleştirilebilecek Olan BT Ürün ve Sistem Türleri (Akıllı Kart, Sınır Koruma Cihazları, İşletim Sistemleri vb.)

Akıllı Kart Yan Kanal Analizi ve Tersine Mühendislik Eğitimi

Eğitimin Süresi

• 5 gün (1 gün teorik, 4 gün pratik)

Ön Şartlar

• RSA (Rivest Shamir Adleman), DES (Data Encryption Standard) ve AES (Advanced Encryption Standard) kripto algoritmalarının işleyişi ile ilgili temel düzeyde bilgiye sahip olunması.

Kimler Katılabilir?

• Bilişim teknolojisi (BT) ürünlerini ve sistemlerini denetleyenler
• BT ürünlerini tasarlama/geliştirme ve kullanma sorumluluğuna sahip kişiler

Eğitim Hedefleri

• Akıllı kartlar için gerçeklenebilir olan Yan Kanal Analizi hakkında bilgi sahibi olunması,
• Akıllı kartlar için Tersine Mühendislik saldırı teknikleri hakkında bilgi sahibi olunması,
• Saldırı tekniklerine karşı alınabilecek önlemler hakkında bilgi sahibi olunması.

Konu Başlıkları

• Teorik Bölüm:
– Yan Kanal Analizi (Side Channel Analysis) Saldırı Teknikleri
– Tersine Mühendislik (Reverse Engineering) Saldırı Teknikleri
• Pratik Bölüm:
– RSA Algoritması Basit Güç Analizi (Simple Power Analysis)
– RSA Algoritması Farksal Güç Analizi (Differential Power Analysis)
– AES Algoritması Güç Analizi (Power Analysis)
– DES Algoritması Güç Analizi
– RSA Algoritması Hata Analizi (Fault Analysis)
– DES Algoritması Hata Analizi
– AES Algoritması Hata Analizi
– Odaklanmış İyon Işını (Focused Ion Beam) Cihazı ile Akıllı Kart Veri Yolu Dinleme (Bus Probing) ve Yonga Biçimlendirme (Circuit Edit)

(RAPSİM)Radar Performans ve İz Analiz Merkezi Eğitimleri

Hedef Sınıflandırma Eğitimi

Eğitimin Süresi

• 1 gün

Ön Şartlar

• Temel matematik, lineer cebir, olasılık teorisi ve temel seviyede optimizasyon bilgisine sahip olmak.

Kimler Katılabilir?

• Radar hedef sınıflandırma alanında araştırma yapan bilim insanları veya mühendisler

Eğitim Hedefleri

• Hedef sınıflandırma hakkında genel bilgi ve beceri kazanımı,
• Hedef sınıflandırma ile ilgili temel teorik bilgilerin edinimi,
• Hedef sınıflandırma problemlerinin tanımlanması ve tasarlanmasına yönelik kabiliyetlerin kazanımı

Konu Başlıkları

• Hedef Sınıflandırma Temelleri
• Öznitelik Kavramı
• Öznitelik Üretimi, Öznitelik Seçimi Ve Boyut Azaltımı
• Parametre Kestirimi
• Bayes Karar Kuralı Tabanlı Sınıflandırıcılar
• Lineer Sınıflandırıcılar
• Lineer Olmayan Sınıflandırıcılar
• Saklı Markov Modelleri
• Öğreticisiz Sınıflandırma

sge

(SGE) Siber Güvenlik Enstitüsü

Ulusal siber güvenlik kapasitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirmek amacıyla kurulan Siber Güvenlik Enstitüsü, siber güvenlik alanında araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmekte; askeri kurumlara, kamu kurum ve kuruluşlarına ve özel sektöre çözüme yönelik projeler gerçekleştirmektedir.

