Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sis. Ön Analizi Projesi

-A +A

AMAÇ

Türkiye’de kamu mali yönetimindeki karar alma süreçlerine etkin bilgi sağlayacak mali sistemin entegre bir altyapıya ulaştırılmasına yönelik olarak Maliye Bakanlığı ve ilgili kapsamdaki paydaşları tarafından yürütülen mevcut süreç ve sistemlerin analizi ile Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi kapsamında ihtiyaçların tanımlanması ve yol haritasının belirlenmesi amaçlanmaktadır.

KAPSAM

 • Benzer uygulama örneklerinin incelenmesi
 • Mevcut durumun analiz edilmesi ve hedef durumun belirlenmesi
 • Entegre sistem mimarisinin hazırlanması
 • Yol haritasının belirlenmesi ve ön analiz raporunun hazırlanması

KAZANIMLAR

 • Kamu kaynaklarının daha etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması,
 • Harcama süreçlerindeki kontrol düzeyinin artırılması,
 • Kamuda finansal raporlama imkânlarının geliştirilmesi,
 • Karar alma süreçlerinde istatistiksel analiz yöntemlerinin daha yaygın kullanılması,
 • Mali işlemlere ilişkin süreçlerin daha hızlı yerine getirilmesi,
 • Elektronik belge kullanımının artmasına bağlı olarak kâğıt kullanımının ve kâğıda dayalı süreçlerden dolayı ortaya çıkan maliyetlerin azalması,
 • Süreçlerin elektronik ortama aktarılması sonucunda işlem tamamlama sürelerinin kısalması ve bunun sonucunda kamu hizmetinden duyulan memnuniyetin artması,
 • İç ve dış denetim faaliyetlerinde bilgisayar destekli denetim teknikleri kullanımının artması