AB Projeleri

-A +A

Tamamlanan Avrupa Birliği Projeleri

 • MULTISAUND

Teknolojinin gelişmesiyle gittikçe küçülen dünyamızda milletler her geçen gün daha fazla birbirleriyle etkileşime girmektedirler. Kültürlerin ve dillerin iç içe girdiği böyle bir dünyada iletişimin sağlıklı bir şekilde sağlanması büyük önem kazanmaktadır. Her ne kadar dünyada yaygın olarak öğrenilen İngilizce gibi dilleri konuşarak iletişim sağlanıyor olsa da, hem en önemli ulusal kimliklerden biri olan ana dili koruyarak toplumlar arasında ve toplumun kendi içindeki yozlaşmaları önlemek hem de gelişen teknolojiyi konuşma ve dil teknolojileri alanında insanların hizmetine sunmak için çok yoğun çalışmalar yürütülmektedir.

Bu noktadan hareket eden Konuşma ve Dil Teknolojileri Merkezi (KDTM), Türkçe için yapılan dil ve konuşma işleme çalışmalarını belli bir olgunluğa taşıyabilmek amacıyla mevcut kapasitesini MULTISAUND projesinin de yardımıyla artırarak bu konudaki eksiklikleri ivedilikle gidermeyi amaçlamaktadır. Araştırma kapasitesindeki artış ve Türkçe üzerindeki yoğun çalışmalar ileride çok-dilli (multilingual) projelere katılımı artırmayı hedeflemektedir.

Hedef Kitle:
Konuşma ve dil teknolojilerinin kullanılabileceği her türlü kamu kuruluşu, uluslararası özel firmalar, GSM firmaları, Bankalar, veri merkezleri. İçerik yönetimi, arama motorları, sesli yanıt sistemleri, çeviri teknolojileri gibi yenilikçi çözümlere ihtiyaç duyan paydaşlar

Program: FP7 REGPOT 2008-1
Bitiş Tarihi: Mayıs 2012

İletişim: T: +90 262 648 10 00 @:bilgem@tubitak.gov.tr

 • Border Management Roadmap (BORGAS) - BTE

Technical Assistance for Development of the Border Management Roadmap and Execution of a Border Gate Survey in Turkey (BORGAS), Türkiye’de Sınır Yönetimi Yol Haritasının Geliştirilmesi ve Sınır Yönetimi Tetkikinin Gerçekleştirilmesi için Teknik Destek. AB’nin Entegre Sınır Yönetimi (Integrated Border Management – IBM) politikasına Türkiye’nin yasal, kurumsal ve teknik uyumunun sağlanmasını ve güçlendirilmesini, bu yöndeki “Eylem Planı”nın detaylandırılarak bir “Yol Haritası”nın oluşturulmasıyla mevcut sınır yönetimi politikasının bütünleşmiş (entegre) sınır yönetimi politikasına dönüştürülmesinde Türk Hükümeti’nin desteklenmesini, sınır yönetimi altyapısının daha da geliştirilmesinin sağlanmasını ve AB’nin Entegre Sınır Yönetimi politika ve stratejilerine uygun standartların geliştirilmesini amaçlamaktadır. Ana Faydalanıcı : İçişleri Bakanlığı Sınır Yönetimi Birimi Bitiş Tarihi : 05.2012 Konsorsiyum Üyeleri :TÜBİTAK BİLGEM BTE (Lider) İtalya, Almanya,Türkiye

 • ICE

ICE Projesi’nin temel hedefi TÜBİTAK BİLGEM UEKAE bünyesindeki Kriptoloji Bölümü'nün RFID ve kablosuz sistemlerdeki güvenlik ve mahremiyet alanlarında araştırma kapasitesini artırmaktır.

Bu proje ile Avrupa’daki araştırma enstitüleri ile işbirliği kurulmakta ve RFID teknolojisindeki güvenlik ihtiyaçları ve çözümleri öne çıkarılmaktadır.

ICE RFID GÜVENLİĞİNE AÇILAN KAPI

RFID ve kablosuz sistemlerdeki mahremiyet sorunlarına çözüm getirmenin yanı sıra, ICE Projesi, güvenlik açıkları ve mahremiyet konularında toplumsal farkındalığı artırmaktadır. Bu amaçla bir takım ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlenmiş, birçok sunum yapılmıştır.

