AB Projeleri

-A +A

Tamamlanan Avrupa Birliği Projeleri

 • MULTISAUND
 • Teknolojinin gelişmesiyle gittikçe küçülen dünyamızda milletler her geçen gün daha fazla birbirleriyle etkileşime girmektedirler. Kültürlerin ve dillerin iç içe girdiği böyle bir dünyada iletişimin sağlıklı bir şekilde sağlanması büyük önem kazanmaktadır. Her ne kadar dünyada yaygın olarak öğrenilen İngilizce gibi dilleri konuşarak iletişim sağlanıyor olsa da, hem en önemli ulusal kimliklerden biri olan ana dili koruyarak toplumlar arasında ve toplumun kendi içindeki yozlaşmaları önlemek hem de gelişen teknolojiyi konuşma ve dil teknolojileri alanında insanların hizmetine sunmak için çok yoğun çalışmalar yürütülmektedir.

  Bu noktadan hareket eden Konuşma ve Dil Teknolojileri Merkezi (KDTM), Türkçe için yapılan dil ve konuşma işleme çalışmalarını belli bir olgunluğa taşıyabilmek amacıyla mevcut kapasitesini MULTISAUND projesinin de yardımıyla artırarak bu konudaki eksiklikleri ivedilikle gidermeyi amaçlamaktadır. Araştırma kapasitesindeki artış ve Türkçe üzerindeki yoğun çalışmalar ileride çok-dilli (multilingual) projelere katılımı artırmayı hedeflemektedir.

  Hedef Kitle:
  Konuşma ve dil teknolojilerinin kullanılabileceği her türlü kamu kuruluşu, uluslararası özel firmalar, GSM firmaları, Bankalar, veri merkezleri. İçerik yönetimi, arama motorları, sesli yanıt sistemleri, çeviri teknolojileri gibi yenilikçi çözümlere ihtiyaç duyan paydaşlar

  Program: FP7 REGPOT 2008-1
  Bitiş Tarihi: Mayıs 2012

  İletişim: T: +90 262 648 10 00 @:bilgem@tubitak.gov.tr

 • Border Management Roadmap (BORGAS) - BTE
 • Technical Assistance for Development of the Border Management Roadmap and Execution of a Border Gate Survey in Turkey (BORGAS), Türkiye’de Sınır Yönetimi Yol Haritasının Geliştirilmesi ve Sınır Yönetimi Tetkikinin Gerçekleştirilmesi için Teknik Destek. AB’nin Entegre Sınır Yönetimi (Integrated Border Management – IBM) politikasına Türkiye’nin yasal, kurumsal ve teknik uyumunun sağlanmasını ve güçlendirilmesini, bu yöndeki “Eylem Planı”nın detaylandırılarak bir “Yol Haritası”nın oluşturulmasıyla mevcut sınır yönetimi politikasının bütünleşmiş (entegre) sınır yönetimi politikasına dönüştürülmesinde Türk Hükümeti’nin desteklenmesini, sınır yönetimi altyapısının daha da geliştirilmesinin sağlanmasını ve AB’nin Entegre Sınır Yönetimi politika ve stratejilerine uygun standartların geliştirilmesini amaçlamaktadır. Ana Faydalanıcı : İçişleri Bakanlığı Sınır Yönetimi Birimi Bitiş Tarihi : 05.2012 Konsorsiyum Üyeleri :TÜBİTAK BİLGEM BTE (Lider) İtalya, Almanya,Türkiye

 • ICE
 • ICE Projesi’nin temel hedefi TÜBİTAK BİLGEM UEKAE bünyesindeki Kriptoloji Bölümü'nün RFID ve kablosuz sistemlerdeki güvenlik ve mahremiyet alanlarında araştırma kapasitesini artırmaktır.

  Bu proje ile Avrupa’daki araştırma enstitüleri ile işbirliği kurulmakta ve RFID teknolojisindeki güvenlik ihtiyaçları ve çözümleri öne çıkarılmaktadır.

  ICE
  RFID GÜVENLİĞİNE AÇILAN KAPI

  RFID ve kablosuz sistemlerdeki mahremiyet sorunlarına çözüm getirmenin yanı sıra, ICE Projesi, güvenlik açıkları ve mahremiyet konularında toplumsal farkındalığı artırmaktadır. Bu amaçla bir takım ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlenmiş, birçok sunum yapılmıştır.