Bugüne kadar başarı ile gerçekleştirdiği pek çok proje ile ülkemizde siber güvenlik bilgi birikimi ve taktik altya-pının oluşturulmasına önemli katkı yapan enstitümüzün ana faaliyet alanları güvenli yazılım geliştirme, sızma testleri ve zaafiyet analizleridir.

blank
6-yze kart logo

(YZE) Yapay Zekâ Enstitüsü

Yapay Zekâ Enstitüsü, TÜBİTAK merkez ve enstitüleri kapsamında sektörler’ ve araştırma alanlarını yatay olarak kesen ve yükselen teknoloji alanına doğrudan odaklı olarak kurulan ilk enstitü olma özelliğini taşımaktadır. Bu nedenle enstitünün hem açık yenilik ve birlikte geliştirme yaklaşımı, hem de yükselen teknoloji alanına odaklı olması itibariyle yenilikçi bir model teşkil etmektedir.

Yapay Zeka Enstitüsü, yapay zeka alanında çekirdek teknolojiler geliştirip, bu yenilikleri, mümkün olan en kısa sürede bilimin ön safiarından, sektörün kullanımına taşımayı hedefiemektedir. Yapay zekanın dönüştürücü potansiyeline odaklanarak, Türkiye’de yapay zeka tabanlı inovasyon, büyüme ve üretkenlik oluşturma ve sür-dürme çabalarına öncülük etme konusunda üzerine düşen görevleri sürdürecektir. Yapay zeka ekosistemi içinde yer alan diğer kuruluşlarla birlikte, Türkiye’deki sanayi ve kamu kurumlarıyla çalışarak, yapay zekanın kullanımının yaygınlaştırılması ve bu konuda uzmanlaşmış işgücü kaynağının artırılması öncelikli hedeflerindendir.

blank

Araştırmacı

TÜBİTAK BİLGEM bünyesinde Araştırmacı personelimiz olarak yer alarak bilişim, bilgi güvenliği ve ileri elektronik alanlarındaki gelişmelere imza atabilir, yenilikleri en yakından takip edebilir, kendinizi geliştirebilir, kariyerinizde yükselerek geleceğinize yön verebilirsiniz.

TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi üzerinden yayında olan ilanlarımıza ulaşarak başvuru yapabilirsiniz.

Başvuru Koşulları

İş Başvurusu için koşullarımız;

 • Yabancı dil yeterliliği; ilanda yer alan sınav türlerinden uygun puanları almak veya lisans öğrenimini %100 İngilizce bölümde okumak,
 • İlana özel şartları (lisans bölümü, deneyim süresi, uzmanlık alanı vb.) sağlamak,
 • Formül puanını sağlamak:

Deneyimi 3 Yıldan Az Olan Adaylar için:

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + (10.000 / Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) + Ek Puan*  >= 3,20

 

Deneyimi 3 Yıl ve Üzeri Olan Adaylar için:

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + (10.000 / Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) + 5*[1 / (1 + e (5 – tecrübe yılı) ) ] + Ek Puan*  >= 3,20


*Ulusal ve uluslararası yarışmalarda yarışma derecesi ve ödül sahibi olan adaylarımız 0,3 ek puan alacaktır.

arastırmacı-img-1

Yetkinlik Merkezleri

Aday Araştırmacı

Üniversitelerin ilgili mühendislik bölümlerinin 3. ve 4. sınıflarında öğrenim gören öğrenciler, kariyer.tubitak.gov.tr adresli İş Başvuru Sistemi’miz aracılığıyla Kısmi Süreli Aday Araştırmacı ilanlarımıza başvurarak, üniversite dönemlerinde TÜBİTAK BİLGEM’de çalışma deneyimi yaşayabilmektedir.

Bu programın bir bitiş tarihi bulunmamaktadır. Üniversite dönemi boyunca yarı zamanlı olarak çalışan Aday Araştırmacı personelimiz, lisans bölümünden mezun olduktan sonra kariyer yolculuğuna ara vermeden, Araştırmacı personelimiz olarak tam zamanlı şekilde çalışmaya devam edebilmektedir.