Hedef Kitle:
RFID ve kablosuz teknolojilerle çalışan, bu teknolojilerdeki güvenlik problemleri üzerinde çalışan ve/veya çözüm geliştirmek isteyen paydaşlar.

Bitiş Tarihi: 2011
Program: CSA-SA_FP7-REGPOT-2007-1

İletişim: T: +90 262 648 10 00 @:bilgem@tubitak.gov.tr

 • Technical Assistance for Development of the Border Management Roadmap and Execution of a Border Gate Survey in Turkey (BORGAS)

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı Programı (IPA – Instrument for Preaccession Assistance) kapsamında T.C. İçişleri Bakanlığı Sınır Yönetimi Bürosu’nun ana faydalanıcısı olduğu projede, ülkemizdeki sınır kapılarının teknik ve idari kapasitesinin araştırıldığı, sınır yönetim sistemi mimari ve standartlarıyla ilgili öneriler içeren teknik bir çerçeve ve idari ve örgütsel konuların önerildiği bir prosedürel çerçeve ve önceliklerin tanımlandığı çok yıllı mali programdan oluşan, Türkiye’de entegre sınır yönetimi için Yol Haritası hazırlanmıştır. Projenin çıktısı olan raporlar aşağıda verilmiştir:
• Proje Başlangıç Raporu
• Boşluk Analizi Raporu
• Saha ve İhtiyaç Değerlendirme Raporu
• Risk Değerlendirme Raporu
• Fizibilite Analizi Raporu
• Yol Haritası (Teknik ve Prosedürel Çerçeveleri ve Çok Yıllı Mali Planı içeren)

 • ​FP7 ORIGINS (Recommendations for Reliable Breeder Documents Restoring e-Passport Confidence and Leveraging Extended Border Security) Projesi​ - UEKAE

FP7 ORIGINS projesi, pasaport belgesi üretim ve Avrupa Birliği Üye Ülkeler/İlişkili Ülkeler içindeki dağıtım gereksinimlerini araştırmayı amaçlamıştır. ORIGINS Projesi araştırmaları sırasında, AB ve AB adayı ülkeler tarafından uygulanan pasaport başvuru/kullanım süreçleri ile pasaport başvuru belgeleri detaylı bir şekilde analiz edilmiştir. Değerlendirme raporları her bir ülke için hazırlanarak, ortak tespit edilen uygunsuzluklar konsolidasyon çalışması ile detaylandırılmıştır. Güvenlik açıklarını ve bu açıklardan doğabilecek tehditlerin tespit edilmesi sırasında, önerdiğimiz yöntemler kullanılmıştır.

Ayrıca, güvenlik açıklarını ortadan kaldırmak için; T.C Kimlik Kartı’nda uyguladığımız biyometrik seçimler ve kullanım alanlarında tespit edilen durumlar ile ilgili teknik çalışmalar yürütülmüştür.

 • INGRESS (Innovative Technology for Fingerprint Live Scanners) Projesi - UEKAE

TÜBİTAK BİLGEM UEKAE’nin Avrupa’nın 8 farklı ülkesinden 10 ortakla beraber hazırladığı INGRESS projesi FP7 Güvenlik çağrısı kapsamında desteklenmeye hak kazanmıştır. Fransa’dan Morpho şirketinin liderliği üstlendiği INGRESS projesinin İş Paketi 1 – Gerekler Analizi iş paketi TÜBİTAK BİLGEM UEKAE tarafından yönetilmiştir. INGRESS projesi kapsamında eKimlik, sınır güvenliği, ePasaport gibi uygulamalarda kullanılabilecek olan parmak izi okuyucular için yeni görüntüleme teknolojileri üzerine çalışılmıştır. Proje kapsamında, ultrasonik bir parmak izi okuyucu ve OCT (optical coherence tomography) tabanlı bir parmak izi okuyucu geliştirilmiştir. Böylelikle, standart optik tabanlı parmak izi okuyucular ile kaliteli imge alınamayan parmaklardan yüksek kalitede parmak izi imgesi elde edilmesi sağlanmıştır.

