Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

-A +A

Bu bilgilendirme, 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" (KVK Kanunu) gereğince ve yasal zorunluluk nedeniyle yapılmaktadır.

 Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) Kuruluş ve İşletme Yönetmeliği uyarınca TÜBİTAK bünyesinde kurulmuş olan BİLGEM; bilişim, bilgi güvenliği ve ileri elektronik teknolojileri alanlarında Türkiye’nin teknolojik bağımsızlığını sağlamak amacı ile faaliyette bulunmaktadır. BİLGEM, bu amaçla gerçekleştirdiği araştırma, teknoloji geliştirme, uygulama faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü kişisel veriyi toplarken, ilgili çalışmayı yürütürken ve sonuçlandırırken güvenli ürün ve sistemleri kullanmak, ilgili çalışmayı güvenilir bir biçimde yürütmek, bilgilerin amaç dışında kullanımını önlemekle ilgili her türlü tedbiri almak ile yükümlüdür.

KVK Kanunu, Veri Sorumlusunu “kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi” olarak tanımlamıştır. Bu tanıma göre, Kanun kapsamında tüm veri sorumlularının görevi; kişisel verilerin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklar konularında ilgilileri en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

BİLGEM, KVK Kanunu uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatıyla,

  • Kuruluş amacına uygun olarak sunmakla yükümlü olduğu ürün ve hizmetleri sağlayabilmek için Kanun kapsamındaki kişisel verileri, çeşitli kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplamakta ve işlemektedir.
  • Toplamış olduğu kişisel verileri; sahip olduğu Tesis Güvenlik Belgesi, ilgili mevzuat ve yapılan sözleşmeler kapsamında sunulan her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak üzere, KVK Kanunu ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak kaydetme, depolama, muhafaza etme, yeniden düzenleme, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşma, KVK Kanununun öngördüğü hallerde ve koşullarda, üçüncü kişilere aktarma, devretme, sınıflandırma ve KVK Kanununda sayılan diğer şekillerde işleme hak ve yetkisine sahiptir.
  • Topladığı kişisel verileri, 278 sayılı TÜBİTAK Kurulması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere; BİLGEM’e karşı gizlilik mükellefiyeti olan ve faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığı ve işbirliği yaptığı tüm kurum, kuruluş, hizmet sağlayıcı gerçek ve tüzel kişiler gibi tüm resmi ve özel üçüncü taraflara aktarabilmektedir.
  • Öncelikle kişisel verilerin saklanması için KVK Kanununda bir süre sınırı öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, belirlenen süre sınırına uygun ya da işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamaktadır. Sürenin dolması veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması durumunda, kişisel veriler KVK Kanununa uygun olarak BİLGEM tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Veri sahibi ilgililer,

  • KVK Kanunu 28. Maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, 11. Maddesi kapsamında BİLGEM’e başvurarak, kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içine/yurt dışına aktarıldıysa ilgili kişi/kurumları bilme, eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, KVK Kanununun öngördüğü şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme, aktarıldığı üçüncü kişilere KVK Kanununun 11. maddesindeki (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhe bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, KVK Kanununa aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramış olma ihtimali durumunda, zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.
  • KVK Kanununun uygulanmasıyla ilgili taleplerini, yazılı olarak veya Kanunda belirtilen diğer yöntemlerle veri sorumlusu BİLGEM’e iletebilecek; BİLGEM, başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre KVK Kanununda belirtilen sürede sonuçlandıracaktır. Başvurunun ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde; BİLGEM tarafından, KVK Kanununa göre belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilecektir. BİLGEM, başvuruya ilişkin (Kabul veya Ret) cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirebilecektir.
  • Bu haklarını, düzenlemenin yürürlük tarihi olan 7 Ekim 2016 tarihinden itibaren kullanabilecektir.

Saygılarımızla.