Başvuru Koşulları

Aday Araştırmacı Programı için koşullarımız:

 • Üniversitelerin, ilanlarda yer alan ilgili bölümlerinde 3. ve 4. sınıf öğrencisi olmak,
 • Yabancı dil yeterliliği: İlanda yer alan sınav türlerinden uygun puanları almak veya lisans öğrenimini %100 İngilizce bölümde okumak,
 • Formül puanını sağlamak:

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + (10.000/Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) + Ek Puan* >= 3,20

*Ulusal ve uluslararası yarışmalarda yarışma derecesi ve ödül sahibi olan adaylarımız 0,3 ek puan alacaktır.

aday-arastırmacı-img-1

BİLGEM Enstitülerini Laboratuvarlarını Teknolojilerini Ürünlerini Projelerini keşfedin.

Stajyer

TÜBİTAK BİLGEM geleceğe yönelik temel stratejisini araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik ekosisteminde millî hedeflere odaklanmış, nitelikli bilgi ve nitelikli insan üzerine kurgulamaktadır.

“Bir ülkenin en önemli kaynağı genelde insan, özelde ise bilim insanlarıdır.” anlayışından yola çıkarak TÜBİTAK olarak erken yaşlardan itibaren gençlerimiz teşvik edilmekte ve desteklenmektedir. Bu doğrultuda ülkemizin Millî Teknoloji Hamlesi’nin başarıya ulaşması için teknoloji üretimine genç beyinlerin erken kazandırılması önem arz etmektedir. Bu doğrultuda TÜBİTAK BİLGEM olarak her yıl üniversitelerin lisans öğrencilerine staj yapma imkânı sunuyoruz.

Staj ilanlarını Kariyer Kapısı https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden takip ederek başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

TÜBİTAK BİLGEM’de stajla ilgili sık sorulan sorulara buradan ulaşabilirsiniz.

Başvuru Koşulları
 • Sigorta işlemleri bağlı bulunduğu yükseköğretim kurumu tarafından yürütülen ve üniversitelerin lisans (2. sınıf ve üzerinde) ve ön lisans eğitimi veren bölümlerinde öğrenimine devam eden öğrenciler staj imkânından yararlanabilmektedir.
 • Lisans ve ön lisans öğrencileri için Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının     4 üzerinden en az 2,50 olması şartı aranır. Üniversite not sistemleri 100’lük sistemde olan adayların not ortalamaları, Yüksek Öğretim Kurulunun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürmektedir.
 • Staj başvuru sürecinde yabancı dil belgesi şartı aranmamaktadır.
 • Üniversitelerin; Adli Bilişim Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Fizik, Fizik Mühendisliği, İstatistik, İstatistik Ve Bilgisayar Bilimleri, Kontrol Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Matematik, Matematik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Mekatronik Sistemler Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinin birinde öğrenim gören öğrenciler başvuru yapabilmektedir.

Staj başvuruları Aralık – Ocak tarihleri arasında yapılmaktadır. Staj dönemi ise Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsamaktadır.

stajyer-img-1

Bursiyer

Lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ile doktora sonrasına yönelik araştırma-geliştirme faaliyetlerini ilerletmeye yönelik bursiyer görevlendirilmesi yapılmaktadır. Merkezimizde dış destekli, TARAL ya da Avrupa Birliği projelerinde tatbikat amacıyla bursiyerler görevlidir.