 • BEAT (Biometric Evaluation and Testing) Projesi - UEKAE

FP7 BEAT (Biometric Evaluation and Testing)  projesi TÜBİTAK BİLGEM UEKAE’nin FP7 Güvenlik çağrısından kazandığı ilk projedir. Avrupa’nın biyometrik  güvenlik ve mahremiyet konusundaki en önemli projelerinden biri  olan BEAT projesi kapsamında biyometrik sistemlerin güvenlik ve mahremiyet seviyelerini ölçmek için gerekli sistemlerin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bunun yanısıra, proje süresince özellikle e-kimlik, e-pasaport, e-devlet gibi uygulamalarda kullanılabilecek olan biyometrik sistemlerin tasarımı da gerçekleştirilmiştir. TÜBİTAK BİLGEM UEKAE bu projede  Idiap Research Institute, Universidad Autonoma de Madrid, University of Surrey, EPFL, CEA, MORPHO, TUViT, Katholieke Universiteit Leuven gibi Avrupa’nın önde gelen kurumlarıyla beraber çalışmış ve proje kapsamında iki adet doktora tezi üretilmiştir.

 • eSENS (Electronic Simple European Networked Services) Projesi - UEKAE

TÜBİTAK BİLGEM UEKAE’nin ülke koordinatörü olarak yer aldığı eSENS projesinin amacı; kamu hizmetleri alanında daha önceden baslatılan muhtelif Pilot A projelerinin (STORK, epSOS, PEPPOL, eCodex ve SPOCS) çıktılarını bütünlestirmek ve söz konusu projelerin ortaya koyduğu temel yapı taslarını konsolide etmektir. Sayısal iç pazar için ihtiyaç duyulan bazı kilit sistemlere son halinin verilmesi ve bu yapıları, e-tedarik, is mobilitesi, e-sağlık gibi önemli uygulama alanlarında entegre edilmesi hedeflenmiştir. Proje, mevcut Pilot  projelerinin ötesinde yeni uygulama alanlarına da kapı açmıştır.

 • eCODEX (e-Justice Communication via Online Data Exchange) Projesi - UEKAE

Adalet Bakanlığı ve TÜBİTAK BİLGEM UEKAE, Türkiye'nin e-hukuk alanında Avrupa çapında yürütülmekte olan e-Codex projesinde yer almıştır. Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen ve Türkiye'nin de mali destek vererek taraf olduğu Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı bileşenlerinden Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı (ICT-PSP) kapsamında fonlanan projenin genel olarak amacı ise adalet sistemlerinin bütünleşerek elektronik ortamda haberleşmesini ve ulusal yargı sistemleri arasında ortak bir platform üzerinden karşılıklı işlem yapabilmesini sağlamak, yargısal dokümanların, karar ve bilgilerin elektronik ortamda değiş tokuşunu gerçekleştirmektir. Bunun yanında, eCodex projesi kapsamında üye ülkelerin aktiviteleri arasında yatay olarak karşılıklı işlem yapabilmeyi sağlama, yargı için güvenli bir network kurma, elektronik kimlik yönetimi sağlama (örneğin avukat, mahkeme, hâkimler için) amaçlanmıştır.

 • STORK2.0 - UEKAE

ICT PSP 2007 Yılı Çağrısı kapsamında desteklenen ve AB’nin temel e-kimlik projesi olan STORK projesinden elde edilen tecrübenin üzerine inşa edilen bu projeyle, kamu ve özel kesimin kimlik doğrulamasının sağlanması amacıyla bu kesimlerin operasyonel bir çerçeve ve altyapıda yakınsamaları amaçlanmıştır. Proje kapsamında, verilerin güvenli bir şekilde saklanması ve paylaşımı esas alınmış, “e-Öğrenme ve akademik yeterlilikler”, “e-Bankacılık”, “İş dünyası için kamu hizmetleri” ve “e-Sağlık” konuları üzerinde pilot çalışmalar yürütülmüştür. Avrupa Birliği’nde ICT PSP kapsamında yürütülmekte olan epSOS, PEPPOL, SPOCS ve eCODEX gibi temel e-Sağlık ve e-Devlet projeleriyle yakın ilişkisi olan projede ülkemizin yanı sıra İspanya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Fransa, Yunanistan, İzlanda, İtalya, Litvanya, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovakya, Slovenya, İsveç, İsviçre ve Birleşik Krallık’tan 62 ortak yer almıştır.