  Hedef Kitle:
  RFID ve kablosuz teknolojilerle çalışan, bu teknolojilerdeki güvenlik problemleri üzerinde çalışan ve/veya çözüm geliştirmek isteyen paydaşlar.

  Bitiş Tarihi: 2011
  Program: CSA-SA_FP7-REGPOT-2007-1

  İletişim: T: +90 262 648 10 00 @:bilgem@tubitak.gov.tr

 • Technical Assistance for Development of the Border Management Roadmap and Execution of a Border Gate Survey in Turkey (BORGAS)
 • Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı Programı (IPA – Instrument for Preaccession Assistance) kapsamında T.C. İçişleri Bakanlığı Sınır Yönetimi Bürosu’nun ana faydalanıcısı olduğu projede, ülkemizdeki sınır kapılarının teknik ve idari kapasitesinin araştırıldığı, sınır yönetim sistemi mimari ve standartlarıyla ilgili öneriler içeren teknik bir çerçeve ve idari ve örgütsel konuların önerildiği bir prosedürel çerçeve ve önceliklerin tanımlandığı çok yıllı mali programdan oluşan, Türkiye’de entegre sınır yönetimi için Yol Haritası hazırlanmıştır. Projenin çıktısı olan raporlar aşağıda verilmiştir:
  • Proje Başlangıç Raporu
  • Boşluk Analizi Raporu
  • Saha ve İhtiyaç Değerlendirme Raporu
  • Risk Değerlendirme Raporu
  • Fizibilite Analizi Raporu
  • Yol Haritası (Teknik ve Prosedürel Çerçeveleri ve Çok Yıllı Mali Planı içeren)

Devam Eden Avrupa Birliği Projeleri

 • SysSec
 • Avrupa Birliği’ne üye ülkelerde yaşlı nüfusun hızla artması ile bu nufüsun ihtiyaçlarının eleceğin Internet'indeki siber tehditlerin ve açıklıkların ele alındığı bir mükemmeliyet ağı: Geçtiğimiz on yıl içinde Internet'teki siber saldırılarda büyük bir artış gözlenmiştir. Büyük ölçekli solucan (worm) tipi saldırılardan, küçük çaplı yemleme (phishing) saldırılarına, siber saldırılar görülmemiş derecede karmaşıklık ve çok yönlülük içermektedirler.

  Bu siber saldırılara karşı savunma yöntemleri saldırı yapıldıktan sonra geliştirilmektedir. Bu arada, bir sonraki siber saldırı geliştirilmiş ve planlanmış olmaktadır. Bu durumda, eğer gerekli önlemler alınmazsa, bir kısır döngüyle karşı karşıya kalma tehlikesi vardır: sürekli saldıranların ardından koşup hiç yetişememek.

  Sibergüvenlik alanında ilerleme kaydedebilmek için siber saldırılara karşı reaktif olmak yerine proaktif olmak gerekmektedir. Gerçekleşmiş saldırıların ardından toparlanmak yerine gelecekte olabilecek saldırıları ve açıklıkları öngörmeli ve gerekli savunma yöntem ve gereçlerini tehditler oluşmadan hazırlamalıyız.

  SysSec sistem güvenliği alanında Avrupa çapında bir mükemmeliyet ağı (Network of Excellence) kurmayı hedeflemektedir. Bu amaçla SysSec aşağıdaki hedefler doğrultusunda çalışacaktır:

  1. Avrupadaki sistem güvenliği alanındaki araştırmacıları bir araya getirmek üzere sanal bir mükemmeliyet merkezi kurmak,
  2. Sibergüvenlik eğitimini desteklemek,
  3. Günümüzde ve gelecekte Internet'te oluşabilecek tehdit ve açıklıkları öngörmek,
  4. Bu alanda aktif bir araştırma yol haritası oluşturmak,
  5. Birlikte araştırmalar yapmak üzere ortak bir çalışma planı oluşturmak.

  Hedef Kitle:
  Internet'i kullanan tüm bireyler ve kurumlar bu çalışmanın çıktılarından faydalanacaktır. Özellikle Internet ve sistem güvenliği alanında araştırma yapan kurum ve bireyler oluşturulacak araştırma yol haritası ve çalışma planından yararlanabilecekler, oluşturulacak eğitim programı ise hem uzmanlaşan öğrencilere hem de eğitim kurumlarına yol gösterebilecektir.

