2016-2019 E-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı İzleme, Değerlendirme ve Değişim Yönetimi Modeli

-A +A

İzleme ve Değerlendirme modeli ile, 2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı ile ortaya konulan vizyona ulaşılması, eylemlerin ilerleme durumlarının takibi ve performans göstergeleri ile başarı durumlarının değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Buna ek olarak eylem planının uygulanması aşamasında planın güncelliğinin sağlanması amacıyla, oluşan değişim ihtiyaçlarının yönetilmesi için değişim yönetimi süreci ve yönteminin modellenmesi hedeflenmektedir.

KAPSAM

  • “e-Devlet Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Modeli”
  • “Eylem Gerçekleştirme ve Performans Göstergeleri Belirleme Kılavuzu”
  • “Değişim Yönetimi Modeli”

KAZANIMLAR

  • 2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı’nın bir bütün halinde program yönetimi disiplini ile verimli bir şekilde uygulanması
  • Eylem Planı’ndaki eylemlerin, sistematik olarak izlemesi ve değerlendirilmesi
  • Sorumlu ve ilgili kurum / kuruluşlarıyla koordinasyonun sürekliliğinin sağlanması
  • Değişim odaklı yönetim yaklaşımı ile stratejik amaç ve hedeflere daha etkin bir şekilde ulaşılması
  • Eylem Planı’nın dinamik koşullarla uyumlu olması
  • Periyodik izleme ve değerlendirme faaliyetleri ile e-Devlet alanında şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerine katkı sağlanması
  • Eylem Planı’nın periyodik bir şekilde değerlendirilmesi ile e-Devlet ekosisteminin dinamikleri ayrıntılı bir şekilde izlenmesi