Devam Eden Avrupa Birliği Projeleri

 • SysSec

Avrupa Birliği’ne üye ülkelerde yaşlı nüfusun hızla artması ile bu nufüsun ihtiyaçlarının eleceğin Internet'indeki siber tehditlerin ve açıklıkların ele alındığı bir mükemmeliyet ağı: Geçtiğimiz on yıl içinde Internet'teki siber saldırılarda büyük bir artış gözlenmiştir. Büyük ölçekli solucan (worm) tipi saldırılardan, küçük çaplı yemleme (phishing) saldırılarına, siber saldırılar görülmemiş derecede karmaşıklık ve çok yönlülük içermektedirler.

Bu siber saldırılara karşı savunma yöntemleri saldırı yapıldıktan sonra geliştirilmektedir. Bu arada, bir sonraki siber saldırı geliştirilmiş ve planlanmış olmaktadır. Bu durumda, eğer gerekli önlemler alınmazsa, bir kısır döngüyle karşı karşıya kalma tehlikesi vardır: sürekli saldıranların ardından koşup hiç yetişememek.

Sibergüvenlik alanında ilerleme kaydedebilmek için siber saldırılara karşı reaktif olmak yerine proaktif olmak gerekmektedir. Gerçekleşmiş saldırıların ardından toparlanmak yerine gelecekte olabilecek saldırıları ve açıklıkları öngörmeli ve gerekli savunma yöntem ve gereçlerini tehditler oluşmadan hazırlamalıyız.

SysSec sistem güvenliği alanında Avrupa çapında bir mükemmeliyet ağı (Network of Excellence) kurmayı hedeflemektedir. Bu amaçla SysSec aşağıdaki hedefler doğrultusunda çalışacaktır:

1. Avrupadaki sistem güvenliği alanındaki araştırmacıları bir araya getirmek üzere sanal bir mükemmeliyet merkezi kurmak,
2. Sibergüvenlik eğitimini desteklemek,
3. Günümüzde ve gelecekte Internet'te oluşabilecek tehdit ve açıklıkları öngörmek,
4. Bu alanda aktif bir araştırma yol haritası oluşturmak,
5. Birlikte araştırmalar yapmak üzere ortak bir çalışma planı oluşturmak.

Hedef Kitle:
Internet'i kullanan tüm bireyler ve kurumlar bu çalışmanın çıktılarından faydalanacaktır. Özellikle Internet ve sistem güvenliği alanında araştırma yapan kurum ve bireyler oluşturulacak araştırma yol haritası ve çalışma planından yararlanabilecekler, oluşturulacak eğitim programı ise hem uzmanlaşan öğrencilere hem de eğitim kurumlarına yol gösterebilecektir.

Program: FP7-ICT-2009-5
Başlangıç Tarihi: 2010

İletişim: T: +90 262 648 10 00 @:bilgem@tubitak.gov.tr

 • eSENS (Electronic Simple European Networked Services) Projesi - UEKAE

TÜBİTAK BİLGEM UEKAE’nin ülke koordinatörü olarak yer aldığı eSENS projesinin amacı; kamu hizmetleri alanında daha önceden baslatılan muhtelif Pilot A projelerinin (STORK, epSOS, PEPPOL, eCodex ve SPOCS) çıktılarını bütünlestirmek ve söz konusu projelerin ortaya koyduğu temel yapı taslarını konsolide etmektir. Sayısal iç pazar için ihtiyaç duyulan bazı kilit sistemlere son halinin verilmesi ve bu yapıları, e-tedarik, is mobilitesi, e-sağlık gibi önemli uygulama alanlarında entegre edilmesi hedeflenmiştir. Proje, mevcut Pilot  projelerinin ötesinde yeni uygulama alanlarına da kapı açmıştır.

 • eCODEX (e-Justice Communication via Online Data Exchange) Projesi - UEKAE

Adalet Bakanlığı ve TÜBİTAK BİLGEM UEKAE, Türkiye'nin e-hukuk alanında Avrupa çapında yürütülmekte olan e-Codex projesinde yer almıştır. Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen ve Türkiye'nin de mali destek vererek taraf olduğu Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı bileşenlerinden Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı (ICT-PSP) kapsamında fonlanan projenin genel olarak amacı ise adalet sistemlerinin bütünleşerek elektronik ortamda haberleşmesini ve ulusal yargı sistemleri arasında ortak bir platform üzerinden karşılıklı işlem yapabilmesini sağlamak, yargısal dokümanların, karar ve bilgilerin elektronik ortamda değiş tokuşunu gerçekleştirmektir. Bunun yanında, eCodex projesi kapsamında üye ülkelerin aktiviteleri arasında yatay olarak karşılıklı işlem yapabilmeyi sağlama, yargı için güvenli bir network kurma, elektronik kimlik yönetimi sağlama (örneğin avukat, mahkeme, hâkimler için) amaçlanmıştır.