  Program: FP7-ICT-2009-5
  Başlangıç Tarihi: 2010

  İletişim: T: +90 262 648 10 00 @:bilgem@tubitak.gov.tr

 • eSENS (Electronic Simple European Networked Services) Projesi
 • TÜBİTAK BİLGEM UEKAE’nin ülke koordinatörü olarak yer aldığı eSENS projesinin amacı; kamu hizmetleri alanında daha önceden baslatılan muhtelif Pilot A projelerinin (STORK, epSOS, PEPPOL, eCodex ve SPOCS) çıktılarını bütünlestirmek ve söz konusu projelerin ortaya koyduğu temel yapı taslarını konsolide etmektir. Sayısal iç pazar için ihtiyaç duyulan bazı kilit sistemlere son halini vermek ve bu yapıları, e-tedarik, is mobilitesi, e-sağlık gibi önemli uygulama alanlarında entegre etmek hedeflenmektedir. Projenin, mevcut Pilot A projelerinin ötesinde yeni uygulama alanlarına da kapı açması beklenmektedir.

  Hedef Kitle:
  Adalet Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı, Kamu İhale Kurumu

  Başlangıç Tarihi: 2013
  Program: CIP ICT PSP

  İletişim: T: +90 262 648 10 00 @:bilgem@tubitak.gov.tr

 • eCODEX (e-Justice Communication via Online Data Exchange) Projesi
 • Adalet Bakanlığı ve TÜBİTAK BİLGEM UEKAE, Türkiye'nin e-hukuk alanında Avrupa çapında yürütülmekte olan e-Codex projesinde yer almaktadır. Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen ve Türkiye'nin de mali destek vererek taraf olduğu Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı bileşenlerinden Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı (ICT-PSP) kapsamında fonlanan projenin genel olarak amacı ise adalet sistemlerinin bütünleşerek elektronik ortamda haberleşmesini ve ulusal yargı sistemleri arasında ortak bir platform üzerinden karşılıklı işlem yapabilmesini sağlamak, yargısal dokümanların, karar ve bilgilerin elektronik ortamda değiş tokuşunu gerçekleştirmektir.

  Bunun yanında, eCodex projesi kapsamında üye ülkelerin aktiviteleri arasında yatay olarak karşılıklı işlem yapabilmeyi sağlama, yargı için güvenli bir network kurma, elektronik kimlik yönetimi sağlama (örneğin avukat, mahkeme, hâkimler için) amaçları da bulunuyor. Bu durumun, yargısal süreçleri basitleştirmesi, yargılama masraf ve sürelerini de vatandaşlar ve yargı yönetimi lehine kısaltması hedefleniyor.

  Hedef Kitle:
  Adalet Bakanlığı, Hukukçular, Hukuk alanında çalışanlar diğer meslek grupları

  Başlangıç Tarihi: 2013
  Program: CIP ICT PSP

  İletişim: T: +90 262 648 10 00 @:bilgem@tubitak.gov.tr

 • PRI-BIOSEC (Privacy Preserving Secure Biometric Recognition) Projesi
 • TÜBİTAK BİLGEM UEKAE ile Türk Telekom arasında imzalanan Ar-Ge işbirliği protokolü çerçevesinde EUREKA Ar-Ge Programı kapsamında faaliyet gösteren ve yazılım yoğun sistemler alanındaki Ar-Ge projelerinin desteklendiği ITEA2 Kümesi’ne gönderilen PRI-BIOSEC (Privacy Preserved Secure Biometric Recognition System) Projesi 2011 yılında gönderilen en iyi iki proje önerisinden biri seçilerek ITEA2 etiketi almaya hak kazanmıştır. 

  PRI-BIOSEC projesi kapsamında, telsizler, eID kartları, çeşitli giriş kontrol sistemleri, cep telefonları gibi uygulamalarda kullanılmak üzere güvenli ve mahremiyeti koruyan çoklu-model (multimodal) biyometrik güvenlik sistemleri geliştirilecektir.