Bursiyerlik başvurusunda bulunmak için bilgem.yetenekkazanimi@tubitak.gov.tr e-posta adresi üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Başvuru Koşulları

(1) Kurum tarafından yürütülen dış destekli projelerde lisans öğrencisi olan bursiyerlerde aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:

 •  Türkiye’de kurulu yüksek öğretim kurumlarında lisans öğrenimine devam eden öğrenci (yabancı dil hazırlık öğrencisi hariç) olmak.
 • Üniversitenin not sistemi esas olmak üzere, hazırlık hariç önceki yılların ağırlıklı genel not ortalamasının, işe alım esaslarında yer alan formül puanını ve yabancı dil şartını sağlar durumda olmak.
 • Lisans öğreniminin en az birinci sınıfının birinci dönemini tamamlamış olmak.
 • Lisans Genel Not Ortalaması “+3,00” ve Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması “10.000 ≥” şartını sağlamak
 • ÖSYM sınavına girmeden Türkiye’deki üniversitelere yerleştirilmiş yabancı öğrenciler veya Dikey Geçiş Sınavı vb. ile lisans öğrenimini tamamlamış öğrenciler için sıralama formülünde, üniversite yerleştirme sıralaması olarak mezun oldukları bölümün, adayın lisans bölümüne başladığı yıldaki en düşük üniversite yerleştirme sıralaması dikkate alınır.

(2) Kurum tarafından yürütülen dış destekli projelerde yüksek lisans öğrencisi olan bursiyerlerde aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:

 • Türkiye’de kurulu yüksek öğretim kurumlarında yüksek lisans öğrenimine devam eden (özel öğrenci ve yabancı dil hazırlık öğrencisi hariç) öğrenci olmak.
 • Yer alacağı projenin görev alanında yüksek lisans yapıyor olmak.

(3) Kurum tarafından yürütülen dış destekli projelerde doktora öğrencisi olan bursiyerlerde aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:

 • Türkiye’de kurulu yüksek öğretim kurumlarında doktora öğrenimine devam eden (özel öğrenci ve yabancı dil hazırlık öğrencisi hariç) öğrenci olmak.
 • Yer alacağı projenin görev alanında doktora yapıyor olmak veya YÖK-TÜBİTAK Doktora Programı Projesi’ne İlişkin İş Birliği Protokolü kapsamında belirlenen alanlarda doktora yapıyor olmak. (Tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlik öğrencileri doktora öğrencisi olarak kabul edilir.)
bursiyer-img-1

MİLSEC 4 - Emniyetli IP Terminal

EMNİYETLİ IP TERMİNAL

MİLSEC-4 terminali, IP ağlarda yeni nesil güvenli haberleşme (ses, veri ve görüntü) için güncel bir çözüm sunarken kullanımda olan PSTN emniyetli telefonlar ile de PSTN ağlarda güvenli ses haberleşmesi uyumluluğunu koruyarak kesintisiz bir iletişim hizmeti
sağlamaktadır.

MİLSEC-4 terminallerinin konfigürasyon, gözetim ve yazılım güncelleme işlemleri Güvenlik Yönetim Merkezi (GYM) kullanılarak uzaktan emniyetli olarak gerçekleştirilir. MİLSEC-4 terminali ek bir cihaz gerektirmeden GYM ile kurduğu emniyetli iletişim aracılığıyla IP Ağdan Anahtar Yükleme (IPAAY) yeteneğine sahiptir.

MİLSEC-4 terminalleri MİLSEC-1A ve MİLSEC-2 telefonlarıyla birlikte işlerlik özelliğine sahiptir ve PSTN ağların yeni nesil IP ağlara kademeli dönüşümü sürecinde MİLSEC-1A ve MİLSEC-2 telefonlarının iletişim ağında kesinti olmadan değiştirilebilmesi imkanını sunmaktadır.

ÖZELLİKLER

 • PSTN ağlarda uçtan uca emniyetli ses haberleşmesi
 • IP ağlarda uçtan uca emniyetli ses, görüntü ve data iletimi
 • IP ağlarda NATO SCIP uyumluluğu
 • Ticari SIP ürünleri ile uyumluluk
 • MİLSEC1A ve MİLSEC2 emniyetli telefonlar ile birlikte çalışabilirlik
 • Milli ve AES kripto algoritmaları
 • Uzaktan yazılım güncelleme
 • Dokunmatik ekran ile kolay kullanım

Milli Savunma Bakanlığı Tarafından Verilecek Satış İznine Tabidir.