 • PRI-BIOSEC (Privacy Preserving Secure Biometric Recognition) Projesi

TÜBİTAK BİLGEM UEKAE ile Türk Telekom arasında imzalanan Ar-Ge işbirliği protokolü çerçevesinde EUREKA Ar-Ge Programı kapsamında faaliyet gösteren ve yazılım yoğun sistemler alanındaki Ar-Ge projelerinin desteklendiği ITEA2 Kümesi’ne gönderilen PRI-BIOSEC (Privacy Preserved Secure Biometric Recognition System) Projesi 2011 yılında gönderilen en iyi iki proje önerisinden biri seçilerek ITEA2 etiketi almaya hak kazanmıştır. 

PRI-BIOSEC projesi kapsamında, telsizler, eID kartları, çeşitli giriş kontrol sistemleri, cep telefonları gibi uygulamalarda kullanılmak üzere güvenli ve mahremiyeti koruyan çoklu-model (multimodal) biyometrik güvenlik sistemleri geliştirilecektir.

Hedef Kitle:
e-Kimlik, Telsiz uygulamaları, Mobil uygulamalar

Başlangıç Tarihi: 2013
Program: ITEA2

İletişim: T: +90 262 648 10 00 @:bilgem@tubitak.gov.tr

 • BEAT (Biometric Evaluation and Testing) Projesi

FP7 BEAT (Biometric Evaluation and Testing)  projesi TÜBİTAK BİLGEM UEKAE’nin FP7 Güvenlik çağrısından kazandığı ilk projedir. Avrupa’nın biyometrik  güvenlik ve mahremiyet konusundaki en önemli projelerinden biri  olan BEAT projesi kapsamında biyometrik sistemlerin güvenlik ve mahremiyet seviyelerini ölçmek için gerekli sistemlerin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bunun yanısıra, proje süresince özellikle e-kimlik, e-pasaport, e-devlet gibi uygulamalarda kullanılabilecek olan biyometrik sistemlerin tasarımı da gerçekleştirilmiştir. TÜBİTAK BİLGEM UEKAE bu projede  Idiap Research Institute, Universidad Autonoma de Madrid, University of Surrey, EPFL, CEA, MORPHO, TUViT, Katholieke Universiteit Leuven gibi Avrupa’nın önde gelen kurumlarıyla beraber çalışmış ve proje kapsamında iki adet doktora tezi üretilmiştir.

 • INGRESS (Innovative Technology for Fingerprint Live Scanners) Projesi

TÜBİTAK BİLGEM UEKAE’nin Avrupa’nın 8 farklı ülkesinden 10 ortakla beraber hazırladığı INGRESS projesi FP7 Güvenlik çağrısı kapsamında desteklenmeye hak kazanmıştır. Fransa’dan Morpho şirketinin liderliği üstlendiği INGRESS projesinin İş Paketi 1 – Gerekler Analizi iş paketi TÜBİTAK BİLGEM UEKAE tarafından yönetilmiştir. INGRESS projesi kapsamında eKimlik, sınır güvenliği, ePasaport gibi uygulamalarda kullanılabilecek olan parmak izi okuyucular için yeni görüntüleme teknolojileri üzerine çalışılmıştır. Proje kapsamında, ultrasonik bir parmak izi okuyucu ve OCT (optical coherence tomography) tabanlı bir parmak izi okuyucu geliştirilmiştir. Böylelikle, standart optik tabanlı parmak izi okuyucular ile kaliteli imge alınamayan parmaklardan yüksek kalitede parmak izi imgesi elde edilmesi sağlanmıştır.