  Hedef Kitle:
  e-Kimlik, Telsiz uygulamaları, Mobil uygulamalar

  Başlangıç Tarihi: 2013
  Program: ITEA2

  İletişim: T: +90 262 648 10 00 @:bilgem@tubitak.gov.tr

 • BEAT (Biometric Evaluation and Testing) Projesi
 • FP7 BEAT (Biometric Evaluation and Testing)  projesi TÜBİTAK BİLGEM UEKAE’nin FP7 Güvenlik çağrısından kazandığı ilk projedir. Avrupa’nın biyometrik  güvenlik ve mahremiyet konusundaki en önemli projelerinden biri  olan BEAT projesi kapsamında biyometrik sistemlerin güvenlik ve mahremiyet seviyelerini ölçmek için gerekli sistemlerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bunun yanısıra, proje süresince özellikle e-kimlik, e-pasaport, e-devlet gibi uygulamalarda kullanılabilecek olan biyometrik sistemlerin tasarımı da gerçekleştirilecektir. TÜBİTAK BİLGEM UEKAE bu projede  Idiap Research Institute, Universidad Autonoma de Madrid, University of Surrey, EPFL, CEA, MORPHO, TUViT, Katholieke Universiteit Leuven gibi Avrupa’nın önde gelen kurumlarıyla beraber çalışacaktır.

  Hedef Kitle:
  Biyometrik sistemler, Mahremiyet uygulamaları

  Başlangıç Tarihi: 2012
  Program: FP7 Security

  İletişim: T: +90 262 648 10 00 @:bilgem@tubitak.gov.tr

 • INGRESS (Innovative Technology for Fingerprint Live Scanners) Projesi
 • TÜBİTAK BİLGEM UEKAE’nin Avrupa’nın 8 farklı ülkesinden 10 ortakla beraber hazırladığı INGRESS projesi FP7 Güvenlik çağrısı kapsamında desteklenmeye hak kazanmıştır. Fransa’dan Morpho şirketinin liderliği üstlendiği INGRESS projesinin İş Paketi 1 – Gerekler Analizi iş paketi TÜBİTAK BİLGEM UEKAE tarafından yönetilmektedir. INGRESS projesi kapsamında eKimlik, sınır güvenliği, ePasaport gibi uygulamalarda kullanılabilecek olan parmak izi-damar izi biyometrik verilerini kullanarak kimlik doğrulaması yapabilen bir biyometrik sensör geliştirilecektir.

  Hedef Kitle:
  Biyometrik sensörler, eKimlik uyuglamaları, Sınır güvenliği, ePasaport

  Başlangıç Tarihi: 2013
  Program: FP7 Security

  İletişim: T: +90 262 648 10 00 @:bilgem@tubitak.gov.tr

 • STORK2.0
 • ICT PSP 2007 Yılı Çağrısı kapsamında desteklenen ve AB’nin temel e-kimlik projesi olan STORK projesinden elde edilen tecrübenin üzerine inşa edilen bu projeyle, kamu ve özel kesimin kimlik doğrulamasının sağlanması amacıyla bu kesimlerin operasyonel bir çerçeve ve altyapıda yakınsamaları amaçlanmaktadır. Proje kapsamında, verilerin güvenli bir şekilde saklanması ve paylaşımı esas alınacak olup, “e-Öğrenme ve akademik yeterlilikler”, “e-Bankacılık”, “İş dünyası için kamu hizmetleri” ve “e-Sağlık” konuları üzerinde pilot çalışmalar yürütülecektir. Bu çalışmalar kapsamında, birlikte çalışabilir gerçek hayat uygulamaları belirli ortak standartlar dikkate alınarak hayata geçirilecektir. Avrupa Birliği’nde ICT PSP kapsamında yürütülmekte olan epSOS, PEPPOL, SPOCS ve eCODEX gibi temel e-Sağlık ve e-Devlet projeleriyle yakın ilişkisi olan projede ülkemizin yanı sıra İspanya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Fransa, Yunanistan, İzlanda, İtalya, Litvanya, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovakya, Slovenya, İsveç, İsviçre ve Birleşik Krallık’tan 62 ortak yer almaktadır.

  Hedef Kitle:
  ekimlik tabanlı eDevlet uygulamaları, kamu kuruluşları, bankalar, Emniyet Birimleri (ör. e-pasaport, e-visa )

  Başlangıç Tarihi: 2012
  Program: ICT-PSP

  İletişim: T: +90 262 648 10 00 @:bilgem@tubitak.gov.tr