 • STORK2.0

ICT PSP 2007 Yılı Çağrısı kapsamında desteklenen ve AB’nin temel e-kimlik projesi olan STORK projesinden elde edilen tecrübenin üzerine inşa edilen bu projeyle, kamu ve özel kesimin kimlik doğrulamasının sağlanması amacıyla bu kesimlerin operasyonel bir çerçeve ve altyapıda yakınsamaları amaçlanmıştır. Proje kapsamında, verilerin güvenli bir şekilde saklanması ve paylaşımı esas alınmış, “e-Öğrenme ve akademik yeterlilikler”, “e-Bankacılık”, “İş dünyası için kamu hizmetleri” ve “e-Sağlık” konuları üzerinde pilot çalışmalar yürütülmüştür. Avrupa Birliği’nde ICT PSP kapsamında yürütülmekte olan epSOS, PEPPOL, SPOCS ve eCODEX gibi temel e-Sağlık ve e-Devlet projeleriyle yakın ilişkisi olan projede ülkemizin yanı sıra İspanya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Fransa, Yunanistan, İzlanda, İtalya, Litvanya, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovakya, Slovenya, İsveç, İsviçre ve Birleşik Krallık’tan 62 ortak yer almıştır.

Hedef Kitle:
ekimlik tabanlı eDevlet uygulamaları, kamu kuruluşları, bankalar, Emniyet Birimleri (ör. e-pasaport, e-visa )

Başlangıç Tarihi: 2012
Program: ICT-PSP

İletişim: T: +90 262 648 10 00 @:bilgem@tubitak.gov.tr

 • H2020 LIGHTest (Lightweight Infrastructure for Global Heterogeneous Trust management in support of an open Ecosystem of Stakeholders and Trust schemes) Projesi - UEKAE

Elektronik ortamda iş sektörler arasında ve ülkeler arasında iletişimin (örneğin e-devlet hizmetleri, e-ticaret) güvenilir bir şekilde sağlanması için bazı teknolojik yapıtaşlarının (e-kimlik, e-imza, e-doküman, e-dağıtım vs.) tasarlanan güven modeline (trust model) göre hayata geçirilmesi gerekmektedir. Avrupa Birliği ülkeleri Eylül 2015 tarihinden itibaren e-kimlik, e-imza ve güven teknolojileri konusunda eIDAS regulasyonlarına tabidir. Avrupa Birliği ülkeleriyle iş yapan diğer ülkeler de bu değişikliklerden etkilenmeye başlamıştır. H2020 LIGHTest projesinin amacı Avrupa Birliği ülkelerindeki eIDAS spesifikasyonlarıyla uyumlu çalışabilen e-kimlik, e-imza ve güven teknolojilerinin modellemeleri yapmak ve bu sistemleri tasarlayıp gerçek hayatta uygulamaktır. H2020 LIGHTest projesi son kullanıcılar için kendi güven politikalarına uygun bir şekilde elektronik işlemlerin güvenilirlik doğrulamasını otomatik bir şekilde gerçekleştirebileceği hafif, global, alanlar arası bir elektronik güven altyapısı sunmaktadır. 

 • H2020 FutureTrust Projesi - UEKAE

H2020 FutureTrust  projesi, EIDAS (2014/910/EU on electronic identification (eID) and trusted services for electronic transactions in the internal market) yönetmeliğinin Avrupa'da ve Avrupa dışındaki ülkelerde hayata geçirilmesini ve uygulanmasını amaçlamaktadır. H2020 FutureTrust projesi, mevcut nitelikli sertifikalar, elektronik imzalar ve zaman damgaları ile ilgili güven servislerini eID birlikte çalışabilirlik çerçevesiyle bütünleştirecek ve nitelikli elektronik imzaların ve mühürlerin doğrulama, koruma ve  uzaktan oluşturma hizmetleri için yenilikçi açık kaynak uygulamaları sağlayacaktır. Bu bağlamda, FutureTrust projesi aşağıdaki servisleri geliştirmektedir:​

 • Standartlara uyumlu formatlarda (Xades, Pades, Cades gibi) Uzaktan Elektronik İmza ve Mühür Servisi (Signature Generation & Seal Service)
 • Elektronik İmza ve Mühür Servisi ile üretilen (nitelikli) elektronik imza ve mühürler için Doğrulama Servisi (Validation Service)
 • Elektronik imzaların uzun süre yasal geçerliliğini koruyan Koruma Servisi (Preservation Service)
 • Ayrıca, mevcut Güven Hizmet Durumu Listesi (TSL) modelini genişleterek Güven Kökleri ve meta verileri sunan bir Global Güven Listesi (Global Trust List)